Gå til indhold
" "

Multikulturelle Skoler 2022

Alle skoler har flersprogede elever – lad os bruge det til noget!

Praktisk information

Dato

Mandag d. 21.11.2022 -
Tirsdag d. 22.11.2022

Sted

Pris (ekskl. moms)

Uden overnatning: 3495 kr.
Med én overnatning: 4495 kr.

Tilmeldingsfrist:
Den 21. oktober 2022

Tilmeld

International forskning har længe påpeget fordelene ved at inddrage elevers flersproglige resurser og baggrunde i læring og undervisning, men i en dansk kontekst har inddragelsen af flere sprog været mindre velset.

Bro mellem elevers første sprog og dansk som andetsprog

Med modtagelsen af de ukrainske flygtninge i første del af 2022 besluttede et bredt politisk flertal en særlov, der gav danske skoler lov til at undervise børn og unge på ukrainsk og engelsk.

Denne historiske mulighed for at undervise på flere sprog i den danske skole giver igen anledning til at diskutere læringsmæssige pointer i at bygge bro mellem elevers første sprog og dansk som andetsprog.

Samtidig viser ny dansk forskning, at modersmålsundervisning giver øget trivsel og læring hos flersprogede elever, og at flersprogsdidaktik i alle sprogfag i skolen, herunder dansk, kan have store fordele for alle elevers læring.

Vi sætter fokus på den nyeste forskning

På dette års Multikulturelle Skoler sætter vi fokus på, hvordan skoler kan bruge den nyeste forskning og positive tilgang til elevernes flersproglighed i både undervisning og organisering.

Vi diskuterer, hvordan tests, karakterer og eksamener kan rumme et blik på flersprogethed som resurse, og hvordan skoler kan udvikle sprogstrategier, som tilgodeser elevers flersproglige baggrunde.

Sidst, men ikke mindst, sætter vi fokus på undervisning, hvor elevernes sproglige resurser og baggrunde inddrages synligt og systematisk i klassen.

Det får du:

  • Ny forskningsbaseret og praksisanvendt viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

Multikulturelle Skolers konferenceprogram

Du kan her læse programmet for de to dage, som konferencen varer.

Program dag 1: 21. november 2022

Program

09.30

Morgenmad og indtjekning

10.00

Velkomst

10.15

Flersprogethedsdidaktik – hvordan kan vi tage højde for elevernes samlede sproglige ressourcer?

Petra Daryai-Hansen

Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet
Danmark er præget af meget stærke sproglige hierarkiseringer, hvor de såkaldte migrantsprog repræsenteres som negativ kapital på det sproglige marked. Jeg arbejder i min forskning hen imod en sproglig dehierarkisering og at udvikle koncepter, hvor elevernes samlede sproglige ressourcer kan bringes i spil i en uddannelseskontekst ved at tage udgangspunkt i en elevcentreret, additiv og integrativ tilgang.

I oplægget vil jeg give konkrete eksempler på, hvordan en flersprogethedsdidaktisk tilgang kan udfoldes ved at skelne mellem fem forskellige niveauer: det internationale niveau (supra), det nationale/regionale niveau (makro), det institutionelle niveau (meso), den enkelte klasse/underviser (mikro) og den enkelte lærende (nano).

11.15

Pause

11.30

Modersmålsundervisning styrker både sprog og trivsel

Simon Calmar Andersen

Professor på Institut for Statskundskab og leder af TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Det har længe været diskuteret, om modersmålsundervisning hjælper børn til at blive bedre til deres andetsprog. En del af uenighederne skyldes, at der manglede gode forskningsstudier, som kunne fastslå, hvilken effekt, det har. Men en del af diskussionen har også bundet i, at man måske har haft et for snævert fokus på den sproglige side af modersmålsundervisning, og overset betydningen af at inddrage elevernes kulturelle baggrund. Oplægget præsenterer resultaterne fra et forsøg med modersmålsundervisning, som inddrog elevernes forældre og deres generelle sproglige-kulturelle baggrund. Resultaterne viser, at modersmålsundervisning styrker elevernes kompetencer i dansk, og at en stor del af effekten kan forklares af, at undervisningen også styrker deres trivsel i skolen. Dette perspektiv kan være væsentligt for skoler – også selvom de ikke tilbyder decideret modersmålsundervisning.

12.30

Frokost

13.30

Workshops 1, 2, 3, 4 og 5

Se beskrivelser nedenfor.

