Gå til indhold

Forskningsnetværk for fritidspædagogik

Forskningsnetværket har til formål at samle forskere, der arbejder med fritidspædagogik og skabe et forum for gensidig inspiration.

Om forskningsnetværket

Forskningsnetværket i fritidspædagogik er et nationalt netværk for forskere og ph.d.-studerende, der beskæftiger sig med pædagogers arbejde, og børn og unges hverdagsliv, i fritidsinstitutioner og skoler, samt de uformelle pædagogiske praksisser, der knytter sig til børn og unge i, omring og på kanten af disse institutionsformer.

Forskningsnetværket har til formål at samle forskere der arbejder, på forskellige måder, med fritidspædagogik og etablere et forum for gensidig inspiration, videndeling samt udvikling af fælles projekter.

Liste over forskningspublikationer om fritidspædagogik

Liste over forskningsnetværksdeltagernes forskningspublikationer om fritidspædagogik. Listen er tematisk inddelt og opdateret februar 2023.

Deltagere i forskningsnetværket

Portræ af Anne-Lene Sand

Titel: Ph.d.

Min forskning forgrener sig i to retninger: en retning omkring børn, design for leg, inklusion og pædagogik. En anden retning om, unge og hvordan alternative organiseringsformer skaber rum for improvisation, legende potentialer, rum, kreative relations- og materialitetsformer.

I et nyt forskningsprojekt skal jeg undersøge, hvordan unge oplever at gå på en efterskole med leg som gennemgående tilgang. Metodeudvikling og refleksiv metodebrug er et stort interessefelt for mig, herunder metodisk arbejde med sanser, materialer, steder, rum og mennesker.

Jeg er dansk redaktør på Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning og er sammen med Nanna Jordt Jørgensen ansvarlig for temanummeret Ungdomsoprør (2022).

Jeg er medredaktør på et temanummer for tidsskriftet Conjunction – Transdisciplinary Journal of Cultural Participation med den tematiske titel Designing for Play as Cultural Participation in Childhood. Seeking New Grounds.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
awj@pha.dk

Beskrivelse på vej.

Kontakt
ahstanek@health.sdu.dk

Beskrivelse på vej.

Kontakt
BeBj@vive.dk

Titel: Lektor i pædagogisk antropologi

Bjørg Kjær er forfatter til bogen Inkluderende Pædagogik: God praksis og gode praktikere og har skrevet en lang række artikler og bogkapitler om:

  • Børn i udsatte positioner i daginstitutioner
  • Børn med særlige behov
  • Forældreskab og forældreskabelse, særligt når der ”er noget” med børnene
  • Diagnoser og diagnosticering som socialt og kulturelt fænomen
  • Diagnosers (især autismediagnosen) historie og aktuelle reception
  • Professionel identitet, særligt pædagogfaget
  • Forståelser og praktiseringer af hvad inklusion indebærer i dagtilbud for børn.

Bjørg formidler sin forskning nationalt og internationalt, i undervisning og oplæg.

I øvrigt

Medlem af redaktionen for Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

Medlem af bestyrelsen for Nordic Network for Disability Research (NNDR.DK).

Kontakt

bjorg@edu.au.dk

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
charh@ruc.dk

Beskrivelse på vej.

Kontakt
crij@kp.dk

Portræt af Christoffer Schultz

Titel: ph.d.-studerende

Forsker jeg i pædagogisk faglighed i ungdomsklubber og dens betydning for unges hverdags- og ungdomsliv. Er særligt optaget af at begrebssætte ungdomspædagogik som en særlig faglighed, og med afsæt i praksisforskning at udforske de ungdomspædagogiske opgaver, klubberne er med til at håndtere i forhold til unges livsførelse – med et særligt fokus på de unges egne perspektiver på den betydning, ungdomsklubberne har for deres ungdomsliv.

Deltager i forskningsprogrammet Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP) på DPU, Aarhus Universitet.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Titel: Lektor, ph.d., forskningsleder

Jeg forsker i børn og unges hverdagsliv og fritidspædagogik. Jeg er interesseret i børn og unges egne perspektiver på aspekter som trivsel, deltagelse, inklusion, frihed og dannelse.

