Gå til indhold

Afgangsprojekt – akademiuddannelse i sundhedspraksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Afgangsprojektet danner afslutningen på akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Her skal du demonstrere, at du har opnået faglig relevant viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens fagområder, og at du kan anvende den viden på en udvalgt problematik – gerne fra egen praksis.  Du vil få mulighed for vejledning i dit afgangsprojekt.

Hvad skal du vise med afgangsprojektet?

Afgangsprojektet bygger oven på uddannelsens moduler og uddyber den professionel kompetenceudvikling, samt de teoretiske og metodiske perspektiver på praksis, som du har arbejdet med gennem akademiuddannelsen. Formålet med afgangsprojektet er, at du anvender din opnåede viden og praksiserfaring i forhold til en problemstilling som du er optaget af.

Afgangsprojektet udarbejdes ud fra følgende læringsmål:

Viden og forståelse

Du skal opnå følgende:

 • Have viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren
 • Have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode

Færdigheder

Du skal være i stand til at:

 • Anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger indenfor social- og sundhedsvæsenet, i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring
 • Beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at opstille samt vælge handlemuligheder på et systematisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løsningsmuligheder
 • Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

Du skal kunne:

 • Håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren
 • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • Udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov

Om eksamen og vejledning

 • Eksamen: Individuel eller gruppeprøve med ekstern censur efter 7-trins-skalaen.
 • Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler, svarende til 50 ECTS-point, er bestået.
 • Der er mulighed for at få vejledning i afgangsprojektet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt AU i Sundhedspraksis

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0550483

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres snarest

Forår 2025

Afgangsprojekt AU i Sundhedspraksis

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625721

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Efterår 2025

Afgangsprojekt AU i Sundhedspraksis

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0875075

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest i marts 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben

Lektor

+45 51 63 26 79