Gå til indhold

Danskkurser på Bornholm

Kurser og arrangementer for dansklærere på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for dansklærere

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for dansklærere på Bornholm.

Kurser og arrangementer

På kurset præsenteres du for et værktøj til vurdering af kvaliteten af elevernes tekster på en række faglige områder som fx modtagerbevidsthed, strukturering af indhold, ordforråd, skriveformer og bogstavkundskab.

Via en række skriveaktiviteter, som er udviklet på Skrivesenteret i Norge, Nasjonal senter for skriveoplæring og skriveforskning – og afprøvet på mange norske skoler – bliver fokus rettet mod, hvordan du kan skabe mening, mestring og motivation i skriveprocessen for de yngste elever. Skriveaktiviteterne er målrettet forskellige genrer, for allerede i børnehaveklassen kan man skrive fx argumenterende eller reflekterende tekster.
Der veksles mellem oplæg og arbejde med vurdering af elevtekster i mindre grupper.

Du opfordres til at medbringe tekster fra egne elever. Det skal helst være tekster, som eleverne har skrevet selv uden særlig meget hjælp fra en voksen.

Målgruppe

Undervisere i 0.- 2. klasse, læsevejledere og undervisere i DSA-basis.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 26.08.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 895 kr. (inkluderet i abonnement)

Netværksmøderne er et forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling.

På møderne bliver du opdateret med ny viden og forskning på læse- og skriveområdet.

Der vil være kortere oplæg fra instruktør og deltagere om relevante temaer.

Målgruppe

Personale, der beskæftiger sig med læsevejledning.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 27.08.24 – 15.05.25
Varighed: fire kursusdage
Pris: 2.380 kr. (inkluderet i abonnement)

I vores danskundervisning vil vi gerne bygge forløb op, som er vedkommende for eleverne – og som de kan se sig selv og deres kommende liv i relation til.

Samtidig er begrebet ”praksisfaglighed” for alvor kommet på dagsordenen.

Produktion og kreative opgaver indgår løbende i danskarbejdet og sætter det traditionelle tekstarbejde lidt på sidelinjen.

Det kræver en lidt anderledes tænkning og planlægning, og som dansklærer må man ind i mellem sadle lidt om og gå ad nye, ikke så kendte veje. Hvordan skal det helt konkret gribes an?

På kurset får du forskellige konkrete ideer til forløb og aktiviteter, der tager afsæt i autentiske scenarier og situationer. Forløbene indeholder både mundtlige og skriftlige aktiviteter, og vi afprøver undervejs forskellige tekster, afsæt, detaljer og udfordringer.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 6.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 02.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

I skriftlig fremstilling er bedømmelseskriterierne ændret, så der er fokus på, om teksten fungerer i den givne – en ændring, man som lærer er nødt til at tage højde for i sin undervisning.

Samtidig møder vi konstant nye genrer, der kan repræsenteres i den mundtlige prøve.

Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den mundtlige prøve i dansk i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige udgangspunkt.

Målgruppe

Undervisere i dansk i udskolingen samt lærerstuderende, der har/får dansk som undervisningsfag.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 05.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Steffen Larsen, som anmelder børne- og ungelitteratur, fortæller engageret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger.

Han kommer rundt i alle genrer af børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin humor og store viden.

Målgruppe

Læringsvejledere, dansklærere og alle andre med interesse for børne- og ungdomslitteratur.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 10.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Lydbøger og podcast bliver et mere og mere populært medie – og det skal vi da udnytte i skolen!

Men hvordan inddrager og arbejder man med lydfortællinger som særskilt teksttype i danskundervisningen?

Gennem teori, lytteøvelser, hands on-opgaver og lyttestrategier bliver du som dansklærer klædt på til at undervise dine elever i lydfortællinger, både som en del af den daglige undervisning og ikke mindst som fordybelsesområde til prøven.

Målgruppe

Undervisere i dansk i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 30.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Hvordan får alle elever mod til at gå i dialog med hinanden og udtrykke sig mundtligt i dansktimerne?

Bliv inspireret til en mundtlighedsdidaktik, hvor eleverne bliver sprogligt bevidste og opdager deres styrker, når de arbejder dialogisk med udgangspunkt i danskfagets tekster.

Målgruppe

Dansklærere i 1.-5. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 28.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Deltag i et danskfagligt netværk, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer.

På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer, og på den ene af kursusgangene får vi besøg af forfatteren Cecilie Eken, som vil fortælle om sit forfatterskab.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 1.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 12.12.24 – 08.05.25
Varighed: to kursusdage
Pris: 1.190 kr. (inkluderet i abonnement)

I alle klasser er der behov for at tage højde for, at hver elev er unik og har sin egen baggrund og faglige kunnen – men som underviser i modtagelsesklassen har du elever fra forskellige steder i verden med vidt forskellige baggrunde og skolemæssige forhistorier. Samtidig har nogle haft undervisning i dansk gennem længere tid, mens andre lige er kommet og kun kan få fraser på dansk. Det stiller store krav til dig om differentiering i undervisningen, men hvordan gør du i praksis?

På kurset bliver du inspireret til, hvordan du kan lave en fagligt stærk og sprogligt udviklende undervisning, der er fælles for alle, og som samtidig giver mulighed for differentiering for de nyankomne elever, uanset om de lige er kommet eller har gået i klassen i længere tid.

Målgruppe

DSA-undervisere og -vejledere fra skoler med modtagelsesklasser.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 10.01.25 – 27.01.25
Varighed: to kursusdage
Pris: 1.295 kr. (inkluderet i abonnement)

På kurset får du inspiration til at arbejde med mundtlighed i dansk.