15.00

Pause

15.30

Udnyt flersprogede elevers translanguaging i undervisningen 

Ofelia Garcia

Professor Emerita. Ph.D. Programs in Urban Education and Latin American, Iberian and Latino Cultures. New York

Denne præsentation vil fokusere på at se flersprogede elever, ikke som brugere af mere end ét sprog, men som engagerede i translanguaging. Vi fokuserer på en skole med mange flygtninge og indvandrerelever, og vi træder ind i klasseværelset hos en lærer, som ændrer sit syn på sprog og flersprogethed efter at have lært om translanguaging. Vi følger læreren, når hun ændrer sin undervisningspraksis for at sikre, at hun engagerer alle elever lige meget, uanset deres flersproglige praksis. Ved at ændre sin måde at undervise på, opbygger læreren et fællesskab, hvor alle lærer af hinanden. I stedet for at fokusere på at ignorere eller forsøge at kompensere for elevernes flersprogethed, er alle børn, såvel som læreren, engageret i co-learning en comunidad.

Præsentationen vil foregå på engelsk på Zoom. Se engelsk version af abstrakt neden for.

Leveraging multilingual students’ translanguaging in education
This presentation will focus on viewing multilingual students, not as users of more than one language, but as engaged in translanguaging, that is, using a unitary linguistic/semiotic repertoire. We focus on a school with many refugees and immigrant students and we enter the classroom of one primary school teacher who transforms her views of language and bilingualism after learning about translanguaging. We follow the teacher as she changes her instructional practices to ensure that she engages all students equally, regardless of where their linguistic practices fall along a bilingual continuum. In transforming her instructional design and shifting her instruction to follow the children’s imagining and conceptualizations, the teacher builds a community where all learn from each other. Rather than focus on remediating the language practices of minoritized and racialized bilingual children, all children, as well as the teacher, are engaged in co-learning en comunidad.

16.30

Egen tid

18.30

Middag

Program dag 2: 22. november 2022

Program

09.00

Workshops 2, 3, 4, 5 og 6

Se beskrivelser nedenfor.

11.00

Hvordan måler vi flersprogede elevers sproglige færdigheder?

May-Britt Monsrud

Ph.d. i special pædagogik Oslo Universitet

Med bedre kunnskap om hva tester som undersøker språkferdigheter måler, kan vi også ha et bedre utgangspunkt for å avdekke avvikende utvikling hos flersprogede elever.
Flerspråklige barn og unge er overrepresentert, men også underrepresentert innenfor det spesialpedagogiske hjelpeapparatet. Dette medfører at barn og unge med flerspåklieg bakgrunn får tilrettelegging seint og hjelpen er mindre treffsikker enn for enspråklige barn og unge. Vansker som ofte ikke blir identifisert er utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Langiage Disorders/DLD).
I innlegget vil noen hovedfunn fra min ph.d. afhandling hvor første- og andrespråkferdigheter ble undersøkt ved å benytte fem språktester, presenteres.

Præsentationen vil foregå på norsk.

12.00

Frokost

13.00

Biliteracyspil

Undersøg flersprogethed på din skole – vi spiller biliteracyspil!

13.30

Lad os give nyankomne en god skolegang i folkeskolen

Som afslutning på konferencen ønsker vi at se fremad og dele gode erfaringer om modtagelse af nye elever.

Diskussionen tager udgangspunkt i oplæg af Jette Luna konsulent for dansk som andetsprog og faglig leder af modtageklasserne Gladsaxe Kommune:

Nye flygtningestrømme: hvad skal der til?

Hvad har tilgangen af de nye flygtninge har betydet i forhold til organiseringen af undervisningen af nyankomne børn i Gladsaxe Kommune? Og hvilke eksempler har vi på, hvordan nyankomne børn og familier kan møde kvalitet i undervisningen allerede fra første dag børnene bliver indskrevet i folkeskolen?

14.30

Afslutning, evaluering og næste års konference

Workshops

Natascha Drachmann, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalon & Tine Jensen, lærer og dsa-vejleder, Nørre Fælled Skole

Workshoppen giver indblik i Nørre Fælled Skoles arbejde med interkulturel pædagogik og flersprogethed udført i regi af Plurilingual Education-projektet. Skolen har afprøvet et nyudviklet undervisningsmateriale, der har fokus på at inddrage flere sprog i sprogundervisningen, så der bygges bro mellem målsproget og andre sprog, fx andre sprogfag i skolen, beslægtede sprog eller elevernes førstesprog. Vi præsenterer projektets materialer til 1., 5. og 7. klasse og undersøger i fællesskab, hvordan flersprogethedsdidaktikken kommer til udtryk.

