Gå til indhold
På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Kurser for sprogcentre

Københavns Professionshøjskole (KP) og Københavns Universitet samarbejder om kurser, videreuddannelse og kompetenceløft for sprogcentre sammen med en lang række praktikere.

Kurserne udvikles og udbydes løbende, så vi altid kan præsentere den nyeste forskning og viden inden for dansk som andetsprog, så gode erfaringer kan udbredes, og så sprogcentrenes vekslende ønsker og behov imødekommes.

Vores efteruddannelsestilbud til sprogcentre kan skræddersys og rekvireres til de enkelte sprogcentre eller til den specifikke gruppe af medarbejdere. Vi tilrettelægger omfang, form og nærmere indhold i dialog med jer og med veksling mellem teori og praksis.

Derved sikrer vi det størst mulige udbytte og den bedste kobling til praksis i hverdagen.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Kontakt

Helene Thise

Lektor

+45 41 89 85 75

Oversigt over kurser

Vi tilbyder i øjeblikket følgende kurser:

Professionel udvikling og undervisningsdesign

Et praktisk værktøj for teamet, der ønsker fælles fokus på pædagogisk udvikling. Introduktion af aktionslæring som metode og gennemførelse af aktioner i praksis.

Her kommer efteruddannelsen helt ind i teamets praksis, og den pædagogiske udvikling kommer helt tæt på. Kurset præsenterer viden om aktionslæring som metode: Hvilke tanker ligger bag metoden, hvad kan den bruges til, og hvordan kan vi arbejde med den?

Teamet får et værktøj til at sætte fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling, og fællesgøre udviklingsarbejdet.

Teamet støttes i praktisk at planlægge aktioner med et selvvalgt fokus.

Aktioner i egen undervisning med teamobservation. Deltagerne får træning i at blive hinandens professionelle pædagogiske sparringspartnere.

En aktion består i en lektions observation og 1½ times efterfølgende didaktisk samtale. Hele teamet og konsulenten fra KP deltager både i observation og samtale.

Målgruppe

Underviserteams på sprogcentre – kun samlet deltagelse som team.

Konsulenter

Fageksperter i Dansk som andetsprog, KP

Med Jamboard kan man kombinere kursisternes erfaringer fra coronanedlukningernes videokonferencer med interaktive whiteboards, hvor kursisterne kan løse opgaver, skrive, læse, diskutere og hypoteseafprøve – sammen.

Jamboard er et digitalt whiteboard, hvor kursisterne kan arbejde sammen – både online og onsite – og i en kombination, fx som hybrid undervisning.

Jamboard er en enkel digital ressource, som giver mulighed at kursister kan arbejde sammen – uafhængigt af hvor de er – og flere grupper kan arbejde på samme tid.

På kurset vil vi i første omgange kigge på, hvordan man rent teknisk kan arbejde med Jamboard.

Det overvejende fokus i kurset er, hvordan man kan bruge Jamboard til at arbejde med undervisningsdifferentiering, hvor alle kursisterne arbejder i deres grupper med de opgaver og materialer, der passer til dem – på samme tid.

Hvordan kan man som underviser sætte det op før undervisningen og arbejde med de forskellige grupper i undervisningen.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere

David Jørgensen underviser på danskuddannelserne og Jesper Friis Larnæs, selvstændig konsulent, flow.

På kurset identificerer vi udfordringer, dilemmaer og organisatoriske paradokser i jeres hverdag.

Disse adresseres gennem udvikling af små læringsspil, som I efterfølgende kan bruge i udviklingen af jeres teamsamarbejde og kultur.

I får viden om paradokser og dilemmaer som organisatorisk vilkår, om gamification og (analog) spiludvikling samt praktisk erfaring med at udvikle spil, der kan håndtere udfordringer og udvikle praksis.

Forløbet er tilrettelagt som en team- og kulturudviklingsproces.

Form og indhold

Kurset veksler mellem faglige oplæg om paradoksledelse, gamification og spiludvikling og samtale og processer, hvor I identificerer organisatoriske udfordringer.

Herefter understøttes I – gennem en design thinking proces – i kreativ udvikling af egne læringsspil, der adresserer udfordringerne.

Afslutningsvis spiller I spillene og får på den måde adresseret flere af udfordringerne på en kreativ, konstruktiv og legende måde.

Udbytte

I får et fælles billede af organisatoriske udfordringer, der præger hverdagen.

I får inspiration, herunder en spilbar prototype på et læringsspil, som I kan anvende til at håndtere organisatoriske udfordringer.

I får viden om og erfaring med gamification og spiludvikling.

I får en team- og kulturudviklende proces, hvor I får mulighed for at arbejde sammen på nye og kreative måder.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre

Underviser

Jonas Sprogøe, ph.d. og konsulent i Bedre Praksis, samt ekstern lektor på DPU.

En it-didaktisk ramme for maksimal fleksibilitet for kursisternes deltagelse i undervisningen

Hybrid-undervisning er en undervisningsform, som gør det muligt for kursisterne at arbejde sammen og deltage i undervisningen, uanset om de er til stede i klassen eller kun online eller en kombination af de to.

