Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Ledelse og arbejdsmiljø

Hvordan forebygger du som leder moralsk stress og skyggearbejde blandt dine medarbejdere og skaber et godt psykisk arbejdsmiljø i din organisation?

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Psykiske arbejdsmiljøproblemer bliver desværre mere og mere udbredte. Alligevel er de formelle systemer, vi har til at registrere, håndtere og forebygge arbejdsmiljøproblemer stadig langt bedre til at få øje på skader, der kan opstå på grund af røg, støj og møg, end på skader, der kan opstå på baggrund af fx moralsk stress, omsorgstræthed, skam og eksistentielle kriser knyttet til uophørlige krav om at løbe stærkere og være robust, mens man gør det.

Så hvordan opfanger du som leder psykiske arbejdsmiljøproblemer i tide, og hvordan sikrer du et godt psykisk arbejdsmiljø, særligt så det ikke kun bliver et individuelt anliggende for den enkelte medarbejder?

Det får du ud af modulet

Du får indsigt i den nyeste viden om teori og forskning på området i et praksisnært perspektiv.

Vi tager afsæt i dine og dine medstuderendes egen praksis, ledelsesstrukturen på din arbejdsplads og organisering af arbejdsmiljøarbejdet i den offentlige sektor samt de nationale rammer herfor – herunder lovgivningen og samarbejdsstrukturen på danske arbejdspladser.

Du kommer til at analysere din egen organisation og undersøger dine ledelsesmulighederne for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Du:

 • Bliver i stand til at lede og udvikle det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, hvor din organisations strategi og kerneopgave indgår i analyser og refleksioner af sammenhænge mellem arbejdsmiljøet og medarbejdernes stressreaktioner.
 • Opnår viden om, hvorfor medarbejdere i dag udviser stressreaktioner, fx betydningen af nye tidsorganiseringer, og hvad kilden til stress er i dag, fx moralsk stress og følelsen af skyld og skam.
 • Lærer at analysere og afkode disse reaktioner på måder, der peger tilbage på din egen ledelse, organisationens indsatser eller mangel på samme og ikke mindst nyere offentlig styring.
 • Lærer at forstå og håndtere, hvordan traditionelle psykiske arbejdsmiljøindsatser stadig er nyttige, men skal udvikles i en omskiftelig verden, hvor du som leder, ikke blot kan skrue op og ned for indsatser, fx give indflydelse. Men også må forstå de forskellige kontekster og situationer indsatserne skal virke i, fx til hvem og hvor meget skal indflydelse i eget arbejde gives?

Fagligt indhold på modulet

Valgmodulet er tilrettelagt i tæt samspil med et igangværende forskningsprojekt, som underviserne på modulet er i gang med at gennemføre, og som handler om moralsk stress blandt velfærdsprofessionelle.

Konkret vil koblingen mellem modulet og forskningsprojektet komme til at betyde, at man som studerende kommer til at møde både de forskere, der arbejder i projektet, og nogle cases og eksempler fra projektet.

Moralsk stress opstår, når man godt ved, hvad der vil være det rigtige at gøre, men af den ene eller den anden grund oplever sig forhindret i at gøre det.

Den slags situationer, kan føre til enten ”workarounds” og skyggearbejde. Altså omgåelse af de formelle organiseringer. Eller til kynisme, opsigelser eller en form for eksistentiel krise, hvor man bliver i tvivl om, hvem man er, og om man vil være sådan.

Modulet beskæftiger sig også med omsorgstræthed, stress og skam, work-arounds, usynligt arbejde og skyggearbejde – og naturligvis med det juridiske grundlag, som forpligter ledere til at tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

Vi beskæftiger os med psykisk arbejdsmiljø

 • på individuelt plan
 • som noget, der er indbygget i organiseringen (fx i form af fartpolitikker)
 • og som noget, der er kulturbåret (som fx nogle af de forhold, der er blevet afsløret som led i me-too)

Modulet har som mål, at du

 • kender til lovgivningen og den formelle arbejdsmiljø-organisation
 • bliver i stand til at genkende forskellige stressreaktioner hos dig selv og andre
 • bliver introduceret til ny forskning om arbejdsmiljø – især psykisk arbejdsmiljø
 • får sprog og begreber for aktuelle arbejdsmiljøproblemer og kan genkende dem i praksis
 • kan se og drøfte forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske løsninger og handlemuligheder

Om undervisning og eksamen

I undervisningen arbejder vi med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra deltagernes egen hverdag.

Modulet indeholder 4 undervisningsdage á 6 timer fordelt over ca. en måned, 1 studiegruppedag og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Dette modul er for dig, der som leder har en interesse i at få indsigt i:

 • den nyeste viden om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser
 • hvordan du kan forstå din egen rolle som leder i skabelsen af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • hvordan du kan etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads, bl.a. i samarbejdsudvalget.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 3. kvartal 2024

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731522

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 34 - 41

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05