Gå til indhold
Pædagog på legeplads i sweater til SPU-side

Strategisk Partnerskab om Uddannelse

I Strategisk Partnerskab om Uddannelse (SPU) arbejder vi sammen om at udvikle kvaliteten af vores velfærdsuddannelser

Status på praktik 2023

Baggrund

SPU er et samarbejde mellem hovedstadens kommuner, Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole, SOSU H, UC Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Den helt overordnede målsætning er at styrke kvalitet og rekruttering. Krumtappen i arbejdet er fælles praktikevaluering og kvalitetsdata som afsæt for et langt tættere samarbejde. En gang årligt udkommer derfor en statusrapport baseret på elevers og studerendes evaluering af deres praktik, klinik eller oplæring.

Rapporten indeholder desuden data fra en årlig evaluering blandt praktikvejlederne i kommuner og region.

SPU har særligt fokus på at styrke elevers og studerendes forudsætninger for aktiv deltagelse, forudsætningerne for at lykkes i rollen som klinisk vejleder eller praktikvejleder samt elevers og studerendes oplevelse af gode overgange mellem forløb på uddannelsesinstitutionen og praktiksted.

Nedenfor kan du finde partnerskabets kommissorium, som beskriver formål og organisering mv. for partnerskabet, og hvad partnerne hver især har forpligtet sig på i samarbejdet.

Viden om praktik

Helt centralt i partnerskabet står det fælles evalueringskoncept, som skal bidrage til, at vi som kommuner, region og uddannelsesinstitutioner på et datainformeret grundlag kan sætte handlinger i gang, der kan styrke kvaliteten af praktikken og arbejdet med rekruttering.

Partnerskabets årlige rapport, Status på praktik, udkommer en gang om året (juni) og fremhæver tendenser på tværs af data.

Ved afslutningen af hvert praktikforløb modtager studerende og elever et spørgeskema, som evaluerer deres praktikforløb.

Her bliver de studerende og eleverne spurgt til deres oplevelse af modtagelsen på praktikstedet, vejledningen, deres udbytte af praktikforløbet og af den forberedelse, der er gået forud for praktikken.

Partnerskabets fælles evalueringskoncept består af to typer evalueringer:

  • En evaluering, der består af 12 fælles spørgsmål, som er ens på tværs af uddannelser og praktiksteder
  • En uddannelsesspecifik evaluering med op til 10 spørgsmål

En gang årligt gennemfører partnerskabet en evaluering blandt praktikvejlederne i kommuner og region. Vejlederne bliver spurgt til deres samarbejde med uddannelsesinstitutionen, rammerne på deres arbejdsplads for rollen som praktikvejleder og deres vurdering af de studerendes og elevers deltagerforudsætning.

Evalueringen består af 19 fælles spørgsmål på tværs af uddannelser og praktiksteder.

SPU afholdt i 2022 en partnerdag for kommuner, region, KP og SOSU. Sammen drøftedes aktuelle dagsordener i partnerskabet, den nyeste viden om praktik fra partnerskabets evalueringer og blev præsenteret flere samarbejder indgået i partnerskabet.

Partnerdagen blev afholdt d. 30. november 2022.

Der bliver ikke en partnerdag i 2023.

Fælles dataansvar

I SPU indgår partnerne i et fælles dataansvar, da vi gennem de fælles evalueringer udveksler personoplysninger om elever og praktikvejledere. Aftalen om fælles dataansvar skal underskrives, før partnerskabssekretariatet kan opsætte evalueringerne hos den enkelte partnerorganisation.

Organisering

SPU er organiseret med en styregruppe på direktørniveau, hvis sammensætning repræsenterer kommunale og regionale partnere, Københavns Professionshøjskole og SOSU H.

Styregruppen har ansvar for, at partnerskabet indfrier sine fire formål beskrevet i partnerskabets kommissorium, samt at prioritere partnerskabets budget.

Partnerskabet betjenes af et sekretariat nedsat af styregruppen. Udover at betjene styregruppen er sekretariatet tovholder for mange af de forskellige aktiviteter og opgaver, som løbende opstår i samarbejdet – fra drift af evalueringer og analyser af data til interessevaretagelse og procesunderstøttelse hos de lokale partnere.

SPU-Organisationsdiagram

Styregruppens medlemmer er strategiske ledelsesrepræsentanter fra Region H og kommunale repræsentanter på direktørniveau, dekaner fra KP og direktører fra SOSU H. KKR’s embedsmandsudvalg for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse (VUB) udpeger tre kommunale repræsentanter.

Formanden for styregruppen vælges af formanden for VUB, repræsentanter for Region H, KP og SOSU H. Formanden vælges som udgangspunkt for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.

Formand for styregruppen

Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet
Jakob Harder – Dekan, Det Lærerfaglige Fakultet

Jakob Harder

Dekan

+45 21 73 18 19

Styregruppens øvrige medlemmer

  • Charlotte Hess, Enhedschef i Center for HR og Uddannelse i Region H
  • Tina Holm Nielsen, Vicedirektør, Amager-Hvidovre Hospital
  • Anette Helt Hansen, Chef for Uddannelse København, Københavns Kommune
  • Nina Eg Hansen, Kommunaldirektør (konstitueret), Frederiksberg Kommune
  • Gitte Brodersen, Uddannelsesdirektør på SOSU H
  • Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør på SOSU H
  • Annegrete Juul, Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole
  • Randi Brinckmann, Dekan for Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole

Kommuner og region kan med fordel have fokus på, at de studerendes og elevers praktik, klinik- eller oplæringsperiode i praksis også er deres første møde med en konkret arbejdsplads.

Læs mere om rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne og om nogle af løsningerne på, hvordan I kan tiltrække de unge (og andre) til professionsfagene:

Kontakt sekretariatet

Partnerskabssekretariatet kan kontaktes enten på SPUsekretariatet@kp.dk eller direkte til:

Lone Egelund Larsen

Konsulent

+45 51 63 26 22

Kirsten Brandt Sørensen

Specialkonsulent

+45 51 38 02 87

Henrik Dyrholm Bech

Chefkonsulent

+45 29 11 91 24

SPU's logo, Strategisk Partnerskab om Uddannelse