Jeg er ligeledes interesseret i skole-, fritids- og klubpædagogers professionsidentitet og faglige prioriteringer, samt unges overgange i ungdomslivet, forestillinger om præstationssamfundet og ulighed i uddannelse.

Jeg anvender primært kvalitative forskningsmetoder, og eksperimenterer med forskellige inddragende forskningsprocesser såsom foto-eliciterede interviews, fremtidsworkshops, dialogmøder, draw-and-tell techniques, walk-and-talks, poetiske fremstillinger, m.m.

Supplerende oplysninger om dig (evt. redaktionelle poster, ledelsesområder mv.):

Jeg er redaktionsmedlem i tidsskriftet Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FPPU) og Convener (organisator) for netværk 17, Leisure-time Pedagogy (Fritidspædagogik) i The Nordic Educational research Association (NERA).

Jeg er medlem af forskernetværket Nordisk Forsker Netværk: Unge, tilhør og udenforskab og forskningsleder for forskningsprogrammet Hverdagsliv og Fritidspædagogik

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Titel: Docent ved Institut for pædagoguddannelse

Jeg er primært optaget det pædagogiske arbejde med børn og unges deltagelsesmuligheder – herunder særligt udsatte unges mulighed for at være medskabere af analytiske svar på samfundsmæssige problemstillinger i samspil med de velfærdprofessionelle.

Jeg arbejder med aktionsforskning og er på den baggrund optaget af forandring og demokratisk samfundsudvikling for unge og for medarbejder i den pædagogiske praksis.

Tematikkerne har de seneste år handlet om marginalisering, urbanitet og deltagelse, men også pædagogisk faglighed, herunder arbejdslivsproblematikker som tid og utopiske udviklinger.

Fagredaktør på tidsskriftet: Forskning og forandring

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Portræt af Dorthe Kousholt

Titel: Lektor, ph.d.

Forsker i børns hverdagsliv og børnefællesskaber i institution, skole og fritidsliv og forældresamarbejde.

Er optaget af hvordan voksne kan samarbejde om at udvikle pædagogisk praksis og deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder.

Arbejder med praksisforskning, hvor forskere og professionelle samarbejder om teori- og praksisudvikling. Er optaget af at udvikle begreber og analyser, der kan styrke pædagogisk faglighed og fokus på børns sociale liv og fællesskaber i det tværprofessionelle samarbejde.

Leder af forskningsprogrammet ENGAGE – (dis)engaging children and young people og koordinator for forskningsenheden Pædagogisk Psykologisk Praksis.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
elina.maslo@gmail.com

Beskrivelse på vej.

Kontakt
groelund@noise.dk

Beskrivelse på vej.

Kontakt
Helle@raboelresearch.dk

Portræt af Jakob Bøje

Titel: Lektor

“Lektorat i Uddannelsesvidenskab – professionaliseringsprocesser i ungdoms- og voksenuddannelse”. Mine primære forskningsinteresser kredser om såkaldte velfærdsprofessioner – i særdeleshed pædagoger og lærere – og deres gensidige afhængighed af velfærdsstaten, dens institutioner, organisationer, ledere osv.

Jeg har også forsket i og interesser mig fortsat for ungdomsuddannelse, uddannelsessociologi, policy- og diskursanalyse. På det seneste har jeg været optaget af tendenser til stigende segregering og ulighed på henholdsvis grundskole- og ungdomsuddannelsesmarkedet.

Jeg er medlem af redaktionen for Dansk pædagogisk Tidsskrift, og jeg sidder i styregruppen for Nordisk Professionsforskning (NORDPRO).

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
jhha@kp.dk

Portræt af Jimmy Krab

Titel: Projektleder

Forsker i samspil og samarbejde mellem pædagogisk institutioner og forældre, særligt når børn er i mistrivsel. I min forskning er jeg optaget af at skabe viden om hvordan fagprofessionelle møder børn og forældre, under hvilke betingelser de gør det og hvordan de fagprofessionelle samarbejder med hinanden og med forældre, når børn er i mistrivsel.

