Gå til indhold
Sygeplejerskestuderende

Strategisk Partnerskab om Uddannelse

I Strategisk Partnerskab om Uddannelse (tidligere Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser) arbejder vi sammen om at udvikle kvaliteten af vores velfærdsuddannelser

Baggrund

SPU er et samarbejde mellem hovedstadens kommuner, Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole, SOSU H, UC Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Den helt overordnede målsætning er styrket kvalitet og rekruttering, og krumtappen i arbejdet er fælles praktikevaluering og kvalitetsdata som afsæt for et langt tættere samarbejde. Vi har særligt fokus på at styrke elevers og studerendes forudsætninger for aktiv deltagelse, forudsætningerne for at lykkes i rollen som klinisk/praktikvejleder samt elevers og studerendes oplevelse af gode overgange mellem forløb på uddannelsesinstitutionen og i praktik.

Nedenfor kan du finde partnerskabets kommissorium, som giver et dybere indblik i, hvad partnerskabet vil og hvordan partnerne hver især er forpligtet i SPU.

Viden om praktik

Helt centralt i SPU står vores fælles evalueringskoncept, der skal bidrage til datainformerede handlinger, som styrker kvaliteten af praktikken og arbejdet med rekruttering.

Hvert forår kommer partnerskabets årlige rapport, Status på Praktik, som fremhæver tendenser på tværs af data.

Partnerskabets fælles evalueringskoncept består af to typer evalueringer.

Ved afslutningen af hvert praktikforløb, modtager studerende og elever et spørgeskema, som evaluerer deres praktikforløb. Her bliver de studerende og eleverne spurgt til deres oplevelse af modtagelsen på praktikstedet, vejledningen, deres udbytte af praktikforløbet og forberedelsen, der er gået forud for praktikken. Evalueringen består af 12 fælles spørgsmål, som er ens på tværs af uddannelser og praktiksteder samt op til 10 uddannelsesspecifikke spørgsmål.

En gang årligt gennemfører partnerskabet en evaluering blandt praktikvejlederne i kommuner og region. Vejlederne bliver spurgt til deres samarbejde med uddannelsesinstitutionen, rammerne på deres arbejdsplads for rollen som praktikvejleder og deres vurdering af de studerendes og elevernes deltagerforudsætning. Evalueringen består af 19 fælles spørgsmål på tværs af uddannelser og praktiksteder.

Hver år afholder SPU en partnerdag, hvor kommuner, region, KP og SOSU inviteres til sammen at drøfte aktuelle dagsordener i partnerskabet og få den nyeste viden om praktik gennem partnerskabets evalueringer og spændende samarbejder indgået i partnerskabet.

Første partnerdag blev afholdt d. 30. november 2022.

Fælles dataansvar

I SPU indgår partnerne i et fælles dataansvar, da vi gennem de fælles evalueringer udveksler personoplysninger om elever og praktikvejledere. Aftalen om fælles dataansvar skal underskrives, før partnerskabssekretariatet kan opsætte evalueringerne hos den enkelte partnerorganisation.

Organisering

Strategisk Partnerskab om Uddannelse er organiseret med en styregruppe på direktørniveau, hvis sammensætning repræsenterer kommunale og regionale partnere, Københavns Professionshøjskole og SOSU H.

Styregruppen har ansvar for, at partnerskabet indfrier sine fire formål beskrevet i partnerskabets kommissorium, samt at prioritere partnerskabets budget.

Partnerskabet betjenes af et sekretariat nedsat af styregruppen. Udover at betjene styregruppen er sekretariatet tovholder for mange af de forskellige aktiviteter og opgaver, som løbende opstår i samarbejdet – fra drift af evalueringer og analyser af data til interessevaretagelse og procesunderstøttelse hos de lokale partnere.

SPU-Organisationsdiagram

Styregruppens medlemmer er dekaner fra KP, direktører fra SOSU H, strategiske ledelsesrepræsentanter fra Region H og kommunale repræsentanter på direktørniveau. Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse (VUB) udpeger tre kommunale repræsentanter.

Formanden vælges for styregruppen vælges af formanden for VUB, repræsentanter for Region H, KP og SOSU H. Formanden vælgers som udgangspunkt for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.

Niels Milo Poulsen

Niels Milo Poulsen
Direktør i Halsnæs Kommune
Formand for styregruppen
niemp@halsnaes.dk

Styregruppens øvrige medlemmer:

  • Charlotte Hess, Enhedschef i Center for HR og Uddannelse i Region H
  • Susanne Poulsen, Vicedirektør på Rigshospitalet
  • Clea Hinrichsen, Centerchef for HR, Uddannelse og Kvalitet i Københavns Kommune
  • Tine Gram, Velfærdsdirektør i Furesø Kommune
  • Gitte Susanne Brodersen, Uddannelsesdirektør på SOSU H
  • Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør på SOSU H
  • Jakob Aagaard Harder, Dekan for Det Lærerfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole
  • Annegrete Juul, Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole
  • Randi Brinckmann, Dekan for Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole

Kontakt sekretariatet

Partnerskabssekretariatet kan kontaktes enten på SPUsekretariatet@kp.dk eller direkte til:

Trine Fuglsang

Sekretariatsleder

+45 28 57 39 92

Lone Egelund Larsen

Konsulent

+45 51 63 26 22

Mathilde Mølgaard Bech-Larsen

Konsulent

+45 41 89 79 88

(Barselsorlov)

Kirsten Brandt Sørensen

Specialkonsulent

+45 51 38 02 87

Henrik Dyrholm Bech

Chefkonsulent

+45 29 11 91 24

SPU's logo, Strategisk Partnerskab om Uddannelse