Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Specialpædagogik

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen specialpædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Modulet er et retningsspecifikt modul, der udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i Specialpædagogik. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler, du har deltaget i og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning.

I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.

Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men Københavns Professionshøjskole arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojekt, som kraftigt anbefales.

Der vil være en fælles introduktionsgang til afgangsprojektet i PD generelt på vegne af den fælles studievejledning. Det anbefales, at du deltager i dette. Vejleder tildeles efter kontakt med den fagansvarlige for modulet, enten ved introduktionsmødet eller ved at kontakte fagansvarlige direkte,

Læringsmål

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde i en læringsdifferentieret indsats, der fremmer deltagelse og udvikling.
 • håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for det almenpædagogiske såvel som det specialiserede praksisfelt
 • skelne mellem forskellige paradigmatiske tilgange til arbejdet med mennesket med særlige behov i såvel et individuelt, som et kontekstuelt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse.
 • samarbejde om opgaver relateret til vedligeholdelse og udvikling på det almenpædagogiske og specialpædagogiske område i en etisk dimension
 • undersøge, analysere, planlægge, gennemføre og evaluere (specialpædagogiske didaktiske overvejelser) specialpædagogiske aktiviteter for at fremme læring og udvikling

Viden:

 • have teoretisk og professionsrettet viden om specialpædagogiske område, som bygger på såvel national som international forskning.
 • have indsigt i klassifikation af funktionelle vanskeligheder
 • have viden om sammenhængen mellem almenpædagogiske og specialpædagogiske arbejdsformer
 • have indsigt i begrundelser for inkluderende og ekskluderende processer

Færdigheder:

 • kunne håndtere formidlende og vejledende funktioner, som knytter sig til det specialpædagogiske område.
 • kunne identificere, afdække, analysere og vurdere den enkeltes livssituation, herunder kontekstuelle udviklingsmuligheder og
  individuelle forudsætninger
 • mestre relevante grundlæggende metoder i specialpædagogikken som grundlag for at styrke udviklings- og læreprocesser
 • kunne vurdere grundlaget for inddragelse af eksterne parter og netværket med henblik på at styrke den specialpædagogiske indsats og borgerinddragelse

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter der har taget moduler i studieretningen specialpædagogik.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul - Specialpædagogik

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557255

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Forår 2025

Afgangsmodul - Specialpædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0707621

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder, og seminardage

Efterår 2025

Afgangsmodul - Specialpædagogik

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0789715

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ida Marie Mundt

Lektor

+45 41 89 74 80