Gå til indhold
Pædagogstuderende på musikprofil sidder med elektrisk guitar

Master i musikpædagogisk udvikling

Lær at skabe nye musikalske mødepladser og at fremme aktiv deltagelse i musikken for alle på tværs af institutioner og miljøer.

Master i musikpædagogisk udvikling er en ny videreuddannelsesmulighed for dig, som er pædagog, lærer, musiker eller musikpædagog. Masteruddannelsen uddyber og kvalificerer dine eksisterende  kompetencer inden for musikpædagogisk praksis, ledelse og udvikling i og på tværs af institutioner, kulturer og miljøer.

Uddannelsen er landsdækkende og udbydes i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, VIA University College, Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM).

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS, fordelt på fire semestre á 15 ECTS. Prisen er 107.000 kroner for en fuld uddannelse.

Om uddannelsen

Master i musikpædagogisk udvikling har til formål at opkvalificere lærere, pædagoger, musikere og musikpædagoger til at styrke den aktive deltagelse i musik for alle borgere, unge som gamle. Formålet med uddannelsen er at stimulere musikken lokalt i partnerskaber mellem eksempelvis folkeskoler, dagtilbud, musik- og kulturskoler og lokalcentre. Musikken skal være en aktiv mulighed, som ingen er afskåret fra på grund af baggrund eller miljø: musikken skal ud til alle.

Masteruddannelsen faciliterer dette ved at tilbyde en tværsektoriel uddannelse på højeste niveau. Uddannelsen går i dybden med temaer som samskabelse og samspil, musik som livskvalificerende praksis og kreativ agens. Desuden giver uddannelsen mulighed for specialisering i musikalsk og didaktisk praksis.

Som masteruddannet i musikpædagogisk udvikling vil du have kvalifikationerne og kompetencerne til at skabe nye musikalske mødepladser og fremme aktiv deltagelse og gensidighed. Uddannelsen samler kompetencer fra lærer-, pædagog- og konservatorieuddannelserne i et dynamisk samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, RMC, DKDM og VIA University College og trækker dermed på de ypperste lærerkræfter på området, nationalt og internationalt.

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er et tilbud til musikuddannede og praktiserende fra lærer- og pædagoguddannelserne samt konservatorieuddannelserne og universiteterne.

Det lærer du på uddannelsen

Når du har gennemført masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling, er det målet, at du har følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Færdigheder:

 • Du kan individuelt og i konstruktivt samarbejde med andre udvikle, udøve og formidle en selvstændig musikpædagogisk praksis
 • Du kan anvende og reflektere over metoder og udtryksformer, der knytter sig til det brede musikpædagogiske felt
 • Du kan identificere, analysere og vurdere musikpædagogiske problemstillinger med inddragelse af kunstnerisk praksis, udviklingsarbejde og forskning
 • Du kan varetage musikpædagogisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikpædagogiske problemstillinger med fagfæller, ikke-specialister og i tværsektorielle sammenhænge
 • Du kan anvende musikalske, instrumentale/vokale, skabende og øvrige faglige færdigheder med forestillingsevne og indlevelse til at udvikle og understøtte dit musikpædagogiske virke

Viden:

 • Du besidder en indgående viden om og forståelse for musikpædagogiske praksisser, metoder og problemstillinger
 • Du har viden baseret på førende forskning og udviklingsvirksomhed inden for det musikpædagogiske område
 • Du har viden om at omsætte ideer og muligheder til bæredygtig værdi
 • Du har viden om tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle kontekster, perspektiver og udfordringer

Kompetencer:

 • Du kan udvikle, igangsætte og lede musikpædagogiske situationer og projekter, der er komplekse og uforudsigelige
 • Du kan selvstændigt og i samarbejde med andre formulere, igangsætte, gennemføre og evaluere samskabende processer i en tværprofessionel kontekst
 • Du kan tage ansvar for egne og andres læringsbehov samt kreative, pædagogiske og kunstneriske udviklingspotentialer
 • Du kan reflektere over og kommunikere musikpædagogisk virksomhed og sætte denne i en samfundsmæssig sammenhæng

Ansøgning

Det er et krav for at blive optaget på Master i Musikpædagogisk Udvikling, at du har mindst en færdiggjort bachelor- eller diplomuddannelse fra en professionshøjskole (lærer- eller pædagoguddannelse), et konservatorium eller et universitet (fx musikvidenskab). Du må også være uddannet på et højere niveau, fx kandidat- eller masteruddannelse. Desuden skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.dk

Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer.

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er din baggrund og motivation for at søge (Max 2000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • CV med angivelse af forudgående uddannelse og relevant erhvervserfaring. Afleveringsformat: PDF
 • Dokumentation (eksamensbevis; uddannelsens navn, uddannelsesinstitution, eksamensår) for din(e) færdiggjorte uddannelse(r). Afleveringsformat: PDF
 • Dokumentation (stilling, arbejdsplads, ansættelsesperiode) for minimum to års relevant erhvervserfaring. Afleveringsformat: PDF

Øvrige bilag vil ikke indgå i vurdering af om du opfylder kravene.

Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Optagelse

Uddannelsen er normeret til 15 – 25 studerende pr. år. Såfremt en ansøger opfylder adgangskravene med hensyn til forudgående uddannelse og erhvervserfaring, vil ansøgeren blive optaget i rækkefølge baseret på ansøgningsdatoen (først til mølle-princippet).