Denne undervisningsform giver en enorm fleksibilitet og gør det nemmere for kursisterne at deltage i undervisningen sammen med deres gruppe eller klasse, selvom de potentielt ikke har mulighed for at møde op fysisk til undervisningen en given dag.

Hybrid-undervisningen stiller imidlertid også en række krav til os som undervisere ift. didaktisk at tilrettelægge undervisningen, sådan så hybrid er muligt, og ikke mindst teknisk ift. at facilitere en smidig afvikling og en god læringsoplevelse for alle kursisterne.

Didaktisk tager vi afsæt i de erfaringer, som underviserne allerede har gjort sig, eller forløb, underviserne vil afprøve, og opstiller en ramme for, hvordan undervisningen kan planlægges og gennemføres, således at alle kan deltage – både online og onsite.

Teknisk tager vi afsæt i skolens udstyr og enheder og ser på hvordan det kan gøres nemt og smidigt.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere

David Jørgensen, e-learning Specialist hos MOCON og Jesper Friis Larnæs, underviser på Sprogcenter Nordsjælland og selvstændig konsulent, Flow.

I dag er der et væld af tilgængelige – både digitale og analoge – læringsressourcer, der kan anvendes i samspil med undervisningens mål, kursistforudsætninger, rammer, osv. Didaktiske læremidler spiller for mange lærere en central rolle i deres praksisudførsel, da de udgør nogle af de centrale byggesten for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Således har læremidlerne stor betydning for, hvilket sprog kursisterne møder, hvordan de møder sproget og deres muligheder for at tilegne sig det. Det er derfor vigtigt, at lærere har kompetencer i indsigtsfuldt, reflekteret og kritisk at kunne vurdere, vælge, bruge, redidaktisere og diskutere læremidler.

På kurset arbejdes der med deltagernes læremiddelfaglighed. Der sættes fokus på:

 • Læremiddeltyper og læremiddelkompetencer
 • Didaktiske læremidlers rolle for undervisning og læring
 • Didaktiske valg i brugen af et didaktisk læremiddel
 • Redidaktisering af didaktiske læremidler
 • Inddragelse af semantiske og funktionelle læremidler

Gennem oplæg fra kursusholder samt praksisrelateret par/gruppearbejde lægger kurset op til læremiddeldidaktisk refleksion og praksisudvikling.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Dennis Grynnerup (underviser på danskuddannelserne, lærebogsforfatter hos Praxis)

Du og dine kolleger er så dygtige og ved en masse. Men hvordan deler I denne viden systematisk og på en måde, der skaber udvikling.

Når vi som kolleger deler erfaringer og viden, udvikler vi fælles styrker og fælles løsninger på de faglige og pædagogiske udfordringer, vi møder.

Hvordan bruger vi hinandens erfaringer og kompetencer, så vi kan udvikle vores undervisningspraksis til gavn for kursisterne?

Hvordan får vi adgang til hinandens resurser, giver hinanden konstruktiv kollegial sparring og udvikler fælles praksis? Hvordan holder vi inspirerende og engagerende møder med tid til faglig og pædagogisk inspiration?

Kurset præsenterer og afprøver en række forskellige metoder til møder med konstruktiv videndeling og engageret mødedeltagelse blandt kolleger i teamet og på tværs, med fokus på kursisternes læring.

Målgruppe

Medarbejdere på sprogcentre

Konsulenter

Dorte Østergren-Olsen KP m.fl.

Der er mange meninger om oversættelsesmaskiner (OM) som fx Google Translate– og mange udfordringer. Værktøjerne er lette at bruge, og med få klik kan man få fine og læsbare oversættelser.

Lærernes holdninger til OM kan variere fra stærk skepsis og forbud til ønsket om at udforske og eksperimentere med OM.

På det kursus går vi ombord i værktøjerne, vi afprøver nogle af deres funktionalitet og ser på hvad de reelt kan.

Med afsæt i hvad vi allerede ved om kursisternes strategier med hensyn til anvendelse af værktøjer, drøfter vi de mulige didaktiske potentieller, der knytter sig til anvendelse af OM i sprogundervisningen.

Deltagerne får

Kendskab til forskellige oversættelsesmaskiner samt deres styrker og svagheder

Indsigt i hvad forskningen siger om anvendelse af OM i sprogundervisningen

Inspiration til at inddrage oversættelsesmaskiner i egen undervisning

Målgruppe

For undervisere med skrivende kursister

Konsulenter

Danièle Eychenne pædagogisk konsulent CFU/KP, MA i fremmedsprogspædagogik

Hvad er et godt mål, og hvordan formulerer vi det og formidler det til kursisterne? Hvordan bruger vi mål og succeskriterier som udgangspunkt for en effektiv feedback?

Formålet med kurset er, at deltagerne får viden om og redskaber til at arbejde med mål, evaluering og feedback.

