Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Logopædi

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen logopædiden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Modulet udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i logopædi. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.

Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men vi arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojektet. Der vil være en fælles introduktionsgang både til afgangsprojektet i PD generelt og mere specifikt til afgangsprojektet i PD i logopædi. Det anbefales, at du deltager i begge og derfor tilmelder dig afgangsprojektet inden samme tidsfrist som tilmelding til de øvrige moduler.

Læringsmål

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerendende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere logopædiske problemstillinger inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som i et stærkt specialiseret fagligt miljø.
 • påtage sig ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere logopædiske interventioner der fremmer læring og udvikling ud fra en integreret teoretisk og professionsrettet viden if. til logopædisk praksis, som bygger på både national og international forskning.
 • indgå i samarbejde med relevante parter med henblik på en helhedsorienteret, inkluderende og læringsdifferentieret indsats

Viden:

 • have indsigt i teori og forskning om sprogtilegnelse, sproglig udvikling, lingvistik, udviklingsdiversitet og klassifikation af logopædiske vanskeligheder
 • have viden om komplekse årsagssammenhænge, af betydning for typisk og atypisk sprogtilegnelse
 • have kendskab til relevante interventionsmetoder og forståelse for sammenhængen mellem almen-, specialpædagogiske og logopædiske arbejdsformer

Færdighed:

 • kunne reflektere over og anvende relevante teorier i relation til den logopædiske praksis
 • kunne anvende relevante metoder inden for logopædien som grundlag for at undersøge, analysere, beskrive og vurdere læreprocesser der fremmer udviklings- og deltagelsesmuligheder
 • kunne formidle logopædisk viden og koordinere målrettede indsatser på såvel et forebyggende som indgribende niveau i mono-, fler- og tværfaglige kontekster
 • kunne reflektere over egen og andres logopædiske praksis og skelne mellem forskellige logopædiske tilgange til arbejdet med mennesker, med særlige behov

Målgruppe

PD-studerende logopædi

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul - Logopædi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557247

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Forår 2025

Afgangsmodul - Logopædi

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621705

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder, og seminardage

Efterår 2025

Afgangsmodul - Logopædi

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0789688

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Laura Maria Rønne Basse

Adjunkt

+45 24 29 65 06