Gå til indhold

Information om coronavirus

Smerte

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Det valgfrie element ”Smerte” vil give dig mulighed for at udvide og styrke din forståelse for fænomenet smerte i en bio-psyko-social begrebsramme, som også inddrager historiske og kulturelle forhold til at analysere smertebilleder, klinisk ræsonnere og på denne baggrund bidrage til en tværprofessionel tilrettelæggelse af forebyggelse og behandling.

Undervisningen foregår i Hillerød.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet er, at den studerende opnår en bio-psyko-social smerteforståelse, som kan bidrage til det tværprofessionelle arbejde. Den studerende erhverver sig viden om interventionsmuligheder samt færdigheder og kompetencer til at samarbejde med borgeren, dennes netværk og andre sundhedsprofessionelle.

Indhold

 • Fokus på smertedefinition og præsentation af smertemodeller og teorier med udgangspunkt i Ronald Melzacks Neuromatrix-teori, som også benyttes som analysemodel i relation til smerteudredning
 • ”Smertens vej fra stimulus til oplevelse” og inddragelse af anatomi og fysiologi i relevant omfang
 • Monitorering af smerteoplevelse og målemetoder til smertevurdering inddrages, og farmakologiske metoder til smertebehandling gennemgås
 • Optagelse af smerteanamnese afprøves i praksis
 • Sparring med personale fra en tværprofessionel smerteklinik
 • Vurdering af litteratur i relation til smerter
 • Monofaglige diskussioner af smerteforståelse med efterfølgende tværfaglig drøftelse af forskelle og ligheder i tilgangen hertil.

Derudover dykker vi ned i forskellige smerteproblematikker som fx PTSD og tortur med besøg fra DIGNITY.

Vi vil arbejde med kropslige perspektiver til håndtering af smerte:

 • Kropsbevidsthed og kropsoplevelse
 • Gradueret genoptræning
 • Afspænding
 • Fysisk aktivitet.

Vi vil arbejde med psykologiske perspektiver til håndtering af smerte:

 • Coping
 • Psykoedukation
 • Mindfullnes
 • ACT.

Derudover vil vi arbejde med farmakologiske metoder/redskaber til smertelindring samt møde mennesker fra Foreningen af Kroniske Smertepatienter. Desuden vil der være introduktion til akupunktur som smertebehandling.

Endelig er der to uger med projektarbejde, hvor der er indlagt workshops med litteratursøgning, peer to peer-feedback og vejledning til eksamensopgaven.

Læringsudbytte

Viden om

 • Smerteteorier
 • Bio-, psyko- og sociokulturelle perspektiver på smerte
 • Klassifikation af smerte
 • Farmakologisk behandling af akut og kronisk smerte
 • Non-farmakologisk behandling af akut og kronisk smerte
 • Fysisk aktivitet og smerte
 • Individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af smerte.

Færdigheder i at

 • Gennemføre en smertesamtale – optage smerteanamnese
 • Registrere, observere og analysere smertetilstande
 • Udføre psykoedukation som behandlingsmetode
 • Anvende fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved smerte
 • Beskrive og diskutere mestringsstrategier i forbindelse med smerte
 • Observere og identificere farmakologiske virkninger og bivirkninger ved smertebehandling.

Kompetencer til at

 • Argumentere fagligt med udgangspunkt i det enkelte menneskes mulige problemstillinger ved at diskutere med anvendelse af forskningsbaseret, tværfaglig viden
 • Indgå i tværprofessionelle relationer og samarbejde ved smerteproblematikker
 • Reflektere over, hvilken betydning samfundsmæssige og kulturelle forhold har for smerte, både i forhold til identifikation af problematikker og i tilgangen til borgeren med smerte.

Læringsmetoder

 • Introducerende forelæsninger
 • Dialogbaseret undervisning med inddragelse af de studerendes erfaringer
 • Studenterstyrede emner baseret på professionsbaserede refleksioner
 • Studenteroplæg ud fra selvvalgte temaer
 • Selvstændigt problembaseret projektarbejde med indsamling af empiri, bearbejdelse af empiri samt perspektivering til praksis med identifikation af fremtidige undersøgelsesmuligheder
 • Deltagelse i diskussionsfora og gensidig feedback.

Bedømmelse/prøve

Eksamen er en individuel, skriftlig prøve med efterfølgende vidensdeling, som bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Alle sundhedsuddannelser på KP

Min 20 og max. 30 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Tlf.: 70 89 09 90

Udbydes i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Psykomotorikuddannelsen, Campus Nordsjælland.

10 ECTS-point

Når du starter - Litteratur

Litteratur til det valgfrie element vil fremgå af studieaktivitetsplanen, der bliver tilgængelig i itslearning ugen før semesterstart.

Vi vil anbefale at købe:

Høgh, M., Jensen, N., f.1947, & Pickering, A. (2015). Smertebogen. Kbh.: Munksgaard.

Kontakt

Nils Erik Sjøberg

Lektor

+45 20 71 28 51

Bettina Møllemand

Lektor

+45 41 89 89 03

Waltraut Lissau

Lektor

+45 41 89 85 56