Vi skal arbejde med at formulere anvendelige mål og succeskriterier. Endvidere vil vi diskutere, hvordan eksempeltekster og vurderingskriterier kan bruges som stillads for kursisternes læring og som elementer i en effektiv feedback.

Varighed

1½-2 dage

Målgruppe

Undervisere på alle tre danskuddannelser, men ikke samtidig.

Underviser

Line Thingholm, VIA University College

Kursisternes resurser og behov i fokus

Kurset adresserer to spørgsmål: Hvordan identificerer vi dysleksi hos personer med DSA? Og hvilket undervisningsindhold og hvilke læreprocesser er hensigtsmæssige at gribe til når undervisningen skal tage højde for dysleksi som et centralt læringsvilkår?

Gennem oplæg og øvelser identificerer vi nogle af svarene og afprøver, analyserer og diskuterer forskellige afdæknings- og undervisningsmetoder.

Deltagerne lærer at identificere mulige tegn på dysleksi hos personer med DSA og arbejder med relevant viden om dysleksivenlig læse- og staveundervisning (herunder med it-støtte) til personer med DSA

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne, primært DU2 og DU3, samt DU1 slut-moduler (ikke rettet mod den første alfabetiseringsundervisning)

Underviser

Martin Hauerberg Olsen, lektor, KP

Deltagerne får en kontrastiv analyse af slavisk og dansk fonetik/grammatik med henblik på at effektivisere undervisningen af slavisktalende kursister, fx ukrainere

Kurset har fokus på tilrettelæggelsen af udtaleundervisningen og på typiske vanskeligheder for slavisktalende med særligt fokus på undervisningen af ukrainere.

Demonstration af ideer og øvelser, som kan bruges til tre stadier i udtaleundervisningen: kortlægningen af udtaleproblemer/automatiseringen af gode udtalevaner/selvovervågningskompetencer udenfor klasseværelset.

Udveksling af gode ideer, ”best practise”, m.a.o. – hvad virker – fif og tricks.

Kontrastiv analyse af kursisternes sprog med et bud på, hvordan undervisningen kan tage fat i de vanskelige emner, som netop er typiske for den målgruppe kursister.

Det gælder både udtaletræk (enkeltlyde – vokaler og konsonanter, samt prosodiske træk) og grammatiske vanskeligheder (som fx bestemthed/ubestemthed, ledstilling, tempus og lign.)

Underviseren er selv russisktalende og forstår ukrainsk, som er tæt beslægtet med russisk, og har undervist i dansk for russisktalende i både udtale og grammatik på sproghomogene hold siden 2004.

Målgruppe

Undervisere i dansk på sprogcentrene

Undervisere

Elena Eriksen, cand.mag. i dansk, DSA-underviser på Studieskolen, København

Hvordan ruster vi kursisterne til at klare sig i uddannelse efter danskuddannelsen?
Translanguaging strategier og faglig læsning i fokus.

Efter afsluttet danskuddannelse, fortsætter mange kursister i videre uddannelse.

Her møder de udfordrende fagtekster og undervisning som ikke er tilrettelagt med et sprogligt fokus.

Det kan betyde, at det er svært at gennemføre uddannelsen, eller at kursisterne bruger kræfterne uhensigtsmæssigt, fx ved at oversætte hele tekster, læse alle dele af en tekst med samme grundighed, skrive tekster eller tavlenoter ukritisk af, trække sig tilbage fra klassesamtaler etc.

Der er brug for, at kursisterne i videre uddannelse er bevidste om egne strategier, og kan udnytte deres resurser effektivt og selvstændigt.

Dette kursus sætter fokus på udvikling af gode læringsstrategier for flersprogede kursister i danskuddannelserne og i videre uddannelsesforløb med særligt fokus på translanguaging og faglig læsning.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelse 2 og 3, alle moduler

Undervisere

Line Thingholm, lektor, VIA
Helene Thise, lektor, KP

Sprogforskningen peger på, at ordforrådet er et centralt element i den kommunikative kompetence, og at kvantiteten samt kvaliteten af en sprogbrugers ordforråd er afgørende for både de receptive og produktive færdigheder.

Formålet med kurset er at præsentere deltagerne for grundlæggende viden om ordforrådstilegnelse samt didaktiske redskaber til arbejdet med udvidelse og konsolidering af ordforråd. I kurset sættes fokus på følgende emner:

 • Ordforrådets rolle i den kommunikative færdighed og sammenhængen mellem ordforråd og sproglige færdigheder
 • Udvælgelseskriterier og analyser til planlægning af ordforrådsundervisning
 • Principperne bag ordforrådstilegnelse
 • Tilgange til ordforrådsundervisning
 • Aktivitets- samt opgavetyper, herunder webbaserede platforme

Underviser

Dennis Grynnerup, underviser i dansk som andetsprog og lærebogsforfatter hos Praxis

Translanguaging har de sidste år fået international opmærksomhed på grund af den positive læringseffekt af i endnu højere grad at inddrage alle de lærendes sproglige resurser i tilegnelsen af et nyt sprog.

