Gå til indhold

Afgangsprojekt – Socialpædagogik

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Her skal du skal demonstrere, at du har opnået faglig relevant viden, færdigheder og kompetencer indenfor beskæftigelsesområdet. Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, som skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, som du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialpædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad skal du vise med afgangsprojektet?

Viden
Du skal opnå følgende:

 • have viden om centrale problemstillinger i socialpædagogisk arbejde
 • have viden om teorier og metoder inden for det socialpædagogiske arbejde.

Færdigheder
Du skal være i stand til at:

 • kunne identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger
 • kunne anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og begrundelse af handlemuligheder
 • kunne formidle en socialpædagogisk problemstilling.

Kompetencer
Du skal kunne:

 • anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis
 • vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling
 • demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

Praktisk information

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler, svarende til 50 ECTS-point, er bestået.
Du vil få mulighed for vejledning i dit afgangsprojekt.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt socialpædagogik

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0558292

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag den 29.8 og 5.9, begge dage fra kl. 09.00-11.30

Forår 2025

Afgangsprojekt socialpædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0579354

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 06.02 og 13.02

Efterår 2025

Afgangsprojekt socialpædagogik

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0676537

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Steen Søndergaard

Lektor

+45 41 89 78 71