Gå til indhold
Tagensvej 18

Skyggesparring og feedback

Via skyggesparring får du konkret feedback på din ledelsesmæssige praksis og mulighed for at drøfte dine konkrete udfordringer og handlemuligheder.

På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi skyggesparring og feedback til ledere. Skyggesparring er en udviklingsmetode bygget op omkring observationer, feedback og sparring med en professionel samtalepartner. Er du interesseret i et virtuelt forløb er det også en mulighed.

Opnå fokuseret udvikling af dine lederkompetencer

Skyggesparring er en metode, hvor du sammen med en professionel samtalepartner stiller skarpt på de aspekter i dit ledelsesarbejde, som du ønsker at dygtiggøre dig indenfor. Metoden består af et formøde; en observation, hvor din samtalepartner følger dig i din opgaveløsning som leder; samt en feedback-samtale, hvor du får mulighed for at ”se dig selv udefra”, og hvor I sammen drøfter forskellige perspektiver og handlemuligheder.

Det faglige indhold

Fokus er på at:

  • reflektere over dine ledelsesintentioner og sammenhængen til din faktiske ledelsespraksis
  • identificere de aspekter af dit ledelsesvirke, som du oplever som svære og problemfyldte, eller som blot kalder på noget andet end det, du plejer at gøre
  • undersøge dit handlerum og dine handlemuligheder
  • skabe en øvebane, hvor du som leder kan afprøve nye veje og få “tæt på”-støtte undervejs
  • tilbyde en metode, som stilladserer udviklingen af din ledelsespraksis undervejs

Det får du ud af forløbet

Skyggesparring handler om at give dig et tillidsfuldt rum, hvor du kan arbejde systematisk med at udvikle de aspekter af dit ledelsesarbejde, som opleves udfordrende eller kalder på nye tilgange. Metoden handler om give dig et indblik i din virkning som leder gennem et blik udefra, så du fremadrettet kan gøre mere af det, som virker og justere der, hvor du ikke oplever at lykkes godt nok.

Skyggesparring kan desuden bidrage til, at du kan:

  • styrke sammenhængen mellem dét du vil og dét du gør
  • nå dine mål som leder – og hjælpe andre til at nå deres mål
  • få udvidet dine handlemuligheder og dit handlerepertoire
  • forbedre din kommunikation

Pris

Prisen for et forløb bestående af et formøde (1½ time) samt en skyggesparring med tilhørende feedbacksamtale (4 timer) koster 9.600 kr. ekskl. moms.

Prisen for et virtuelt forløb bestående af en forsamtale (½ time), et observeret virtuelt møde (1 time) og en feedback- og sparringssamtale (45 min) koster 3750 kr. ekskl. Moms. 5.000 kr. inkl. moms.

Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvordan skyggesparring kan tilrettelægges, så det understøtter dig som leder.

liar@kp.dk
Tlf: 51 63 99 00

Uddannelsesbaggrund

Cand. Scient. Pol., Københavns Universitet
Diplom i ledelse, Ålborg Universitet/DJØF

Ledelseserfaring

Mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling som både leder og chefkonsulent. Inden for ledelsesområdet er jeg især optaget af faglig og strategisk ledelse, organisatoriske læreprocesser og den relationelle del af ledelsesarbejdet.

Skyggesparring

Som professionel samtalepartner har jeg erfaring med at understøtte lederes og ledergruppers udvikling og læring på alle niveauer af ledelseskæden i hele 0-18 års spektret. I de opgaver, hvor jeg anvender skyggesparring som metode, har jeg fokus på at styrke ledernes systematiske arbejde med egen ledelsespraksis gennem feedback på deres konkrete ledervirke og lederhandlinger og gennem refleksion over deres styrkepositioner og blinde punkter. Altid i en tillidsfuld ramme og altid med en høj grad af solidaritet med den leder, som er genstand for skyggesparringen.

pige@kp.dk
Tlf: 24 29 64 36

Uddannelsesbaggrund

Cand. Techn. Soc. Roskilde Universitet
Systemisk/narrativ 2-årig leder- og konsulentuddannelse (DISPUK)
LUP2,  Københavns Kommunes tværgående 2-årige lederudviklingsprogram (Conmoto/CBS)
Certificeret projektleder (Rambøll/IPMA C)

Ledelseserfaring:
Mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling inden for den offentlige sektor – både som chefkonsulent, teamkoordinator og projektleder. Jeg har arbejdet med ledere og ledergrupper forskellige steder i ledelses-/styringskæden – en smule inden for det statslige område og især inden for alle kommunale sektorområder.

Skyggesparring

Jeg ser skyggesparring som en metode, der er helt unik i forhold til lederens mulighed for at stille skarpt på egen ledelsespraksis, udfordringer og handlemuligheder. Når jeg arbejder med skyggesparring, er det min rolle at være et ekstra sæt øjne og at støtte lederen i at reflektere over og få blik for egne ledelseshandlinger og mønstre. Som professionel samtalepartner lægger jeg vægt på en tillidsfuld og ordentlig ramme, hvor feedback er konkret og respektfuld, og hvor jeg stiller mig solidarisk med den leder, der skyggesparres.