Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Almen pædagogik

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen almen pædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse.

Afgangsprojektets emne

Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som du har gennemført og bestået. Københavns Professionshøjskole skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning du ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for.

For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et omfang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige modul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og/eller fra rækken af de fælles faglige moduler.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er dit afsluttende projekt hvor en begrundet, central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, skal du opfylde målene for læringsudbytte.

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner omkring uddannelse, undervisning og læring i praksis, på et begrundet og reflekteret grundlag såvel i forhold til professionelle som til en større offentlighed
 • tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis, der tilgodeser deltagernes alsidige udvikling, trivsel og læring
 • indgå i samarbejde med aktuelle aktører omkring udvikling af uddannelse, undervisning og
  læring og opdragelse i relation til individ, gruppe eller organisation.
 • påtage sig ansvar for at deltage i og lede uddannelsesplanlægning, undervisning og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling

Viden

 • have viden om nyeste almen pædagogisk forskning og professionsviden
 • have viden om læring, didaktik og dannelse
 • kunne reflektere over grundlæggende værdier, fremtidsforventninger og ønskede mål
 • have indsigt i pædagogisk virksomhed i relation til almen pædagogiske og didaktiske overvejelser

Færdigheder

 • kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere læreprocesser, herunder læringsmålsorienterede processer
 • kunne udvikle og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling inden for fagområdet
 • kunne analysere og vurdere almene pædagogiske problemstillinger
 • kunne begrunde valg af løsningsforslag på baggrund af almen pædagogisk og didaktisk indsigt

Indhold

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis.

Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde.

Bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave, som kan udarbejdes i gruppe, hvor hver enkelt deltager identificerer sit eget arbejde, og som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Uddannelsesinstitutionerne udarbejder i fællesskab en skriftlig vejledning til afgangsprojektet.

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Almen pædagogik

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul - Almen pædagogik

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557239

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Forår 2025

Afgangsmodul - Almen pædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0706647

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Efterår 2025

Afgangsmodul - Almen pædagogik

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753993

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Sonja Heinrich

Adjunkt

+45 41 89 77 07