Workshoppen afholdes kun mandag den 21. november

Maria Neumann Konsulent Sproglig udvikling og Mette Ginman lektor KP

En sprogstrategi giver klare retningslinjer for en skoles holdninger og handlinger ift. flersprogethed og sprogudviklende didaktik og pædagogik på skolen. Den kan være et godt styringsredskab i det daglige arbejde og sikre at skolen arbejder bevidst og effektivt med sprog.
På workshoppen præsenteres en model for udvikling af sprogstrategi på skoleniveau. Vi trækker på erfaringer fra Tyskland, og viser eksempler på både proces og produkt fra danske skoler, der har arbejdet med at udvikle sprogstrategier. På workshoppen udarbejder I spørgsmål til at undersøge egen skoles holdninger, praksis og organisering ift. flersprogethed og sprogudviklende praksis – og får måske de første ideer til udvikling af egen sprogstrategi!

Kristín R. Vilhjálmsdóttir, stifter af Kulturkompasset, underviser og projektleder for “Det Flyvende Tæppe”

Workshoppen tager afsæt i arbejdsformen ’Det Flyvende Tæppe – børn og unges sprog- og kulturskatte’, som har fokus på selvbilleder, sprog, kultur og fællesskaber på alle klassetrin. Du vil få praksisnære og kreative ideer til at åbne for klassens / skolens sproglige skatkammer, blandt andet ved at involvere forældregruppen. Undervisningsformen taler ind i Verdensmål 4.7 om kulturel mangfoldighed og globalt medborgerskab. Jeg giver eksempler på udførelsen af sprog- og kulturforløb, hvor eleverne udfolder og formidler de sproglige og kulturelle fællesskaber, de er en del af ud fra deres egne ønsker og forudsætninger.

Karakterer, udtalelser og vurderingskriterier i folkeskolen.

Mirjam Lehmkuhl, Afdelingsleder Læringscenter for dansk som andetsprog hos Roskilde Kommune

Hvordan bevarer vi som professionelle et ressourcesyn på eleven herunder elevens flersprogethed, og hvordan bevarer eleven motivation til fortsat læring og tillid til egne muligheder?
Karakterskalaen er den samme for alle elever uanset sproglig og skolemæssig baggrund, undervisningssproget er (primært) dansk og eksamen foregår på dansk.
På workshoppen præsenteres dilemmaer og eksempler på konkrete tiltag og drøftelser i modtagelsesklasserne i udskolingen. Derefter er der diskussion, videndeling og erfaringsudveksling.

Jette Luna, konsulent for dansk som andetsprog og faglig leder af modtageklasserne Gladsaxe Kommune
Sandra Hansen, lærer i modtageklasserne i Gladsaxe

Workshoppen sætter fokus på, hvordan vi i Gladsaxe Kommunes modtageklasser aktivt inddrager og bruger de flersprogede børn og familiers mange sprog i både undervisningen og i skole-hjemsamarbejdet.

Vi viser konkrete eksempler på de undervisnings – og hjemmeopgaver, vi stiller børn og forældre – og vi vil fortælle, hvilke resultater vi opnår i både undervisningen og samarbejdet med forældrene ved at inddrage familiernes sprog. Deltagerne i workshoppen får mulighed for selv at drøfte konkrete ideer til at inddrage flere sprog i deres praksis.

Line Krogager Andersen ph.d. i sprogdidaktik, postdoc ved Center for Grundskoleforskning (SDU) og i projektet Plurilingual Education, finansieret af DFF

Flersprogethedsdidaktikken er for alle, uanset alder og sproglig baggrund. I denne workshop præsenterer vi de flersprogethedsdidaktiske undervisningsmaterialer udviklet til 9. klasse og 1.g i regi af projekt Plurilingual Education og udviklingsprocessen, der ligger bag. Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde med udvalgte materialer og diskutere de potentialer og udfordringer, der ligger i det flersprogethedsdidaktiske arbejde i udskolingen, også med henblik på brobygning til Almen Sprogforståelse på HHX og STX. Desuden vil vi fortælle om vores erfaringer og konklusioner fra afprøvningen af materialerne i praksis.
Workshoppen afholdes kun tirsdag den 22.11.