Dette gælder ikke mindst for voksne, som er i gang med en andetsprogstilegnelse. Vi ser på translanguaging som både en kognitiv og en pædagogisk strategi, og vi vil på dette kursus sætte fokus på hvordan læreren målrettet kan inddrage kursisternes flersproglige resurser på en strategisk og meningsfuld måde i læringen.

På kurset præsenteres teoretisk viden og praktiske metoder til at arbejde med translanguaging i praksis.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere: Anne Holmen, KU og Helene Thise, KP

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så vi tilbyder de bedst mulige læringsbetingelser for kursister med eksilstress eller traumer i familien?

Vi ser på mulighederne for at etablere pædagogiske rammer, der kan skabe tryghed, tillid, rammer og rutiner, der i særlig grad er nødvendigt for denne gruppe kursister.

Kurset giver grundlæggende viden om Post traumatisk stress syndrom (PTSD): symptomer, samt psykologiske, kulturelle, sproglige og familiedynamiske aspekter, herunder sekundær traumatisering

Indsigt i forhold der vedr. relationer og indlæring hos kursister med PTSD eller som er sekundært traumatiserede.

Mulighed for at diskutere og afklare mestringsstrategier hos kursisterne ud fra beskrivelser af egne oplevelser og erfaringer.

Inspiration fra eksisterende erfaringer fra undervisning og pædagogisk arbejde med traumatiserede med fokus på psykoedukation og interkulturel kommunikation.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre.

Underviser

Charlotte Bie, KP m.fl.

Hvad er det særlige ved at undervise voksne?

Det kræver et bredt spektrum af voksenpædagogiske kompetencer at kunne skabe de bedst mulige rammer for kursisternes læring – med afsæt i forskningsbaseret viden om, hvad der virker for den voksne kursist, som er ved at tilegne sig dansk sprog og kultur for at kunne virke i job, i uddannelse, i fritidslivet og som borger i et samfund helt generelt.

Forskning på det voksenpædagogiske felt peger bl.a. på, at viden om voksenlivets vilkår, erfaringsinddragelse, deltagerinvolvering, kendskab til kursistens forskellige viden og kompetencer, kendskab til voksnes modstandsformer, at tilpasse undervisningsaktiviteter efter kursistens behov, at kunne relatere til relevante behov uden for undervisningen etc. er centrale elementer i god voksenundervisning, der understøtter kursistens fortsatte motivation og læring.

Kurset vil belyse temaer inden for det voksenpædagogiske felt og vil præsentere en række voksenpædagogiske pejlemærker til at gøre god undervisning bedre.

På kurset arbejder vi med forskellige greb til at udvikle egne voksenpædagogiske kompetencer ved bl.a. at arbejde med temaer som:

 • Formål, mening, progression og evaluering
 • Voksnes kompetencer, erfaringer og livssituation
 • Deltageraktivitet og motivation
 • Anvendelse og transfer

De voksenpædagogiske elementer kobles til udviklingen af konkrete sprogbaserede læringsaktiviteter, for på den måde skabe de bedst mulige rammer for god voksenpædagogisk sprogundervisning, der virker!

Kurset vil være en blanding af oplæg og workshops.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere

Line Lorenzen, konsulent og lærebogsforfatter

Sprog i mange kontekster

Brug IT smart og nemt til at få mere tid til pædagogisk arbejde med kursisterne

Hvordan kan IT understøtte både en mere aktiv og effektiv undervisning? Og hvordan kan tiden uden for klasserummet udnyttes bedst muligt?

Hvis vi vender (flipper) undervisningen og lægger mange af de individuelle læreprocesser uden for klasserummet, frigives der tid til, at vi i højere grad kan bruge klassen som et arbejdsrum.

Kurset giver en introduktion til undervisningsmetoden Flipped Learning og en række konkrete værktøjer til at implementere Flipped Learning i sprogundervisningen, helt eller delvist.

Med afsæt i kursusdeltagernes aktuelle behov vil øvelserne være centreret om de tre spørgsmål:

 • Hvorfor kan Flipped Learning være en relevant metode i den konkrete undervisningssituation?
 • Hvad giver det mening at undervise i efter Flipped Learning-metoden?
 • Hvordan kan man selv producere el. evt. finde de nødvendige undervisningsmaterialer samt dele dem med kursisterne?

Arbejdsformen er altovervejende hands-on, hvor fokus er på at give kursusdeltagerne praktisk erfaring i at arbejde med Flipped Learning på alle niveauer fra refleksion over produktion til implementering.

Underviser

David Jørgensen, e-learning Specialist hos MOCON og Jesper Friis Larnæs, underviser på Sprogcenter Nordsjælland og selvstændig konsulent, Flow.

Hvordan lærer man nye ord, og hvordan kan IT støtte denne proces?

På dette kursus får deltagerne præsenteret og afprøvet it-ressourcer, der egner sig til at øve, automatisere og konsolidere ordforråd gennem varierede aktiviteter, der styrker kursisternes ordforrådstilegnelse i meningsfulde sammenhænge.

