Gå til indhold

Information om coronavirus

Smerte

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Det valgfrie element ”Smerte” vil give dig mulighed for at udvide og styrke din forståelse for fænomenet smerte i en bio-psyko-social begrebsramme, som også inddrager historiske og kulturelle forhold til analysere smertebilleder, klinisk ræsonnere og på denne baggrund bidrage til en tværprofessionel tilrettelæggelse af forebyggelse og behandling.

Formål

Formålet er at den studerende opnår en bio-psyko-social smerteforståelse som kan bidrage til det tværprofessionelle arbejde. Den studerende erhverver sig viden om interventionsmuligheder samt færdigheder og kompetencer til at samarbejde med borgeren, dennes netværk og andre sundhedsprofessionelle.

Indhold

 • Vi fokuserer på smertedefinition og præsentation af smertemodeller og teorier, med udgangspunkt i Ronald Melzacks Neuromatrix-teori, som også benyttes som analysemodel i relation til smerteudredning.
 • Vi vil arbejde med ”smertens vej fra stimulus til oplevelse” og inddrage anatomi og fysiologi i relevant omfang.
 • Monitorering af smerteoplevelse og målemetoder til smertevurdering inddrages og farmakologiske metoder til smertebehandling gennemgås.
 • Optagelse af smerteanamnese afprøves i praksis
 • Sparring med personale fra en tværprofessionel smerteklinik

Derudover dykker vi ned i forskellige smerteproblematikker, som fx PTSD og Tortur, med besøg fra DIGNITY

 • Vi arbejder også med vurdering af litteratur i relation til smerter.
 • 1 dag med monofaglige diskussioner af smerteforståelse, med efterfølgende tværfaglig drøftelse af forskelle og ligheder i tilgangen hertil.

Vi vil arbejde med kropslige perspektiver til håndtering af smerte.

 • Kropsbevidsthed og kropsoplevelse
 • Gradueret genoptræning
 • Afspænding
 • Fysisk aktivitet

Vi vil arbejde med psykologiske perspektiver til håndtering af smerte

 • Coping
 • Psykoedukation
 • Mindfullnes
 • ACT

Derudover vil vi arbejde med farmakologiske metoder/redskaber til smertelindring samt møde mennesker fra Foreningen af kroniske smertepatienter. Introduktion til akupunktur som smertebehandling.

Der vil være to uger med projektarbejde hvor der er indlagt workshops med litteratursøgning, peer to peer feedback og vejledning til eksamensopgaverne.

Læringsudbytte

Viden om
 • Smerteteorier
 • Bio-psyko og sociokulturelle perspektiver på smerte
 • Klassifikation af smerte
 • Farmakologisk behandling af akut og kronisk smerte
 • Non-farmakologisk behandling af akut og kronisk smerte
 • Fysisk aktivitet og smerte.
 • Individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af smerte.
Færdigheder

Til at

 • gennemføre en smertesamtale-optage smerteanamnese
 • registrere, observere og analysere smertetilstande
 • udføre psykoedukation som behandlingsmetode
 • anvende fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved smerte
 • beskrive og diskutere mestringsstrategier i forbindelse med smerte
 • observere og identificere farmakologiske virkninger og bivirkninger ved smertebehandling
Kompetencer

Du kan

 • argumentere fagligt med udgangspunkt i det enkelte menneskes mulige problemstillinger, ved at diskutere med anvendelse af forskningsbaseret tværfaglig viden.
 • indgå i tværprofessionelle relationer og samarbejde ved smerteproblematikker
 • reflektere over hvilken betydning samfundsmæssige og kulturelle forhold har for smerte. Både i forhold til identifikation af problematikker og i tilgangen til borgeren med smerte.

Læringsmetoder

Introducerende forelæsninger.
Dialogbaseret undervisning med inddragelse af de studerendes erfaringer.
Studenterstyrede emner baseret på professionsbaserede refleksioner.
Studenteroplæg ud fra selvvalgte temaer.
Selvstændigt problembaseret projektarbejde med indsamling af empiri, bearbejdelse af empiri samt perspektivering til praksis med identifikation af fremtidige undersøgelsesmuligheder. I forlængelse heraf – deltagelse i diskussionsfora og gensidig feed-back

Eksamen

Eksamen er en individuel intern eksamen.

