Gå til indhold

Bachelorprojekter

Juni 2019, Psykomotorikuddannelsen

Psykomotorisk behandling og stress

Kasper Nielsen

Hvordan fremmer et psykomotorisk behandlingsforløb stresscoping hos en klient med arbejdsrelateret stress

Instagrams indflydelse på unge

Kropsbillede, selvopfattelse og mental sundhed

Katrine Find Jensen og Mathilde Emma Hjelm Pichat

Hvordan påvirker brugen af Instagram unges forhold til egen krop og opfattelse af sig selv, og hvilken betydning har det for deres mentale sundhed?

Sorg og psykomotoriske interventioner

Anne Merete Nielsen

Hvordan kan sorg opleves? Hvad er en relevant forståelsesramme for sorg og dens samspil med kroppen? Hvilke psykomotoriske interventioner kan være relevante i undervisning og behandling af klienter/elever med sorg?

Nærvær i den professionelle relation

Et projekt om betydningen af kropsbevidsthed og mindfulness, som en relationel kompetence i den professionelle praksis

Christina Bohmann Rasmussen

Hvordan kan nærvær, gennem træning af mindfulness og kropsbevidsthed, bruges som metode, i den psykomotoriske terapeuts professionelle arbejde med
relationer?

Kropsbevidsthed og emotionsregulering

Isabella De Assis Thorsøe, Jiamin Zheng og Simon Lodberg Rønnest

Hvordan kan psykomotorisk terapi med fokus på kropsbevidsthed fremme evnen til emotionsregulering, og derigennem påvirke kroniske smerter hos
piskesmældsramte?

Kropsbevidsthed – naturligvis

Et kvalitativt studie af kropsbevidsthed, natur og stressforebyggelse

Tanya Ekelin og Satu Vallioniemi Jensen

Hvordan oplever erhvervsaktive kvinder betydningen af øget kropsbevidsthed i forhold til at mærke egne stresssymptomer og vælge hensigtsmæssige copingstrategier i naturen som terapeutiske rum?

En pause fra kræft

En fænomenologisk undersøgelse af kræft ramtes oplevelser med guidet afspænding

Ninka Heiberg

Hvordan oplever kræftramte at lave guidet afspænding på 1) et afspændingshold og 2) med en indtalt afspænding derhjemme? Og hvordan adskiller de to
oplevelser sig fra hinanden?

Stress – på opdagelse i fænomenet

En teoretisk undersøgelse af hvordan psykomotorisk intervention kan bidrage til mennesker der oplever stress

Malene Raun

Hvordan kan psykomotorisk intervention, med særligt fokus på begreberne kropsbevidsthed og kropsoplevelse, bidrage til mennesker der oplever stress?

Drama & Trivsel

Et kropsligt perspektiv på trivsel i folkeskolen og på ungdomsuddannelser

Line Stampe Nielsen

Hvordan kan drama, med kroppen i fokus, styrke trivsel i folkeskolen og på ungdomsuddannelser?

Terapeutisk Alliance

Mette Suadicani

Hvilke forhold har betydning for, om den terapeutiske alliance kan etableres og bevares og hvordan imødegås disse forhold i psykomotorisk terapi?

Når kroppen viser vej til handling

Et kvalitativt casestudie om forebyggelse af arbejdsrelateret stress

Nanna Marie Jensen og Jane Værnhøj Seiffert

Hvordan opleves psykomotorisk terapi i kombination med Acceptance and Commitment Therapy med fokus på psykologisk fleksibilitet, som stressforebyggende indsats hos ikke-sygemeldte arbejdende, der mærker stresssymptomer?

Når kroppen viser vej til mestring

Et kvalitativt fænomenologisk fokusgruppeinterview

Lærke Sofie Bach Olsen og Mia Kofoed Ljungdahl

Hvordan oplever 9. klasses piger stress i deres skoleliv og hvordan kan kropslige strategier bidrage til oplevelse af mestring?

Mænd i bevægelse

Et interviewstudie om mænd, kræft, følelser og kropsbevidsthed

Nana G. Thomassen og Melissa Shalu Byager

Hvordan oplever og håndterer kræftramte mænd følelser i forbindelse med et sygdomsforløb, og hvordan kan dette afhjælpes fra et psykomotorisk perspektiv?

Udvikling af kropsbevidsthed og kropslige kompetencer

– en forløbsundersøgelse over 5 uger

Maria Adele Standal og Nan Jørgensen

Hvad kendetegner den psykomotoriske undervisnings sundhedsfremmende potentiale?

Flow, self-efficacy og selvaktualisering i psykomotorisk praksis

Daina Olsen

Hvordan kan man i psykomotorisk praksis skabe flow-oplevelser og ændre sindsstemningen positivt hos folk med psykisk sygdom?

Fænomenologisk psykologiske bevidstheds forståelse

Camilla Bjerre-Bastos

– En anvendelse til psykomotorisk praksis med stressramte

Hvordan kan fænomenologisk psykologi og dens forståelse af bevidsthed, anvendes i psykomotoriske praksis med stressramte klienter?

Dyreassisteret terapi

– Et supplement til psykomotorisk praksis

Mai Bødker Thomsen

Hvordan kan dyreassisteret terapi med fokus på hunde understøtte det psykomotoriske arbejde med tilknytningsforstyrrede børn og unge?

Kvinders smerteoplevelse i forbindelse med menstruation

Nathalie Engberg

Hvilken betydning har bevægelse og coping for kvinders smerteoplevelse i forbindelse med menstruation?

Flow og tid – om mening for børn

Signe Holsteen Christensen

Hvordan kommer flow til udtryk hos børn i skolen, og hvordan kan man forstå omgivelsernes virkning på børns flowtilstand og en følelse af mening?

Klient-compliance – som oplevet af terapeuten

Johanna Maria Olmedo

Hvordan oplever en fysioterapeut, der arbejder med genoptræning, kl compliance, og hvordan kan denne oplevelse og dens relation til kl compliance, forstås i forhold til eksisterende teorier?