Aktuelt er jeg i gang med et forskningsprojekt om pædagoger og lederes samspil og samarbejde med forældre i dag- fritids –og skoleinstitutioner, når kontakten er mere udbygget eller forebyggende end vanligt.

I øvrigt

Jeg er i redaktionen for Dansk Pædagogisk Tidsskrift.

Mail

jimmy@deanbragtesvilkar.dk

Udvalgte publikationer

Titel: Adjunkt, Pædagoguddannelsen, ph.d.

Forsker i hvordan sociale kategorier som køn, seksualitet, race og klasse praktiseres, forstås og tales om i ungdomspædagogisk arbejde.

Tilknyttet forskningsprogrammet Social forandring, deltagelse og marginalisering ved Pædagoguddannelsen på KP.

Udvalgte publikationer

Scott, K., Hansen, R. P. & Falkenberg, H., (2024) Sensitive snublerier i arbejdet med køns- og seksualitetsnormer blandt unge i klubber. Et queer-perspektiv på fritids- og ungdomspædagogik. I: Fritids- og ungdomspædagogik: En introduktion til større børn og unges hverdagsliv i fritids- og ungdomsklubber. Petersen, K. E. & Schultz, C. (red.). Ungdomsringen.

Scott, K., Bæk Brønsted, L., Hansen, R. P. & Falkenberg, H. (2024) Ungdomspædagogisk klubarbejde i storbyen – at engagere, udvikle og afskærme unge. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. (Accepteret)

Scott, K., Li, J. H. & Juel Madsen, R., (nov. 2023) Forord: Normkritiske perspektiver. I: Unge Pædagoger, Nr. 2, s. 1-4.

Forskerprofil

Portræt af Kim Holflod

Titel: ph.d fellow

Jeg er en del af forskningsprogrammet i ”Playful Learning” med et ph.d.-projekt om tværprofessionelt samarbejde mellem pædagoguddannelsen og læreruddannelsen.

Jeg forsker i legende samarbejds- og læreprocesser, voksnes leg samt betingelser og mulighedsrum i samarbejde mellem professioner og fagligheder. Jeg har en baggrund som gymnasielærer og senere digitaliseringskonsulent på tværs af ungdomsuddannelser, hvorfor jeg overordnet set forstår mig selv som uddannelsesforsker med en særlig interesse i leg, samarbejde og teknologi.

Koordinator af Enheden for Legeforskning ved DPU, Aarhus Universitet

Redaktør i Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab (DJES)

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
kepe@edu.au.dk

Portræt af Kit Stender

Titel: Lektor, Ph.d

Kit Stender Petersen forsker i en lang række temaer der knytter sig til børn og unge i udsatte positioner. I øjeblikket har hun særligt fokus på børn og unge med bekymrende skolefravær, styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge samt forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge.

Herudover skriver hun artikler og bøger samt deltager løbende i relevante nationale og internationale konferencer.

Redaktør i tidsskriftet Specialpædagogik

Forskerprofil

Portræt af Laila Kolding Lagermann

Laila har igennem de seneste femten år forsket i og lavet udviklingsarbejde indenfor in-/eksklusionsprocesser blandt børn/unge i skole og uddannelse, (overskridelse af) marginalisering blandt minoritetsetniske unge, skolefravær, betydningen af lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og uddannelsesresiliens blandt elever i skole/uddannelse.

Laila arbejder i dag som selvstændig forsker og konsulent og står bag udgivelsen af en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv, unge og stress, etniske minoritetsunge på kant af skole/samfund, samt unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Titel: Lektor og forskningsmedarbejder i forskningsprogrammet ”Hverdagsliv og fritidspædagogik”

Jeg underviser på Pædagoguddannelsens skole-fritidsspecialisering og varetager desuden opgaver i efter- og videreuddannelse (EVU) på VIA omkring fritidspædagogik.