Opgavens struktur og indhold

Eksamensopgaven udarbejdes i fjerde og femte uge samt videndeles i sjette uge. Der lægges op til at opgaven tager udgangspunkt i den tværprofessionelle undervisning, gruppearbejder og en smerteanamnese udarbejdet i forløbet. Den studerende arbejder herefter individuelt med en;

 1. Kort beskrivelse af baggrund for en selvvalgt faglig problemstilling eller udfordring relevant for valgfaget.
 2. Diskussion af problemstillingen i lyset af minimum to videnskabelige artikler
 3. Konklusion og tværprofessionel perspektivering.

Opgaven skal indeholde en selvvalgt udfordring/problemstilling. En selvdefineret problemstilling kan være noget den studerende har undret sig over undervejs i forløbet, eller ser som en udfordring inden for sundhedsvidenskabelig praksis. Opgaven skal have et omfang på min. 7200 og max. 12.000 anslag, inkl. mellemrum. Eksklusive indholdsfortegnelse, referenceliste og evt. bilag.

Opgavens formalia vedr. oplysninger på forsiden, kildehenvisninger, opsætning osv., fremgår af redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved sundhedsuddannelserne, Københavns Professionshøjskole.

Opgaven skal afleveres i WISEflow.

Bedømmelse

Opgaven bedømmes efter 7 trinsskalaen og vurderingen baseres på 7. semesters læringsudbytter for smerteelementet, og følgende punkter lægges til grund for bedømmelsen:

 • Er baggrunden beskrevet fyldestgørende?
 • Er der en veldefineret problemstilling?
 • Er problemstillingen diskuteret ved hjælp af relevant teori/litteratur/empiri?
 • Er der en fyldestgørende konklusion og perspektivering?

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

Min 20 og max. 30 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Tlf.: 70 89 09 90

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Dette valgfrie element er monofagligt og udbydes af Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, KP

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Litteratur til det valgfrie element vil fremgå af studieaktivitetsplanen, der bliver tilgængelig i Itslearning ugen før valgelementet påbegyndes. Vi vil anbefale at købe Høgh, M., Jensen, N., f.1947, & Pickering, A. (2015). Smertebogen. Kbh.: Munksgaard.

Andersen J T, & Josefsen MB. (2010). Central sensitivering. Muskuloskeletal Fysioterapi, (3)
Drewes A M: Smertefysiologi, en statusartikel, Ugeskrift for læger 168/20 Maj 2006
Frølich S., 2013. Kroniske smerter. I: Hundborg s & Lynggaard J (red.) Sygeplejens fundament. 2.udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck og Dansk Sygeplejeråd. København. Kap. 35, s. 450-459
Hagerup, A. (2012). Smerten er sygdommen. Sygeplejersken, 3, 22-28.
Høgh, M., Jensen, N., f.1947, & Pickering, A. (2015). Smertebogen. Kbh.: Munksgaard.
Klahr A, Sjöberg NE. Smerter, kap 9 I: Linde N, red. Lærebog i massage: manuel vævsbehandling for fysioterapeuter. 3. udg. Kbh. Danmark: Munksgaard; 2016
Rydahl-Hansen S., 2006. Den totale smerte. Klinisk sygepleje; 20, (2): 15-23
Staehelin Jensen T., Dahl J. B. and Arendt-Nielsen L. (eds.) Smerter: Baggrund, evidens og behandling (2013). (Eds.), (3rd ed.). Kbh.: FADL.
Tørring, M. L. (2008). Påvirker kulturen smerten? Om voldsomme udbrud og diskrete rynker i panden. Antropologi, (58), 65-83.
Tei Hanghøj R.M. 2013. Akutte smerter. I: Hundborg & Lynggaard (red.) Sygeplejens fundament. 2.udg., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck og Dansk Sygeplejeråd. København. Kap. 34, s.439-449
Williams, A. Amris, K. 2008. Pain from torture i ‘Pain’, 1, 2008.
https://journals.lww.com/pain/pages/default.aspx
https://www.iasp-pain.org/

Kontakt

Nils Erik Sjøberg

Lektor

+45 20 71 28 51

Bettina Møllemand

Lektor

+45 41 89 89 03

Waltraut Lissau

Lektor

+45 41 89 85 56