Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYN

Selvtilrettelagt valgfrit element for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Du kan selv tilrettelægge dit valgfri element. Du skal beskrive det selvtilrettelagte element i en motiveret ansøgning, der sendes til koordinator på 7. semester Helle Mathar, hema@kp.dk.

Det selvtilrettelagte forløb er på seks uger, og forløbet, du tilrettelægger, skal gennemføres på de første 4½ uge. Du skal dokumentere ophold eller andet på ca. 35 timer/uge.

Derudover skal du deltage i metodedelen på et eksisterende valgfrit element, hvor der er fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til prøven ved forløbets afslutning. Dette finder sted i den sidste 1½ uge.

Formål

Du skal i ansøgningen selv formulere et formål med dit selvtilrettelagte forløb. Derudover er formålet med metodedelen, at du:

  • selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
  • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
  • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Indhold

Indholdet i metodedelen er de første faser i litteraturstudier:

  1. Formulere undersøgelsesspørgsmål
  2. Udvikle søgestrategi, fx. valg af databaser, søgeord (PICO, PICo), in- og eksklusionsteorier
  3. Søge og udvælge litteratur vha. grovsortering af overskrifter og abstracts
  4. Indsamle og læse litteratur, fx. bestilling af litteratur i fuldtekst
  5. Kritisk vurdere litteraturen, anvend tjeklister

(med inspiration fra Rosén 2018, s. 453)

Læringsmetoder

I metodedelen vil undervisningsformen dels være teoretiske oplæg, dels gruppearbejde, som det forventes, at du deltager i.

Bedømmelse/prøve

Semester 7.1 afsluttes med en intern, skriftlig prøve, som udarbejdes i forløbets sidste 1½ uge. Prøven består af en fællesdel, der udarbejdes i grupper fra samme valgfri element, og en individuel del. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nørrebro.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Helle Mathar

Lektor

+45 24 85 04 84