Gå til indhold

Procedure for realkompetencevurdering (PAU)

Elever under 25 år

Københavns Professionshøjskole optager elever til hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse som har opfyldt betingelserne i overgangskravene til den pædagogiske assistentuddannelse jf. uddannelsesbekendtgørelse nr 504 af 22/04/2022.

Forud for fastlæggelse af uddannelsesplan foretager Københavns Professionshøjskole en ajourføring af den realkompetencevurdering af eleven, som er foretaget i forbindelse med optagelse på grundforløbet jf. Hovedbekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 2499 af 13/12/2021 § 61.

Elever over 25 år

Københavns Professionshøjskole optager elever til hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse, som er over 25 år. Optagelses- og Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af dokumentation fra eleven og et kompetenceafklarende forløb og har en varighed svarende til 5 dage. Realkompetencevurderingen afholdes forud for opstart på uddannelsen og inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen jf. hovedbekendtgørelsens §56, stk. 3.

Selve realkompetencevurderingen består af en objektiv vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer (Tidligere skolegang, uddannelse og relevant erhvervserfaring) jf. BEK nr. 504 af 22/04/2022, Bilag 1. Desuden består realkompetencevurderingen af en skønsmæssig vurdering af den voksnes eventuelle yderligere kompetencer på uddannelsens område.

Gennem realkompetencevurderingen afklares det, hvilken af uddannelsesvejene i EUV, den voksne skal følge (EUV1, EUV2 eller EUV3.)

EUV1

Denne gruppe af elever er kendetegnet ved at have 2 års relevant erhvervserfaring. Ansøgeren søger om optagelse via ansøgningsskema på hjemmesiden og medsender angivelse af de kompetencer, som han eller hun ønsker at få vurderet med henblik på afkortning af uddannelsesforløbet. Herefter indkaldes ansøgeren til et indledende interview, hvor de dokumenterede kompetencer afdækkes, og hvor kompetencer til afklaring identificeres.

I forbindelse med studiestart arbejdes med elevens personlige uddannelsesplan, og eleven informeres og vejledes i forhold til valgfag og fag på ekspertniveau. Realkompetencevurderingen danner grundlag for uddannelsesplanen, som laves i samarbejde med eleven og en evt. arbejdsgiver.

EUV2

Denne gruppe elever er kendetegnet ved, at de søger ind på uddannelsen med tidligere uddannelse og/eller erhvervserfaring samt bestået GF2 og overgangskravene til den pædagogiske assistentuddannelse jf. uddannelsesbekendtgørelse nr. 504 af 22/04/2022. I forbindelse med optaget til GF2 på en SOSU-skole er der foretaget en realkompetencevurdering og i forbindelse med ansættelse på hovedforløb ajourføres denne.

Desuden afklares det, hvad skolen skal tilbyde eleven af undervisning på højere niveau og eleven informeres og vejledes i forhold til valgfag og fag på ekspertniveau med afsæt i RKV, så eleven kan foretage et realistisk valg af uddannelse, niveauer og undervisning. Herefter fastlægges den endelige uddannelsesplan. Evt. godskrivning for dele af praktikken sker i et samarbejde med ansættende myndighed.

EUV3

Denne gruppe elever er kendetegnet ved, at de ikke har relevant eller forudgående uddannelse samt at de har bestået GF2 og overgangskravene til den pædagogiske assistentuddannelse jf. uddannelsesbekendtgørelse nr. 504 af 22/04/2022. I forbindelse med optaget til GF2 på en SOSU-skole er der foretaget en realkompetencevurdering og i forbindelse med ansættelse på hovedforløb ajourføres denne.

Desuden afklares det, hvad skolen skal tilbyde eleven af undervisning på højere niveau, og eleven informeres og vejledes i forhold til valgfag og fag på ekspertniveau med afsæt i RKV, så eleven kan foretage et realistisk valg af uddannelse, niveauer og undervisning. Herefter fastlægges den endelige uddannelsesplan.