Derudover er jeg forskningsmedarbejder i VIA forskningsprogrammet ” Hverdagsliv og fritidspædagogik”, hvor jeg i en årrække i tæt samarbejde med praksis har lavet en række forskningsprojekter omkring pædagogen i fritidspædagogiske sammenhænge med særligt fokus på trivsel og fritidspædagogisk faglighed.

Min ambition i forskningsregi er at skabe ny viden om fritidspædagogik i tæt samarbejde med praksis og kommuner.

I øvrigt

2017-2023: NERA-convenor (Nordic Educational Reserach Association) for netværket Leisure time pedagogy.

Udvalgte publikationer

Ringskou, L., Brinkmann, S., Christensen, N. L. M., Szulevicz, T. (2024): Præstationsfrigørende rum i fritids- og ungdomspædagogikken. I: Petersen, K. E. & Schultz, C. (red.): Grundbog i fritids- og ungdomspædagogik.

Ringskou, L. (2022): Vi gør meget ud af at fortælle dem, vi gerne vil hjælpe dem med at blive til nogen, i stedet for at blive til noget: om klubpædagogisk resonanspædagogik I: Social Kritik. 34, 167, s. 17-31

Ringskou, L. & Gravesen, D. T. (2022): Keen on qualification? A comparative review of Danish and Swedish research literature on leisure-time pedagogy. I: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 8, s. 78-92

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Titel: Docent

Lene S. K. Schmidts forskningsområde er pædagogens praksis, familieliv og børn, samt hvordan politik og pædagogiske praksisformer udvikler sig i relation til hinanden.

Lene S. K. Schmidt har primært forsket i dagtilbuds- og skole-fritidsområdet, med fokus på bl.a. tværprofessionelle samarbejder, forældresamarbejde og børneperspektiver.

Kontakt

lesc@pha.dk

Publikationer

Forskerprofil

Titel: lektor, ph.d.

Forsker i velfærdsarbejde med fokus på ungdomspædagogisk arbejde, der retter sig mod unge i udsatte positioner. Det primære forskningsområde ligger indenfor pædagogisk sociologi med en interesse for kriminalitetsforebyggelse, velfærdsarbejdets kategoriserings- og differentieringsprocesser samt analyser af velfærdsarbejderes udpegninger af børn og unge som målgruppe for pædagogiske interventioner.

Er optaget af at udvikle metoder, der kan udforske og udvikle et urbant ungdomspædagogisk arbejde, der opleves som relevant for børn og unge både i og udenfor de pædagogiske fritidsinstitutioner.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Portræt af Louise Hvitved Byskov

Titel: Lektor

Siden august 2022 har jeg været med i FOU-projektet ”Praksiscirkler”, der omhandler, hvordan erhvervsskolelærere og folkeskolelærere kan bringes sammen og blive klogere på hinandens hverdagspraksisser.

Forskningen i denne sammenhæng omhandler at undersøge, om de deltagende grundskolelærere og deres elever får øget viden om erhvervsuddannelserne og deres potentialer. Efteråret 2021 deltog jeg i FOU-projektet ”Kulturen flytter ud”, hvor jeg var med til at undersøge, hvad der sker, når kunstnere laver aktiviteter i hhv. skole og klub.

Jeg er med i følgende faglige netværk: Nationalt netværk for udsatte på voksenområdet (NUVO) og Dansk netværk for forskning i vejledning.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Lærke Testmann

Titel: Lektor, ph.d.

Jeg forsker i børn og voksnes arbejde med inklusion, konflikter og fællesskaber i hverdagsliv på tværs af skole og fritid. Er særligt optaget af at udvikle metodiske praksisser der muliggør at børn bliver medforskere i forskningsprocesser

Kontakt
ltes@kp.dk

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
mrl@ruc.dk

Titel: Lektor, ph.d.

Forsker i pædagogers og andre velfærdsprofessionelles viden og praksis i relation til børn og unge: Hvordan kategoriseringspraksis risikerer at bidrage til social marginalisering, og hvordan forældre involveres som både problemer og løsninger.

