Gå til indhold

Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis

Vil du lære, hvordan du håndterer udfordringer, når borgere har flere konkurrerende lidelser?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med f.eks. flere konkurrerende lidelser (somatiske såvel som psykiske), kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer. Du lærer at vurdere og håndtere multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om og forståelse for:

 • Begrebet multisygdom og de reaktioner borgere med multisygdom udviser og forståelse for borgerens muligheder for at mestre multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan anvende viden om multisygdomme til at skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation
 • Du kan anvende metoder, der støtter borgeren i at mestre multisygdom og udvikle handlekompetence i en multikompleks praksis

Du får kompetencer til at:

 • Håndtere problemstillinger i relation til borgerens mestring af multisygdom
 • Samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til håndteringen af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
 • Bidrage til læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis

Modulet har følgende indhold:

 • Multisygdom – med fokus på koblingen af strukturerede observationer
 • Borgerens mestring af multisygdom i et specialiseret sundhedsvæsen
 • Redskaber til prioritering af opgaver i forhold til borgerens samlede situation
 • Analyse og refleksion af paradokser og dilemmaer i en multikompleks praksis
 • Læring og udvikling af handlekompetence i en multikompleks praksis

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625720

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben

Adjunkt

+45 51 63 26 79