Gå til indhold

Afgangsprojekt – sundhedsfaglig diplomuddannelse

Med afgangsprojektet gør du din sundhedsfaglige diplomuddannelse færdig og demonstrerer, at du har forstået og kan anvende det, du har lært på uddannelsen.

Dette modul på 15 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På afgangsprojektet udarbejder du den afsluttende opgave på din sundhedsfaglige diplomuddannelse. Din opgave skal tage afsæt i en praksisnær faglig problemstilling, der afspejler, at du har forstået de overordnede faglige og metodiske problemstillinger, du har arbejdet med i løbet af din diplomuddannelse.

Du lærer at dokumentere, analysere og kritisk vurdere problemstillinger og handlemuligheder i den sundhedsfaglig praksis. Det skal du gøre ved at inddrage og anvende relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Fagligt indhold på modulet

I afgangsprojektet skal du forholde dig analyserende, reflekterende og kritisk til den praksisnære problemstilling, du har valgt, og til forskellige teoretiske og metodiske positioner relateret til den sundhedsfaglige praksis. Dit afgangsprojekt kan tage udgangspunkt i egne undersøgelser og/eller analyser af relevante forskningsresultater.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer gennem anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Vejledning og eksamen

Du får introduktion til forløbet og tildelt en vejleder. Afgangsprojektet består primært af udarbejdelse af dit projekt i samarbejde med din vejleder.

Projektet kan udarbejdes alene eller i en gruppe. Eksamen er en kombinationseksamen som består af en skriftlig opgave og mundtligprøve. Prøven afvikles på sidste dato for forløbet.

Hvem deltager?

Afgangsprojektet er for dig, som har bestået de øvrige moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse, og som ønsker at afslutte din uddannelse.

Adgangskrav

Det er en forudsætning, at du har bestået de øvrige moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Dit afgangsprojekt skal være bestået senest 6 år efter start på dit første diplommodul. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse. Læs mere om dispensation.

Adgangskrav til de øvrige moduler kan du læse om i forbindelse med beskrivelse af modulerne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt sundhedsfaglig diplomuddannelse - deltid

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

16.07.24

Nummer

0623877

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

annonceres senere

Forår 2025

Afgangsprojekt sundhedsfaglig - deltid

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.25

Nummer

0630410

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Nørgård Christensen

Uddannelseskonsulent

+45 51 38 06 38