Gå til indhold

Den professionelle konsulents forankring

Stå stærkere i din rolle som konsulent, og udvid dine handlemuligheder.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen projektledelse og organisationsudviklingden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du:

 1. Styrket dine kompetencer til at håndtere konsultative processer
 2. øget din forståelse for, hvilke forskellige positioner, du kan arbejde i som konsulent
 3. konkrete værktøjer og metoder til at lede forskellige typer af processer i organisationer
 4. viden om forskellige perspektiver og teorier til at analysere dit konsultative arbejde
 5. øget forståelse for den rolle, du selv spiller som konsulent

Målgruppen

Modulet henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder konsultativt i for eksempel en vejlederrolle, en konsulentrolle eller en projektlederrolle.

At arbejde konsultativt vil sige, at man arbejder med at gøre andre i stand til at løse kerneopgaven bedst muligt – frem for at rette sig mod selv at løse kerneopgaven. Så man har til opgave – på den ene eller anden måde – at bistå organisationens medlemmer i at organisere sig bedst muligt om løsning af kerneopgaven, så de ønskede mål nås.

Konkret kan det for eksempel være udviklingskonsulenter, faglige konsulenter, projektledere, vejledere, spydspidser, faglige koordinatorer, teamkoordinatorer eller faglige fyrtårne.

Det faglige indhold på modulet

Som konsulent har du en særlig rolle i organisationen – du er ofte en nøglemedarbejder, som skal være med til at indfri organisationens visioner og strategier, højne kvaliteten af kerneopgaven, løse allehånde udviklingsopgaver og implementere forandringsprojekter.

Der skal træffes mange valg i den rolle, hvor du varetager såkaldt distribueret ledelse – du har ledende opgaver, og samtidig ikke formelt ledelsesansvar. Det stiller nogle særlige krav til din måde at løse opgaven på.

På dette modul tager vi fat i den komplekse virkelighed, som dit arbejde udspiller sig i.

Du bliver klogere på forskellige tilgange til at løse dine konsultative opgaver, herunder forskellige positioner, du kan indtage samt etiske overvejelser i forbindelse med din opgaveløsning.

Undervejs træner vi brugen af de konkrete metoder og teknikker, du kan bruge i dit virke som konsulent, såsom spørgeteknikker, anerkendende kommunikation og positionering. Modulet sigter på at styrke dit grundlag som konsulent, øge dine kompetencer, og udvide din pallette for opgaveløsning.

Om undervisningen

På modulet arbejder vi med en variation af undervisningsformer, så du får mulighed for at tilegne dig stoffet på flere måder. Din aktive deltagelse ses som nøglen til læring, så derfor skal du forvente at blive aktivt involveret og deltage med egner erfaringer, holdninger og spørgsmål.

Undervisningen sker som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde, refleksionsøvelser og andre typer processer. Vi arbejder med understøttelse af læring gennem visuelle og digitale midler, samt gennem kropslige tilgange ud over de mere klassiske oplæg og gruppedrøftelser.

Der er seks undervisningsdage kl. 9.00-14.30, to studiegruppedage, hvor I arbejder med en stillet opgave og to vejledninger, hvoraf den ene er en hel dag for hele holdet samlet, mens den anden foregår i studiegrupperne.

Eksamensform

Eksamen på modulet består af en mundtlig prøve på grundlag af en synopsis. Den mundtlige eksamination varer 30 min. inkl. votering og feedback. Der vurderes efter 7-trinsskalaen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Den professionelle konsulents forankring

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0561354

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Den professionelle konsulents forankring

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0674896

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42