Gå til indhold

Hørevanskeligheder

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen logopædiden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet har primært fokus på børneområdet og indeholder bl.a. pædagogisk audiologi. Ligeledes er der fokus på, hvordan logopæden tilrettelægger sit arbejde for børn og unge med udfordringer på hørelsen, fx via undervisning og vejledning. Der vil ligeledes være fokus på områder som rehabilitering, kompensationsstrategier og støj.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du

 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til hørevanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere
 • har grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af hørelsen, hvilket inkluderer: viden om hørelsens neurologi, fysiologi og anatomi
 • har viden om forskellige former for og årsager til hørevanskeligheder samt medicinske og kliniske undersøgelsesmetoder og behandling
 • har viden om hørehæmmedes kommunikative forudsætninger og betingelser for social, psykisk og sproglig udvikling, samt hørevanskeligheders betydning set i et kontekstuelt perspektiv
 • har kendskab til lovgivning, konventioner og klassifikationer inden for det faglige område
 • har kendskab til teknisk audiologi, herunder akustik, teknisk apparatur i forbindelse med analyse, diagnosticering og behandling, høreapparater og tekniske hjælpemidler
 • kan begrunde valget af hørepædagogiske tiltag ud fra viden om høretabets art, omfang og betydning for den hørehæmmedes perspektiv
 • har kendskab til og i praksis kunne håndtere hørepædagogiske interventionsmetoder, arbejdsformer og materialer
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med hørevanskeligheder

Hvem deltager?

PD-studerende i logopædi, lærere og pædagoger.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Hørevanskeligheder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557240

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 14.00-18.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Laura Maria Rønne Basse

Adjunkt

+45 24 29 65 06