Vi tager udgangspunkt i ordforråd i et kommunikativt perspektiv.

Vi præsenterer små afprøvede forløb og diskuterer, hvilke aspekter af ordforrådstilegnelse de fremmer.

Vi afprøver en række it-ressourcer og undersøger hvordan de kan understøtte ordforrådsudvikling.

Kurset sigter mod deltagernes egen praksis: Hvordan arbejdes der med ordforrådstilegnelse, og hvordan kan dette arbejde styrkes? Kurset kan inddrage de digitale enheder, de enkelte deltagere/ skoler arbejder med (mobiltelefoner, tablets, Pc’er, bestemte platforme osv.)

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre alle danskuddannelser

Underviser

David Jørgensen, e-learning Specialist hos MOCON og Jesper Friis Larnæs, underviser på Sprogcenter Nordsjælland og selvstændig konsulent, Flow.

Alle undersøgelser viser, at ordkendskab er den vigtigste enkeltfaktor for læseforståelsen, og derfor skal vi have mere fokus på arbejdet med ordkendskabet.

Vi ved også, at et godt ordkendskab er afgørende for fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Alle undersøgelser viser, at ordkendskab er den vigtigste enkeltfaktor for læseforståelsen, og derfor skal vi have mere fokus på arbejdet med ordkendskabet.

Vi ved som lærere, at det ofte er det begrænsede ordkendskab på arbejdspladsen, der vanskeliggør kommunikationen.

Den danske orddannelse er kendetegnet ved lange kompositioner, som kan være vanskelige at gennemskue for den tosprogede.

Her kan arbejdet med ordenes bestanddele og den morfologiske opmærksomhed være en hjælp. Hvad betyder fx kendskabet til præfikserne og suffikserne for udviklingen i dybden af ordkendskabet?

Hvad gør evnen til at kunne identificere et rodmorfem for læsningen, og betyder bøjningsmorfemerne noget?

Kurset har fokus på:

Dybde, bredde og kontrol i ordkendskabet.

Hvordan udvælger man relevante ord at arbejde med i undervisningen?  Herunder begreber omkring tekstinterne og teksteksterne behov.

Forskellige metoder til undervisning i læseforståelse.

Arbejdet med orddannelse – hvordan kan arbejdet med morfologi styrke ordkendskabet?

Formålet med kurset er at opkvalificere arbejdet med ordkendskabet i læsningen, samt at give underviserne bedre forudsætninger for at hjælpe deres kursister til at kunne udlede ords betydning på egen hånd.

Kurset vil bestå i en vekslen mellem små teoretiske oplæg og udarbejdelse af opgaver til brug i undervisningen.

Målgruppe

Undervisere i DSA for voksne

Undervisere

Thomas Juhl Nielsen, sproglærer, cand.mag, Speak

Anita Blommegård, sproglærer, cand. mag., Speak

Et ord er ikke blot et ord, og den leksikalske kompetence er en vigtig komponent i vores kommunikative kompetence.

En afgørende forudsætning for at kunne bruge sit sprog præcist og nuanceret er, at man kender mange ord samt har et stort kendskab til det enkelte ord fx hvor og hvornår det bruges.

På kurset vil vi med afsæt i relevante sprogbrugssituationer – skriftlige såvel som mundtlige – fokusere på forskellige tekster og talesprogssituationers særlige ordforråd, hvorfor det er vigtigt og motiverende at arbejde systematisk med ord, udvælgelseskriterier – hvilke ord det er relevant at arbejde med og i hvilken grad samt konkrete ideer til arbejdet med ord.

Jeg vil på kurset også komme ind på materialevalg og kvalitet – hvilke kriterier bør man anlægge i forhold til det gode materialevalg?

Kurset vil være en god blanding af oplæg og workshops.

Det tager tid og kræver flid at lære nye ord!

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, konsulent og lærebogsforfatter

Input til udvikling af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
Dette kursus trækker på video og audiooptagelser af samtaler på arbejdsmarkedet og præsenterer et interaktionelt perspektiv på nogle af de udfordringer som andetsprogstalende møder.

Udover de sproglige udfordringer kigger vi også på hvordan religion og kulturelle forskelle bliver adresseret af arbejdsgiveren i samtaler med den andetsprogstalende, og arbejder med hvilke strategier der kan benyttes til håndtering af dette.

Målgruppe

Undervisere på DU2 og DU3

Underviser

Louise Tranekjær, Lektor, Kulturmødestudier
Roskilde Universitet

Læsning og skrivning

Hvordan støtter vi kursisternes udvikling af funktionelle læsestrategier på andetsproget? Viden om effektiv læseundervisning og konkrete ideer til undervisningen.

Funktionelle læsekompetencer er afgørende for at kunne læse mere komplicerede og faglige tekster på dansk og kunne fortsætte i uddannelsesforløb.