Hvis uddannelsen bliver fyldt op, vil øvrige kvalificerede ansøgere komme på en venteliste i rækkefølge efter ansøgningsdato, og vil blive tilbudt plads, såfremt der opstår ledige pladser.

Der vil blive afholdt samtaler med de ansøgere, der er tilbudt optagelse på uddannelsen, torsdag den 10. marts 2022. Samtalerne afvikles online – eller fysisk på RMC – og er en gensidig forventningsafstemning.

Uddannelsen gennemføres på dansk.

Uddannelsens moduler

Obligatorisk modul Samspil/samskabelse (10 ECTS):

 • I modulet udforskes samspil og samskabelse i praksis og teori fra forskellige perspektiver.
 • Eksamen: Et samskabelsesprojekt, som formidles gennem en mundtlig/praktisk semesterfremlæggelse samt en skriftlig rapport.
 • Intern censur.
 • Bedømmelse: bestået/ikke bestået.

Valgmoduler á 5 ECTS (hver studerende vælger et af nedenstående moduler):

 • Stemmer og samsang
 • Musik og bevægelse
 • Musikalsk gruppeledelse
 • Komposition og musikalsk skaben
 • Tværæstetiske møder (mellem fx musik, drama, billedkunst)
 • Samskabelse med digitale teknologier

Valgmodulet afsluttes med en mundtlig eller skriftlig fremlæggelse. Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke bestået.

Ikke obligatoriske studieelementer:

 • Evt. udarbejdelse af konferencebidrag el. lignende
 • Evt. forberedelse af studierejse på følgende semester

Obligatorisk modul Musik som livskvalificerende praksis (10 ECTS):

 • Eksamen: formidlingsprojekt, fx podcast, foredrag, formidlingssalon, video, artikel.
 • Intern censur.
 • Bedømmelse: bestået/ikke bestået.

Valgmoduler á 5 ECTS:

 • Det legende menneske
 • Inklusion og særlige behov
 • Kulturmøder, samvær og interkulturalitet
 • Musik og demens
 • Anerkendelse, relationer og feedback mekanismer

Valgmodulet afsluttes med en mundtlig eller skriftlig fremlæggelse. Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke bestået.

Ikke obligatoriske studieelementer:

 • Evt. deltagelse i Sølund festivalen (juni) eller andre relevante fora, fx for seniorer
 • Evt. studierejse

Obligatorisk modul Kreativ agens ( 10 ECTS):

 • Eksamen: Et kreativt projekt, med toning fra et valgfrit modul, som formidles gennem en mundtlig/praktisk semesterfremlæggelse samt en skriftlig rapport.
 • Ekstern censur.
 • Bedømmelse: karakter.

Valgmoduler á 5 ECTS:

 • Stemmer og samsang
 • Musik og bevægelse
 • Musikalsk gruppeledelse
 • Komposition og musikalsk skaben
 • Tværæstetiske møder (mellem fx musik, drama, billedkunst)
 • Digitale teknologier til samskabelse

Valgmodulet afsluttes med en mundtlig eller skriftlig fremlæggelse. Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke bestået.

Ikke-obligatoriske studieelementer:

 • Evt. udarbejdelse af konferencebidrag el. lignende
 • Evt. forberedelse af studierejse på følgende semester

Masterprojekt, 15 ECTS med individuel vejledning

Seminarer:

 • Indledende seminar i januar, idéudvikling, rammesætning, metode
 • Midtvejsseminar, metodiske spørgsmål
 • Præ-fremlæggelse, peer-to-peer

– Masterprojekt: et musikpædagogisk udviklingsprojekt på kunstnerisk og/eller forskningsbaseret grundlag
– Afsluttende eksamen: en skriftlig rapport med relevante bilag (fx lyd/billede) samt en mundtlig/praktisk fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål fra censorpanelet
– Ekstern censur
– Bedømmelse: karakter samt udtalelse

Sådan er uddannelsen tilrettelagt

Uddannelsens studerende og undervisere mødes én gang om måneden til samling på campus på en af de medvirkende uddannelsesinstitutioner. I hver samling indgår et obligatorisk modul og et antal valgfri moduler og evt. en gæsteforelæsning. Samlingen vil typisk starte fredag morgen og slutte søndag middag.

Imellem samlingerne på campus arbejdes decentralt i studiegrupper med tilhørende vejledning. Der anvendes LMS-system og digitale teknologier efter behov.

Der arbejdes med en to-lærerordning i det obligatoriske modul, som udgangspunkt én lærer fra professionshøjskolen i samarbejde med én lærer fra konservatoriet. I de valgfri moduler er der én lærer pr modul.

Der er forplejning undervejs i forbindelse med hver samling. Evt. overnatning sørger du selv for.

Undervisere

Den faglige arbejdsgruppe for uddannelsen, Maria Westvall (RMC), Kirsten Juul Seidenfaden (DKDM), Jesper Juellund (KP), Johanne Hempel (VIA) samt Astrid Elbek vil indgå som undervisere suppleret med lærere fra de fire institutioner samt gæsteundervisere.

Kontakt

Astrid Elbek

Uddannelsesansvarlig for Master i musikpædagogisk udvikling

Rytmisk Musikkonservatorium