Der vil være fokus på, hvordan du kan undervise specifikt i mundtlighed, og på hvordan du kan bruge mundtlighed i danskundervisningen generelt.

Med udgangspunkt i undervisningsmaterialet ”Ordet er dit”, ideer fra ”Det tænkende rum” og nyeste viden om mundtlighed byder dagen på teoretiske og faglige begrundelser for arbejdet med mundtlighed og desuden en lang række af praktiske og konkrete forslag til arbejdet med mundtlige genrer og tekster.

Glæd dig til en eftermiddag med fagligt input og en masse konkrete ideer til din egen undervisning.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 6.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 10.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Kurset indeholder teoretisk viden om ordblindhed og afledte vanskeligheder og tager udgangspunkt i relevante praksiseksempler og elevcases.

Vi ser på, hvordan oplæsningsfunktion, talegenkendelse og ordforslagsfunktion kan tænkes som dynamiske redskaber i forhold til elev og opgave, og hvordan man skaber lige deltagelsesmuligheder, når en ordblind bruger læse- og skriveteknologi (LST).

På kurset bliver du inspireret til, hvordan LST kan tænkes ind i alle fag, og hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for den ordblinde. Vi beskæftiger os også med, hvordan ordblinde, der anvender LST, udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier og derved får skabt et indre behov og en øget motivation for brugen af LST.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og andre, der arbejder med undervisning, der rummer ordblinde elever.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 20.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 995 kr. (inkluderet i abonnement)

En del elever, der gennemfører ordblindetesten, får en score, der placerer sig i gul kategori. Det betyder, at de har usikker fonologisk kodning.

Denne kursuseftermiddag er for dig, der har brug for at vide mere om undervisningen af disse elever.

Målgruppe

Undervisere i dansk, ordblindelærere, læsevejledere og andre ressourcepersoner samt pædagogiske ledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 21.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Skal du ud som kommunal censor eller have elever til prøve i mundtlig dansk?

Kom og deltag i dette arbejdsmøde, der vil samle de bornholmske eksaminatorer og censorer i mundtlig dansk til fælles dialog om prøven.

Til arrangementet får du et oprids af krav og formalia ift. den mundtlige prøve i dansk – og sammen ser vi på gråzoner og fortolkningsspørgsmål, så du er rustet til at give dine elever en god oplevelse ved prøven.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 9. klasse og kommunale censorer i mundtlig dansk samt prøveansvarlige.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 25.02.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Vi ved det godt.

Unge læser færre og færre bøger med alderen – men dansklæreren har mulighed for at påvirke den kedelige udvikling.

Hvis eleverne i udskolingen får større indflydelse på bogvalget under et fælles tema, og eleverne i mindre læsegrupper sammen kan møde fortællingen med sanserne først – ja så kan lysten og glæden ved skønlitteraturen faktisk højnes.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 6.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 27.02.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 695 kr. (inkluderet i abonnement)

Hvad er et godt syn?

Hvad har syn og hørelse af betydning for at lære at læse og forstå betydningen af det læste?

På kurset får du konkrete værktøjer til at se, hvilket barn der har visuelle eller auditive procesvanskeligheder – ligesom du får læringslege til udvikling af læsefærdigheder.

Vi ved i dag, at børn ikke altid er læringsparate ved skolestart. For nogle børn betyder det, at de stadig ikke mestrer læsning, når folkeskolen slutter. De børn har allerede oplevet massive nederlag og har modtaget læsehjælp og evt. støtte i andre fag, men forudsætningerne for læring har aldrig været til stede pga. syn eller hørelse, og for nogle er det begge dele.

Målgruppe

Pædagogisk personale i 0.- 3. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 10.03.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr.

Stedbaseret skrivning tager udgangspunkt i den enkeltes møde med et konkret sted.

Herved bliver oplevelsen af stedet et unikt afsæt for en personlig og meningsfuld skriveproces, der giver plads til en spontan, kreativ og innovativ tilgang til skrivning.

På kurset sætter vi fokus på stedets betydning, når man skal igangsætte skriveprocesser, hvor sansningen af stedet er omdrejningspunktet. Dette medfører, at der ikke er et klassisk indledende fokus på tekstkategorier, fremstillingsformer, skriveformål og genrer, men at disse først inddrages undervejs i skriveprocessen som funktionelle stilladserende elementer.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 1. – 9. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 08.04.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr.

Cecilie Eken har som anerkendt børnebogsforfatter tryllebundet mange både børn og voksne gennem årene, men hvad er det, som gør litteraturen fængende? Hvordan kan vi undervise vores elever, så de får værktøjer til at skrive fiktion, som læseren bliver fanget ind af?

På dette kursus vil Cecilie Eken dele ud af forfattertips og forslag til kreative skriveøvelser og leg med genrer m.m., ligesom du som deltager får lov til at afprøve en stor del af dem.

Målgruppe

Undervisere i dansk på 2. til 9. klassetrin.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 08.05.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.295 kr. (inkluderet i abonnement)

Lærer i skolen

Danskvejleder

På diplomretningen 'Danskvejleder' lærer du at igangsætte, udvikle, vejlede og koordinere i forbindelse med danskundervisning i grundskolen.

Bliv danskvejleder
Lærer i skolen

Læsevejleder

På diplomuddannelsen til læsevejleder i grundskolen lærer du at vejlede i og formidle viden om skriftsprogsudvikling fra 0.-10.-klasse.

Bliv læsevejleder

Danskkurser i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer i dansk i København og omegn?

Se danskkurser i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Stine Duwander Serup

Lektor

+45 51 63 25 39

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.