Vi undersøger, hvordan man i undervisningen kan arbejde med kursisternes læseforståelse og udvikling af funktionelle læsekompetencer, herunder viden om inferens og læsning mellem linjerne.

Vi har særligt fokus på før- og under-læsningsfaserne og metoder, som kan bruges i undervisningen. Vi arbejder med stilladseret læsning, R2L-metoden og læseguides som metode til at tydeliggøre og udvikle hensigtsmæssige læsestrategier og få øje på læsningens formål.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Charlotte Øhrstrøm, KP (Primært Sjælland) Line Thingholm VIA University College (Primært Jylland)

Målet med kurset er at give deltagerne en indføring i den genrepædagogiske metode som støtte i arbejdet med teksters forskellige formål, opbygning og sproglige kendetegn.

Du vil på kurset blive introduceret til forskellige relevante genrer og en stilladserende metode som ramme for den gode, sprogbaserede undervisning.

Der vil bl.a. være fokus på, hvordan sprogarbejdet i undervisningen kan gribes an ned i det for genren relevante sprog, hensigtsmæssige læse- og skriveforløb, teknikker til feedback og evaluering som en integreret del af undervisningen.

Kurset introducerer til stilladserende redskaber som fx læseguides og skriveskabeloner og vil også inddrage brugen af læse- og skriveteknologi.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, konsulent og lærebogsforfatter

Hvordan støtter vi bedst kursisternes kommunikative læringsprocesser og skaber afsæt for, at alle kursister oplever at få samme adgang til fagets, jobbets og hverdagens tekster?

En del kursister oplever at have store literacyvanskeligheder, når det handler om adgangen til forskellige typer af tekster. Det kan skyldes afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), sprogforståelsesvanskeligheder (forhåndsviden, ordforråd, sproglige strukturer, viden om literacy etc.), koncentrationsbesvær, svært ved at huske etc.

Dette gør, at disse kursister ofte positioneres som nogen, der har brug for hjælp, fordi de ikke kan leve op til kravene, og/eller fordi de ikke ved, hvad den gode læser og skriver gør, og hvad de forventes at gøre.

De oplever at stå uden for undervisningen, og nogle oplever, at den ”hjælp” de kan få ved at spørge en lærer, kommer til at fungere som en slags udskillelsesmarkør, og slet ikke inkluderende.

På kurset arbejder vi med, hvordan man skaber en god, eksplicit og fagligt funderet undervisning med henblik på at give kursisterne det bedste afsæt for at udvikle deres literacy i menings- og betydningsskabende processer.

På kurset får du en indføring i begrebet literacy og i, hvad det vil sige at være i literacyvanskeligheder, herunder også ordblindhed. Vi arbejder med læseguides, skriveskabeloner, visualisering, strategier, grafiske modeller, læringscirklen og læse- og skriveteknologi.

Kurset vil være en god blanding af oplæg og workshops.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Line Lorenzen, konsulent og lærebogsforfatter

Det kan være en vanskelig opgave at producere vellykkede tekster på et andetsprog. På dette kursus præsenteres deltagerne for stilladserende skrivedidaktik, der kan støtte kursisterne i skriveprocessen, og der arbejdes med forskellige stilladserende tiltag, bl.a.

 • Støtte i skrivningens før-, under- og efterfaser
 • Analyse af læremidlers skriveopgaver
 • Viden om teksttypers formål, struktur og sproglige træk
 • Feedup, feedback og feedforward
 • Principper for og redskaber til redidaktisering af læremidlers skriveopgaver
 • Brug af skriveportfolio og digitale platforme
 • Tilrettelæggelse af faseopdelt skriveundervisning med udgangspunkt i den genrepædagogiske undervisnings- og læringscirkel

Underviser

Dennis Grynnerup, underviser i dansk som andetsprog og lærebogsforfatter hos Praxis

Mange lærere ved fra undervisningen, at anvendelsen af tekstforbindere og pronominer er afgørende både for læseforståelse og et vellykket skriftligt produkt.

I mange år har vi arbejdet med begreberne kohæsion og kohærens, som også er vigtige i både receptive og produktive færdigheder. Men den samme opmærksomhed har begrebet inferens ikke fået.

Det kan imidlertid være et nyttigt begreb i undervisningen i dansk som andetsprog, idet inferens har fokus på dannelsen af mentale modeller for forståelsen af tekster, både på leksikalsk, morfologisk og kulturelt plan.

Vi har erfaring for, at arbejdet med inferens i hverdagstekster og i særdeleshed i tekster i test- og prøvesammenhæng optimerer læseforståelsen.

Kurset indeholder:

 • Teoretisk gennemgang af begreber, der knytter sig til tekstbånd og inferens, herunder skelnen mellem begreberne nødvendige og uddybende inferenser
 • Kendetegn ved gode og dårlige forståere
 • Vurdering af materialers arbejde med tekstbånd og inferens
 • Ideer til arbejdet med tekstbånd og inferens

Målgruppe

Lærere i DSA for voksne

Underviser

Thomas Juhl Nielsen, sproglærer, cand.mag, Speak

Anita Blommegård, sproglærer, cand. mag., Speak

En opgave som mange undervisere i sprog bruger meget tid på i den daglige praksis er at evaluere lørneres sprogbrug og give respons på deres skriftlige produktion.

