Gå til indhold

Information om coronavirus

Supervisor

Bliv bedre til at igangsætte refleksive tanker og læringsprocesser i din faglige praksis.

Det får du ud af forløbet

Som supervisor skaber du et læringsrum, der giver mulighed for individuel og organisatorisk udvikling. Uddannelsesforløbet kombinerer teori og praktisk træning, hvilket giver dig kompetencer til at lede supervisionsgrupper, udføre individuel supervision, samt støtte refleksions- og læringskulturen i hverdagen.

Uddannelsesforløbet til supervisor er rettet mod både det pædagogiske, det socialfaglige og det sundhedsfaglige område. Forløbet afvikles over ca. 1 år og 4 mdr. og indeholder to diplommoduler, hvor der ligeledes er fokus på træning og udvikling af dine supervisorkompetencer.

Forløbets opbygning

Dette uddannelsesforløb strækker sig over to år og omfatter to diplommoduler, hvor der i forløbet sættes særligt fokus på praktisk supervisions træning.

Forløbet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Center for HR, Region Hovedstaden, hvor Center for HR, Region Hovedstaden bidrager med de faste supervisorer der indgår i den praktiske træning på modulerne.

Første år

Det første år gennemføres det sundhedsfaglige diplommodul Supervision, coaching og mentorskab på 10 ECTS point.

Deltagerne inddeles første dag i grupper på ca. 8-10 der tildeles en uddannet supervisor. Grupperne får i løbet af det første år erfaring med faglig supervision, gruppeprocesser, metoder mm.. Året afsluttes med en skriftlig modul prøve der vurderes efter gældende karakterskala.

Andet år

På andet år gennemføres det socialfaglige modul “Metoder i supervision indenfor socialt/sundhedsfagligt arbejde” på 10 ECTS point. I forhold til supervisionstræningen starter deltagerne med at etablere egne supervisionsgrupper i praksis og således sættes der i de etablerede træningsgrupper fokus på refleksion over deltagernes erfaringer med supervision, gruppen kan betegnes en metarefleksionsgruppe. Året afsluttes med en mundtlig modul prøve efter gældende karakterskala. Herudover vurderer de faste supervisors deltagerne erhvervede supervisions kompetencer.

Moduler

Ønsker du at tilmelde dig dette samlede uddannelsesforløb så gøres dette ved at tilmelde dig “supervision, coaching og mentorskab”. Efter endt 1. år tilmelder du dig “metoder i supervision i social/sundhedsfagligt arbejde”.

OBS! Er du allerede i gang med uddannelsen, skal du tilmelde dig “Metoder i supervision indenfor socialt/sundhedsfagligt arbejde 2. del”.

Skal du starte ny uddannelse, skal du tilmelde dig “Supervision, coaching og mentorskab”.

Træningsforløb

Træningsforløbet har særligt fokus på at træne og udvikle dine færdigheder og kompetencer inden for supervision.

Træningen foregår i faste grupper med op til 10 deltagere. Grupperne har en supervisor tilknyttet, som både har gennemført et godkendt uddannelsesforløb som supervisor, og som har mange års erfaring med at praktisere supervision og uddanne supervisorer. Udover den skemalagte træning skal du også træne i praksis.

Som deltager skal du gennemføre:

  • Supervision i egen gruppe
    Svarende til 20 timers supervision, hvor mindst 12 timer skal være med uddannet personale i et gruppeforløb. Højst otte af timerne kan være med studerende og/eller individuel supervision.
  • Anden anvendelse af supervisionsfærdigheder
    Svarende til fem timer, fx de-briefing, konflikthåndtering, mentorrolle, mødeledelse mm.

Du er selv ansvarlig for etablering, afvikling og evaluering af egne træningsaktiviteter. Den tilknyttede supervisor besøger den enkelte deltager (fra øvegruppen) og giver feedback.

Dine supervisionskompetencer evalueres af supervisorerne ved en samtale i slutningen af 2. år. Det sker ud fra følgende kompetencemål:

  • Du kan selvstændigt planlægge og etablere supervisionsgrupper i forskellige sammenhænge
  • Du kan gennemføre supervision i grupper og individuelt
  • Du kan reflektere over egen rolle i træningsgruppen
  • Du kan reflektere kritisk over egen supervisionspraksis og begrunde valg af metoder

Ved afslutningen af det samlede træningsforløb får du, hvis du opfylder ovenstående samt har deltaget i min. 80% af træningsdagene, et samlet bevis på at du har erhvervet både teoretiske og praktiske kompetencer som supervisor.

Desuden modtager du modulbeviser efter gennemført modulprøve for:

  • Supervision, coaching og mentorskab – sundhedsfagligt diplommodul, 10 ECTS
  • Metoder i supervision indenfor socialt arbejde – socialfagligt diplommodul, 10 ECTS

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os på:

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

  • Professionsbacheloruddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Diplomuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  • Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  • Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
  • Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

  • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
  • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

  • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
  • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
  • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul.

Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Københavns Professionshøjskole. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger. Når du er optaget, kan du få mere information om at søge merit på KP’s intranet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Adgangsbevis

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til diplomuddannelserne, men har realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis.

Du kan søge om et adgangsbevis ved realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis, og kan optages på uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et adgangsbevis, kan du bede om en screening i forhold til adgangsbevis ved at sende dit cv til evu@kp.dk.

Selve ansøgningen om adgangsbevis skal indeholde følgende:

  • Et udfyldt ansøgningsskema
  • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).

Ansøgningsskema

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Vær opmærksom på at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Realkompetencevurdering til et adgangsbevis er gratis.

Kompetencebevis

Hvis du har viden og erfaring fra både arbejds- og fritidslivet, som du har erhvervet uden for det formelle uddannelsessystem, kan du søge om at få en samlet vurdering af disse kompetencer i forhold til et modul på en af KP’s diplomuddannelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et kompetencebevis, kan du bede om en screening i forhold til kompetencebevis ved at sende en mail til evu@kp.dk med dokumentation for det, du mener, er på niveau med det modul, du vil søge for.

Selve ansøgningen om kompetencebevis skal indeholde følgende:

  • Et udfyldt ansøgningsskema
  • Dit CV
  • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).

Ansøgningsskema

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Vær opmærksom på at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Det koster 2.500 kr. at blive realkompetencevurderet til et kompetencebevis.

Dog er det gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau at blive realkompetencevurderet.

Uddannelsesbevis

Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til indhold og mål i en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

Dette vil kun finde sted i sjældne tilfælde og forudsætter, at du forud kan dokumentere målopfyldelse i uddannelsens samlede moduler. Kontakt studieadministrationen på evu@kp.dk.

Prisen for et uddannelsesbevis vil være fra 25.000 kr.

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6-årsreglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Du søger ved at udfylde denne formular

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

  • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
  • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
  • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig. Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Læs mere om studiestøttende aktiviteter

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men kan du også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Nordsjælland i Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen. Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail på evu@kp.dk. I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer. Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.