Gå til indhold

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Få udviklet kompetencer til at analysere, reflektere over samt vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen læsevejledning i grundskolenden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen og på PD Ordblindelærer i grundskolen. Det fungerer som en generel indføring i teori om læsning og skrivning. Undervisningen giver dig mulighed for at udvikle kompetencer til at analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 0.-3. klasse samt til at formidle indsigt om elevers skriftsprogsudvikling til relevante målgrupper.
Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og er normeret til 10 ECTS-point. Det betyder, at man må forvente en arbejdsindsats inklusive eksamen svarende til 270 timer.

Læringsmål

Den studerende

 • kan vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse,
 • kan formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse til relevante målgrupper
 • kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling
 • har viden om dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik, og kan anvende denne viden analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
 • har viden om forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning
 • kan analysere og vurdere elevers skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater

Målgruppe

Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen eller til ordblindelærer i grundskolen, samt dansklærere og børnehaveklasselærere, der ønsker at opkvalificere deres viden om læse- og skriveudvikling i indskolingen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0556259

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621676

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0844297

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Minna Nørgaard Bruun

Lektor

+45 41 89 74 40