Men denne opgave indebærer en stillingtagen til en række hv-spørgsmål: Hvad bør evalueres hvornår, hvordan, af hvem og ud fra hvilke kriterier?

For effektivt at understøtte den sproglige udvikling er det er afgørende, at sproglærere har viden, der gør dem i stand til at træffe gode didaktiske beslutninger i forhold til feedbackopgaven.

På dette kursus fokuseres der på følgende spørgsmål:

 • Hvilken rolle spiller feedback i sprogtilegnelsesprocessen?
 • Hvilke evalueringskriterier kan man anlægge i sin formative evaluering af lørneroutput?
 • Hvordan kan tydelige sproglige mål synliggøres for lørnerne og bruges som stillads for deres sprogproduktion? Og hvordan kan før-task-arbejde være med til at sikre forståelse af målene hos kursisterne?
 • Hvornår, hvordan og af hvem gives feedback mest hensigtsmæssigt?
 • Hvordan kan lørnerne selv inddrages i feedbackprocessen?
 • Hvordan kan respons på lørneres skriftlige produktion struktureres og formuleres, så den sproglige udvikling understøttes?
 • Hvordan kan man som underviser skabe bedre mulighed for, at feedback fører til sproglig udvikling hos lørnerne?
 • Hvordan kan hensigtsmæssige formative feedbackprocesser tilrettelægges, så lørnerne får de bedste muligheder for at bruge feedback og feedforward til at udvikle deres sprog?

Dette kursus kan tilrettelægges som et forløb i kombination med kurset ’Formative feedbackprocesser med fokus på mundtlighed.’

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Dennis Grynnerup (underviser på danskuddannelserne, lærebogsforfatter)

Mundtlighed

Skru op for kommunikationen! Fem tips til at engagere kursisterne i kommunikative aktiviteter i klassen.

Vi tager afsæt i de materialer I bruger, og giver tips til hvordan man med enkle greb kan give materialer et kommunikativt twist.

Mange undervisningsmaterialer lægger op til dialoger, diskussioner og andre samtaler i undervisningen. Og det er godt.

Men hvad med de materialer, der ikke gør det i tilstrækkelig grad? Eller ikke-didaktiserede materialer?

På kurset får du fem konkrete tips til at skabe behov for sproget i klassen og gøre dit materiale endnu mere kommunikativt.

Medbring selv det eller de læremidler, du vil arbejde med på kurset

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne.

Undervisere

Line Thingholm, lektor, VIA

Helene Thise, lektor, KP

En opgave, som mange undervisere bruger meget tid på i den daglige praksis, er at evaluere lørneres sprogbrug i undervisningen og give feedback på mundtlig produktion.

Men denne opgave er kompleks og indebærer bl.a. en række didaktiske valg: Hvad bør der gives feedback på? Hvornår? Hvordan og af hvem? Og hvordan kan feedbacken følges op, så der stilladseres til læring?

For effektivt at understøtte lørneres sproglige udvikling er det afgørende, at sproglærere har viden, der gør dem i stand til at træffe hensigtsmæssige didaktiske valg i forhold til feedbackopgaven.

Desuden skal de have færdigheder i at tilrettelægge hensigtsmæssige formative feedbackprocesser med mål og stilladsering, evaluering og opfølgning.

På dette kursus fokuseres der på følgende spørgsmål:

 • Hvilken rolle spiller feedback i sprogtilegnelsesprocessen?
 • Hvilke evalueringskriterier kan man anlægge i sin formative evaluering af lørneroutput?
 • Hvordan kan tydelige sproglige mål synliggøres for lørnerne og bruges som stillads for deres mundtlige sprogproduktion?
 • Hvornår, hvordan og af hvem gives feedback i forbindelse med mundtlighed mest hensigtsmæssigt?
 • Hvordan kan systematiske formative feedbackprocesser tilrettelægges ift. mundtlighed?
 • Hvordan kan man som underviser skabe bedre mulighed for, at feedback fører til sproglig udvikling hos lørnerne?

Dette kursus kan tilrettelægges som et forløb i kombination med kurset ’Feedback på lørneroutput i teori og praksis med fokus på skriftlighed’.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Dennis Grynnerup (underviser på danskuddannelserne, lærebogsforfatter)

Workshop hvor deltagerne selv prøver lytteaktiviteter, får forskningsbaseret viden om, hvad lytteforståelse er, og selv reflekterer over deres undervisning i lytning.

Workshoppen om lytteforståelse lægger vægt på, hvordan undervisere i dansk som andetsprog for voksne kursister kan indarbejde lytteforståelse som et fast element i deres undervisning og støtte kursister-ne i at udvikle bedre lyttefærdigheder til brug både i og uden for undervisningen.

