Gå til indhold

Tolkning og anvendelse af klinisk forskning

Om det valgfrie element

Forløbet er designet til at kvalificere den sundhedsprofessionelle til optag på forskellige professionsrettede kandidatuddannelser, herunder Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Københavns Universitet (KU). Kurset er målrettet studerende på 6.-7. semester samt færdiguddannede professionsbachelorer eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring.

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet, og KP-studerende skal – ud over at tilmelde sig – sende en motiveret ansøgning samt studiejournal.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, sygeplejestuderende fra UC Diakonissen og eksterne kursister

Min. 10 og maks. 24 deltagere.

Der er forhåndsreserveret 10 ud af de 24 pladser til eksterne kursister.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet.

Ud over tilmelding på kp.dk skal studerende fra KP også sende en motiveret ansøgning (maks. 2.400 anslag, inkl. mellemrum) og en studiejournal/karakterudskrift til semesterkoordinator Marie Høyer Lundh (malu@kp.dk) senest tirsdag i uge 14/44 kl. 10.00.

Interpretation and application of clinical research

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Den studerende opnår basal videnskabsteoretisk forståelse og færdigheder, der gør det muligt selvstændigt at formulere kliniske forskningsspørgsmål, systematisk søge i sundhedsvidenskabelige databaser, kvalitetsvurdere forskning samt kritisk afrapportere primær, videnskabelig litteratur.

Denne viden skal give den studerende færdigheder til i højere grad selvstændigt at evidensbasere sin praksis.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Sundhedsvidenskabens filosofiske og teoretiske udgangspunkter
 • Valg af studiedesign i sundhedsvidenskab, fordele og ulemper
 • God klinisk praksis
 • Etiske overvejelser og forholdsregler i forskning.

Færdigheder i:

 • At udføre en struktureret litteratursøgning på tværs af videnskabelige databaser
 • Kritisk at kunne vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur, inkl. anvendte statistiske metoder
 • Kort og præcis skriftlig afrapportering af resultatet af en systematisk søgning.

Kompetencer til:

 • Formulere kliniske spørgsmål med relevans for en patientgruppe og identificere, hvilket videnskabsparadigme der kan svare på spørgsmålet
 • Kunne besvare kliniske spørgsmål på baggrund af kritisk udvælgelse, vurdering og kondensering af sundhedsvidenskabelig forskning
 • Selvstændigt at beherske akademiske arbejdsmetoder og kunne argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

 • Holdundervisning
 • Journal clubs
 • Problembaseret læring (PBL)
 • Gruppearbejde
 • Selvstændigt arbejde
 • Skriftlig feedback fra vejleder på de første 2 PBL-opgaver
 • Aflevering af 3 PBL-opgaver, der udgør eksamen (10 ECTS-point).

Kontakt

Marie Høyer Lundh

Lektor

+45 24 29 63 36