Gå til indhold

Afgangsprojekt PD – i Inklusionsvejleder

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen inklusionsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Afgangsprojektet er et retningsspecifikt modul, der udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i uddannelsesretningen ”Inklusionsvejleder”.

Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler, du har deltaget i. Her skal du demonstrere indsigt i- og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning.

I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.

Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men Københavns Professionshøjskole arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser m.m. i forbindelse med afgangsprojekt. Du anbefales kraftigt til at deltage i disse.

Der vil være en fælles introduktionsgang til afgangsprojektet i PD generelt på vegne af den fælles studievejledning. Det anbefales, at du deltager i dette. Vejleder tildeles efter kontakt med den fagansvarlige for modulet: enten ved introduktionsmødet eller ved at kontakte fagansvarlige direkte.

Det faglige indhold

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • intervenere i forhold til pædagogiske problemstillinger med forebyggende, indgribende og genoprettende inklusionsindsatser
 • facilitere et samarbejde med relevante aktører om at håndtere komplekse problemstillinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau i en inkluderende praksis
 • påtage sig et ansvar for at vejlede målgruppen, kolleger, ledelse og pårørende i inkluderende praksis
Viden
 • have viden om historisk-samfundsmæssige betingelser og begrundelser for en styrket inkluderende praksis
 • have viden om forhold der fremmer og hæmmer målgruppens deltagelsesmuligheder i pædagogiske kontekster
 • have viden om vejledningsprocesser i relation til inkluderende praksis
Færdigheder
 • kunne analysere pædagogiske problemstillinger med afsæt i empiri og viden samt intervenere med henblik på at øge målgruppens deltagelsesmuligheder
 • kunne reflektere over egen position, handlemuligheder og etiske dilemmaer i arbejdet som inklusionsvejleder
 • kunne planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb med målgruppen, kolleger, ledelse og pårørende

Om undervisningen

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner og konsulenter, der har taget moduler i studieretningen ”Inklusionsvejleder”.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul Inklusionsvejleder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0618009

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Efterår 2025

Afgangsmodul Inklusionsvejleder

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0789718

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Diernæs

Lektor

+45 41 89 85 86