Endvidere forskning i, hvordan fritidsinstitutioners hverdagsliv bliver til via materialiseringer af børn, indretninger og artefakter, senest undersøgt med fokus på børns fællesskaber omkring digitale medier. Aktuelt er jeg optaget af pædagogers praksisser og potentialer i samarbejder om børn, der er fraværende fra skolen.

Forsker ved forskningsmiljøet Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed i Center for Pædagogik, Absalon.

Tilknyttet forskningsgruppen Velfærdsarbejdets sociologi og historie, Institut for Kommunikation, afdeling for Pædagogik, Københavns Universitet.

Medlem af redaktionsgruppen, Dansk pædagogisk Tidsskrift.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Beskrivelse på vej.

Kontakt
mebl@kp.dk

Beskrivelse på vej.

Kontakt
peju@ruc.dk

Titel: Professionshøjskolelektor og ph.d. stipendiat

Institut for mennesker og teknologi, RUC og Professionshøjskolen Absalon, center for pædagogik

Rakels forskning fokuserer pt. på sammenhængen mellem elevers demokratiske dannelse og lokalt samarbejde i den åbne skole. Hvor hun igennem igangværende ph.d projekt ønsker at åbne skolen op for lokale ressourcer i det rurale Danmark, med henblik på udvikling af lokalsensitiv pædagogik og styrket lokal sammenhængskraft.

Rakels forskning fokuserer endvidere på at øge folkeskoleelevers handlemuligheder og demokratiske deltagelse i egen uddannelse. Rakel er tilknyttet forskningsmiljøer på RUC og i Absalon.

Udvalgte publikationer

Filosofiske samtaler med børnene danner ramme for udforskning af naturen
Olsen, C., Foxby, A., Jensen, R. K., Toubro, R. B. S. & Hardahl, L. K., 30 jun. 2021, I: Nul til fjorten (0-14) Pædagogisk tidsskrift. 2021, nr. 2, 5 s.

I Want to be Your Hero, Maybe!
Toubro, R. B. S., 14 apr. 2015, Adventuretime and Philosophy – Handbook for heroes: Popular culture and Philosophy. Open Court Publishing Company, 10 s.

Forskerprofil

Titel: Lektor, pædagoguddannelsen

Min forskningsprofil er centreret om kultur-, køns- og ungdomsstudier, hvor jeg zoomer ind på dels unges fællesskabsdannelser i fritidsarenaer og dels ungdomspædagogisk arbejde i storbyen.

Her er jeg bl.a. inspireret af kritisk maskulinitetsforskning og poststrukturalistisk, intersektionel tænkning med fokus på, hvordan maskuliniteter bliver til, reguleres og praktiseres i ungdomslivets mangfoldige arenaer.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Titel: Lektor, ph.d.

Forsker i ulighed og udsathed blandt børn og unge særligt i forhold til skole, fritid og familier. Med afsæt i især sociologien rettes interessen mod adgang, selektion, (af)stigmatisering, grænsedragninger og fællesskaber – og mod hvordan disse skabes og omskabes i policy, i ledelse og organisering, i professionelles arbejde såvel som blandt børn og unge selv.

Absalons repræsentant i NUBU, Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge, fokusområdeleder af fokusområdet Adgang, selektion og retfærdighed ved Center for Grundskoleforskning, SDU, og medlem af redaktionen for Tidsskrift for Professionsstudier.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Portræt af Sofie Sauzet

Titel: Lektor, ph.d.

Forsker i organiserings- og vidensformer, der mulighedsbetinger pædagogers arbejde og tværprofessionelle samarbejde i skoler og fritidsinstitutioner.

Arbejder med socio-materiel filosofi, professions- og organisationsteori, og er optaget af at udvikle analyseredskaber og metoder, der kan bruges til at udforske og justere betingelser for genkendelse og styrkelse af kompetent og relevant pædagogisk faglighed.

