Gå til indhold

Behandlermodul i akutsygepleje somatik

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen akutsygeplejeden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Baseret på Modul Rs23:Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering tilegner sig følgende kvalifikationer:

Viden

 • Har viden om teori og metoder i relation til undersøgelse, behandling, dokumentation og implementering i akutsygeplejepraksis
 • Har viden om individuelle, organisatoriske, sygeplejefaglige og udviklingsbaserede perspektiver på behandling i akutsygepleje

Færdigheder

 • Kan behandle specifikke afgrænsede problemstillinger ved velafgrænsede problemstillinger indenfor akutte tilstande bl.a. i ortopædkirurgien, hud-, øre-næsehals- og øjenproblemer, på et kompetent niveau ud fra fælles udvalgte behandlingsprotokoller.
 • Kan vurdere samt anvende udviklings- og forskningsresultater med relevans for den akutte patients specifikke sundhedsproblemer og begrunde forslag til implementering i praksis
 • Kan vurdere og formidle viden om metoder til undersøgelse og dokumentation i akutsygepleje
 • Kan vurdere mulige effekter af udviklingstiltag

Kompetencer

 • Kan i relevante samarbejder udvikle praksis for den akutte patient
 • Tager ansvar for funktionen som behandlersygeplejerske i relation til velafgrænsede problemstillinger indenfor akutte tilstande bl.a. i ortopædkirurgien samt vedr. hud-, øre-næsehals- og øjenproblemer, på et kompetent niveau ud fra fælles udvalgte behandlingsprotokoller
 • Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling i akut kontekst

Indhold

 • Udviklings- og forskningsresultater relateret til konkret behandling i akutsygepleje
 • Metoder til implementering og formidling af viden i akutsygepleje
 • Metoder til undersøgelse, behandling og dokumentation i akut klinisk praksis
 • Metoder til vurdering af effekt af udvikling i klinisk praksis

Fokus i modulet:
Modulet tager afsæt i den akutte patients sundhedsproblemer. Der sættes fokus på hvordan udviklings- og forskningsresultater kan bidrage til at udvikle den akutte pleje og behandling. Gennem tilegnelse af viden om akutsygepleje og metoder til implementering, dokumentation og formidling videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i samarbejder om akutsygepleje samt udvikling i praksis.

Modulets sigte er, at give sygeplejersken i den akutte modtagelse selvstændige kompetencer i forhold til velafgrænsede problemstillinger, med henblik på varetagelse af funktionen som behandlersygeplejerske. Der tages afsæt i behandlersygeplejerskens daglige funktioner og opgaver.

Behandlermodul i akutsygepleje er rettet mod sygeplejersker, der er ansat på fælles akutmodtagelser og akutklinikker. Behandlersygeplejersken opnår viden om triagering, visitering og behandling, på et kompetent niveau, der i videst mulig omfang sikrer patienterne rettidig og relevant behandling.

Undervisningen øger handlekompetence med træning i omsætning af viden i forhold til velafgrænsede problemstillinger indenfor akutte tilstande i bl.a. ortopædkirurgien, hud-, øre-næsehals- og øjenproblemer, på et kompetent niveau ud fra fælles udvalgte behandlingsprotokoller.

Målgruppe

Sygeplejersker med funktion på akutmodtagelse og akutklinik.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Nørgård Christensen

Uddannelseskonsulent

+45 51 38 06 38