På workshoppen får deltagerne forskningsbaseret viden om, hvad det betyder at lytte og forstå på et andetsprog, samt mulighed for selv at afprøve forskellige lytteaktiviteter på egen krop.

Kursusdagen afsluttes med, at deltagerne selv plan-lægger en fremadrettet aktivitet, de vil bruge i deres undervisning.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne.

Underviser

Charlotte Øhrstrøm, ph.d., lektor Københavns Professionshøjskole

Udvikling af undervisningsforløb og læringsaktiviteter med fokus på opbygning af mundtlige kompetencer

Mundtlighed er ikke noget der kommer af sig selv, blot fordi man taler sammen. Det er noget, der både skal undervises i og trænes, for at man kan fungere hensigtsmæssig i forskellige sammenhænge.

Du vil på kurset få mulighed for at oparbejde en øget bevidsthed om mundtlighed – bl.a. forskellige mundtlige genrers særlige ordforråd og struktur – samt få input til hvordan du kan skabe en optimal ramme for din undervisning i forskellige mundtlige genrer – monologiske og dialogiske.

Vi vil have et særligt fokus på mundtlig kommunikation og sprogbehov indenfor temaer, som er relevante for den enkelte kursist.

På kurset vil vi bl.a. fokusere på væsentlige træk der adskiller det mundtlige fra det skriftlige, forskellige mundtlige genres særlige ordforråd og opbygning og talesprogsstrategier som fx hvordan man lærer at smalltalke, hvordan man er aktivt lyttende, hvordan man skifter emne i en samtale etc.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, lærebogsforfatter, ordblindekonsulent.

Kurset giver en række helt konkrete metoder og øvelser, som kan indgå direkte i lærerens værktøjskasse og undervisningsrepertoire i den emnebaserede sprogundervisning. Udgangspunktet er Bromodellen, en planlægningsmodel i fire faser med sproget i fokus.

Vi ser på lærerens muligheder for at sætte kursisterne i forskellige sprogbrugssituationer og roller, som fordrer forskellig sprogbrug og derved styrke sprogudviklingen.

Vi ser især på mundtlighedens rolle i læringen, og hvordan undervisningen tilrettelægges på et kontinuum mellem hverdagssprog og fagsprog.

Bogen Broen til fagsproget, 32 idéer til at styrke sproget i alle fag (Thise & Vilien 2019, Samfundslitteratur), indgår som en del af kurset, og udleveres til alle deltagere.

Vi afprøver nogle af bogens mange metoder og eksempler på praktiske øvelser, og reflekterer sammen over dem i en andetsprogspædagogisk ramme.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Undervisere

Katja Vilien, KP og Helene Thise, KP

Deltagerne lærer at designe små udtaleopgaver, der tager afsæt i de undervisningsmaterialer og forløb, som kursisterne arbejder med på holdet.

Udtalearbejdet foregår ofte som en afkoblet aktivitet i forhold til det arbejde og de temaer, der arbejdes med i klasserummet.

Vi bruger et særligt udtalemateriale, der ikke nødvendigvis afhjælper udfordringer med f.eks. kerneord og -udtryk i det aktuelle materiale kursisterne arbejder med.

På dette kursus vil vi arbejde med at tilrettelægge udtalearbejde som en integreret del af de øvrige sproglige aktiviteter, der foregår i klassen, funderet i det aktuelle undervisningsforløb kursisterne i forvejen er i gang med.

Kurset er et hands on- kursus, opbygget af flere små oplæg og eksempler, hvorefter deltagerne i par/grupper selv udvikler og afprøver små udtaleøvelser baseret på materiale, de allerede bruger i undervisningen. Øvelserne vil både være opgaver som kursisterne kan arbejde med i klassen eller som (del af) hjemmearbejde.

Målgruppe

Kurset er henvendt til undervisere på alle DU’er. Alle kan deltage, men forkendskab til dansk udtalearbejde er en fordel, da deltagerne udvikler forskellige typer af udtaleopgaver på kurset.

Underviser

Mette Schmidt Rasmussen, Underviser i dansk som andetsprog, Studieskolen, København

Ny viden

Økonom Mette Foged, KU, præsenterer og diskuterer sin forskning.

Vi vil komme ind på effekter af afstanden mellem bopæl og sprogcenter, effekter af omfanget og kvaliteten af danskuddannelsen samt effekter af andre politikker med relevans for borgere i integrationsprogrammet som eksempelvis niveauet for sociale ydelser og hvor disse borgere boligplaceres.

Økonom Mette Foged, KU.

Indføring i det teoretiske begreb: hvordan opstod det, hvordan er det udviklet gennem tiden, hvilke betydninger har det i dag, og hvilke diskussioner knytter sig til det? Hvilken relevans har det for undervisernes praksis på sprogcentrene?

Professor Anne Holmen, CIP, KU.

FVU og OBU

Underviser du voksne med ordblindhed eller flersprogede voksne, kan du videreuddanne dig inden for rammerne af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev, som opdaterer dig med den nyeste viden og KP’s tilbud på sprogområdet.