Medprogramansvarlig for forskningsprogrammet: ’Pædagogisk arbejde for chancelighed og gode børneliv’ på KP, og redaktør på Journal of Posthumanism.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Portræt af Stig Brostøm

Titel: Professor Emeritus

Han har gennem mange år forsket i og skrevet om småbørnspædagogiske temaer relateret til vuggestue, børnehave, fritidshjem/SFO og indskolingen: didaktik, læreplaner, værdier, science, bæredygtighed, leg, æstetik, læring, venskab, overgang til skolen.

Aktuelt arbejder jeg med et aktionsforskningsprojekt ”science og bæredygtighed i dagtilbud”. Sammen med Thorleif Frøkjær fra KP og nogle børnehaver har vi målet at udvikle nogle pædagogiske principper, der kan støtte børns nysgerrighed og aktive eksperimentering med science og og bæredygtighed i dagtilbud.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Portræt af Thilde Mardahl-Hansen

Titel: Ph.d., Lektor

Jeg forsker i børn og unges hverdagsliv med fokus på samarbejde mellem børn/unge, forældre, lærere, pædagoger og andre professionelle om at understøtte deltagelse i folkeskolens læringsfællesskaber.

Især fokuserer jeg på, hvordan lærere gennem samarbejde og udforskning af processer og samspil kan udvikle nye handlemuligheder i fastlåste problemsituationer, hvor børn kan være i risiko for at blive marginaliseret og udskilt.

Det betyder en særlig opmærksomhed på begreber om og forståelser af situeret faglighed i pædagogisk arbejde.

I min forskning bidrages der til viden om muligheder og barrierer for inklusion set fra de professionelles perspektiver og i relation til deres muligheder for at udforske problemer samarbejde med børn/unge, forældre, kolleger og ressourcepersoner om udvikling af pædagogisk praksis.

UCLs repræsentant i NUBUs forskergruppe (Nationalt Center for forskning i udsathed bland børn og unge).

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Trine Møbius Sørensen

Titel: Ph.d.-studerende

Ph.d.-projektet sætter fokus på unges institutionelle hverdagsliv mellem indlæggelse i psykiatrien og deres bevægelse tilbage til skole og hverdag.

Projektet belyser fra et særligt ungdomsorienteret perspektiv, der gennem interview og observationer – på tværs skole og psykiatri – undersøger hvordan de unge selv fortæller om psykiatriske diagnoser og deres bevægelsesproces mellem psykiatri, skole- og hverdagsliv.

Tidligere har Trine Møbius Sørensen har været tilknyttet forskningsprojekter om fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges, trivsel og udvikling, når livet leves i de såkaldte udsatte boligområder.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Titel: Docent

Jeg forsker i det pædagogiske arbejde med unge som af forskellige grunde befinder sig i udsatte positioner. Det vil sige det brede pædagogiske arbejde men ofte inden for en institutionel ramme.

De unges sociale positioner er her relateret til den kontekst, som de er en del af; f.eks. den samfundsmæssige udvikling i forhold til byområder og byudvikling eller kategoriseringer som social baggrund og etnicitet.

Sidder i redaktionen for Unge Pædagoger bogredaktion.

Udvalgte publikationer

Forskerprofil

Kommende netværksarrangementer

Netværksarrangement

Dato

3. oktober fra 12-17

Afholdte netværksarrangementer

Der blev afholdt netværksarrangement d. 13. marts 2024 på Københavns Professionshøjskole

Der blev afholdt netværksarrangement d. 4. september 2023 på Københavns Professionshøjskole

Der blev afholdt netværksarrangement d. 1. marts 2023 på Københavns Professionshøjskole

Der blev afholdt netværksarrangement d. 15. september 2022 på Professionshøjskolen Absalon

Der blev afholdt netværksarrangement d. 9. februar 2022 på Københavns Professionshøjskole.

Oplæg af Kirsten Elisa Petersen og Trine Møbius med udgangspunkt i deres review om fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel og udvikling:

Oplæg af David Thore Graversen og Lea Ringskou med udgangspunkt i deres artikel om den forskningsbaserede litteratur, der findes om pædagogers arbejde på feltet for skole- og fritidspædagogik:

Kontakt

Sofie Sauzet

Lektor

+45 41 89 73 06