Gå til indhold

BPSD-konference – en metode til at understøtte borgeres trivsel

Københavns Professionshøjskole udbyder et praksisnært læringsforløb til plejecentre, der er interesseret i at arbejde struktureret og evidensbaseret med trivsel og adfærd i forhold til beboere på plejecentre med demens eller demenslignende adfærd.

Formålet med BPSD-modellen er at forbedre trivsel og livskvalitet blandt beboere på plejecentre med demens og BPSD-symptomer ved at yde en målrettet plejeindsats og derved reducere den enkeltes symptomer. Metoden giver mulighed for struktureret at arbejde med og nedbringe borgernes BPSD-symptomer med op til 40 %.(Sundhedsstyrelsen, 2019)

Forløbet tilpasses det enkelte plejecenter og tager udgangspunkt i eksisterende vidensgrundlag og behov.

Overordnet ser kursusforløbet således ud:

Model som viser aktiviteterne i de tre deltemaer i forløbet.

Samlet varighed for læringsforløbet er 4 måneder.

Deltema 1- E-læring

E-læring om den grundlæggende demensviden.
Det er en vigtig forudsætning for at arbejde med borgere med demens og deres trivsel, at deltagerne har:

 • Basal viden om demenssygdomme, symptomer, behandling
 • Viden om personcentreret omsorg
 • Viden om kommunikation med borgere med demens
 • Viden om planlægning af indsatser til borgere med BPSD-symptomer

E-læring om BPSD-metoden
Denne del af E-læring er et supplement til det fælles læringsforløb og tages med fordel tages undervejs i det fælles forløb og efterfølgende ved behov for en brush-up.

Deltema 2- Workshops

Denne del af læringsforløbet indeholder tre fælles workshops, hvor medarbejdere og ledere bliver præsenteret for selve metoden og i fællesskab arbejder med screening, konference og indsatser. Der arbejdes ud fra et fælles værdigrundlag i personcentreret omsorg.

Workshops

NPI-vurdering:

 • Trivsel hos borgere med demens
 • Tegn på BPSD-symptomer hos borgere med demens
 • NPI-screening og registrering
 • Analyse af bagvedliggende årsager til BPSD

BPSD-konferencen:

 • BPSD-konferencen som mødeform
 • Personcentreret analyse
 • Målsætning ud fra SMART-mål
 • Indsats, opgavefordeling og evaluering

Målrettet indsats:

 • Introduktion til mulige indsatser (her tages udgangspunkt i den tilgang/værktøjskasse organisationen i forvejen anvender)
 • Tilrettelæggelse af indsatser
 • Evaluering af indsatser

Ud over det fælles læringsforløb deltager lederne i en særskilt workshop i forhold til at definere ledelsens særlige rolle på BPSD-konferencen. Det består i at:

 • At facilitere møde
 • At sikre en god ramme for processen
 • At der træffes konkrete aftaler for opfølgning (hvem, hvad, hvornår)
 • At sikre ledelsesmæssig opbakning til de beslutninger, der træffes, og at disse implementeres i plejen

Deltema 3- Implementeringsstøtte

Implementeringsstøttens formål er at understøtte implementering af BPSD-modellen i organisationen. Det anbefales at, hver deltagende leder/ledelsesteam får 15 timer implementeringsstøtte.

Implementeringsstøtten er primært rettet mod ledelsesperspektivet: lederrollen, leders opgaver og leders håndtering af processen. Implementeringsstøtten bliver udfoldet til et bredere perspektiv på hhv. ledelse, nøglepersoner og øvrigt personale mhp. at understøtte at alle har en klar forståelse for egen rolle og opgaver.

Implementeringsstøtten indeholder:

 • individuel og gruppebaseret lederstøtte
 • deltagelse i NPI-vurdering og BPSD-konferencer
 • refleksionsprocesser med medarbejdere
 • deltagelse i opfølgende kompetenceløft
Model som viser de tre deltemaer og hvor lang tid de tager

Kontakt

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24