Gå til indhold
Samtale mellem kursusdeltagere i sofaområde

Diplomuddannelse i kriminologi

Få redskaber til at analysere kriminalitetsproblemer og til at arbejde praktisk med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

Det får du ud af uddannelsen

Diplomuddannelsen i kriminologi (DUK) er målrettet dig, som arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og problemer, som relaterer sig til dette.

Diplomuddannelsen i kriminologi udbydes af Københavns Universitet i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Uddannelsen giver dig en solid metodisk og videnskabelig ballast, som gør dig i stand til at opsøge relevant information, vurdere videnskabelige resultater og at omsætte disse i konkrete handlinger.

Du får en forståelse for kriminalitetens årsager, indsigt i det strafferetlige system og kendskab til, hvordan kriminalitet kan forebygges.

Derudover vil uddannelsen styrke dine evner og redskaber til at forbedre samarbejde og videndeling mellem de forskellige faggrupper, der er beskæftiget med kriminalitet.

Det faglige indhold

På uddannelsen får du:

 • Viden om det strafferetlige system, herunder politi, domstole samt fængsel og andre strafformer
 • Indsigt i kriminologien som videnskab
 • Viden, inspiration og konkrete værktøjer til dit daglige arbejde med at forebygge eller bekæmpe udviklingen af kriminalitet
 • Indblik i, hvilke forebyggende indsatser og metoder, der virker bedst
 • Styrkede evner til at vurdere virkningen af nye kriminalpræventive- og lovgivningsmæssige tiltag
 • Evner til at iværksætte, gennemføre og evaluere nye indsatser i dit arbejde
 • Kompetencer i informationsindsamling, analyse og formidling af kriminologiske emner
 • Et inspirerende tværfagligt netværk med andre praktikere, der arbejder inden for det kriminologiske område
 • Kompetencer til at udvikle din egen praksis på det kriminologiske område

Hvis du ønsker at tage hele diplomuddannelsen i kriminologi, kan du læse mere om uddannelsens opbygning.

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde.

Obligatoriske moduler:

 • Introduktion til kriminologi (10 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
 • Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik (10 ECTS)
 • Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi (5 ECTS)
 • Forebyggelse af kriminalitet (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt: Selvvalgt emne (15 ECTS)

Valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge ét:

 • Politiforskning – professionspraksis og dennes effekt (5 ECTS)
 • Fængsels- og institutionsforskning – professionspraksis og dennes effekt (5 ECTS)

Udover disse valgfrie moduler, har du også mulighed for at vælge bestemte moduler fra en anden diplomuddannelse eksempelvis den sociale diplomuddannelse.

Valgfrie moduler uden for studieordningen

Uddannelsens opbygning

DUK – Diplomuddannelse i kriminologi er en 2-årig kompetencegivende uddannelse, som udgør et selvstændigt uddannelsesforløb. Uddannelsen er normeret til ét studieårsværk og svarer til 60 ECTS- point.

Den udbydes over to år (fire semestre), sådan at du som deltager også kan passe et arbejde ved siden af studiet. For at opnå en fuld kriminologisk diplomuddannelse skal du gennemføre 5 obligatoriske moduler, afgangsprojekt og ét valgfrit modul.

Hvem deltager

Diplomuddannelse i kriminologi henvender sig dig, som i dit arbejde har berøring med det kriminologiske felt, og som har behov for en mere systematisk/videnskabelig tilgang til og viden om kriminologiske problemstillinger.

Uddannelsen er relevant for:

 • Medarbejdere i retssystemet, f.eks. jurister samt andre medarbejdere i politi og kriminalforsorg
 • Kommunale medarbejdere såsom SSP-medarbejdere og opsøgende gademedarbejdere med en socialpædagogisk uddannelse, pædagoger, lærere samt socialrådgivere
 • Medarbejdere i andre behandlingssystemer med en relevant uddannelse, f.eks. sundhedsfagligt personale
 • Undervisere og journalister med samfundsforhold og retspolitik som emneområder

Kontakt

Anne Tandrup

Specialkonsulent

+45 51 38 02 90