Gå til indhold

Miljø og innovation

I dette modul vil du lære om miljøpåvirkninger af vores omgivelser, og hvordan vi kan sikre bæredygtige og innovative løsninger i en teknologisk hverdag.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Der vil være fokus på både den terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøkemi og hvordan vi kan ressourceoptimere vores affaldshåndtering som kemikalier og plastic. Du får viden om aktuelle miljøpolitiske problemstillinger, og lærer hvordan du med din miljøteknologiske viden kan bidrage til grønteknologi.

Det får du ud af modulet

 • har viden om og forstår baggrunden for de miljømæssige udfordringer, der er forbundet med arbejdet indenfor kemisk – og bioteknologisk praksis
 • har viden om atmosfærekemi (syreregn, luftforurening), vandkemi (vandforurening, vandrensning) og toksicitet af tungmetaller i hhv. organismen og miljøet
 • har viden og forståelse for affaldshierarkiet med fokus på kemikalier og plastic
 • har viden om ressourcebesparende tiltag og strategier til nedsættelse af miljøpåvirkninger
 • kan beskrive og vurdere miljøteknologiske problemstillinger
 • kan anvende og igangsætte tiltag, der skaber miljømæssig og økonomisk værdi
 • kan anvende og udvælge relevante teknologiske metoder til innovative og bæredygtige løsninger
 • kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om implementering af miljøteknologiske løsninger og ressourceoptimering
 • kan identificere og analysere miljøpåvirkninger og bidrage med en innovativ tilgang til løsningsforslag

Det faglige indhold

Grundlæggende forståelse for miljømæssige udfordringer og de teknologiske metoder, der anvendes til at sikre nye, innovative og bæredygtige løsninger af en miljømæssig problemstilling. Introduktion til begreber tilknyttet den miljøpolitiske dagsorden.

 • CSR, cirkulær økonomi og grønne målsætninger
 • Samfundsansvar og miljøbelastning
 • Bæredygtighed og innovation
 • Miljølovgivning
 • Miljøperspektiv og ressourceforbrug
 • Atmosfærekemi; herunder syreregn, røggasser og luftforurening
 • Vandkemi; spildevand, drikkevand, vandforurening og vandrensning
 • Jordforurening, herunder toksiske tungmetaller
 • Affaldshierarki
 • Plastic og kemikalier

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62