Gå til indhold

Information om coronavirus

Tolkning og anvendelse af klinisk forskning

Tilmelding er åben i uge 42-43

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet.

Ud over at tilmelde dig skal du også sende en motiveret ansøgning OG din studiejournal/karakterudskrift til uddannelsesleder Bodil Kirstine Møller, bomo@kp.dk, inden mandag den 26. oktober 2020 kl. 10.00.

TILMELDING >>

Om det valgfrie element

Forløbet er designet til at kvalificere den sundhedsprofessionelle til optag på forskellige professionsrettede kandidatuddannelser, herunder Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san.) ved Københavns Universitet (KU). Forløbet er dog ikke i sig selv adgangsgivende.

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Indhold

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på KU og er målrettet færdiguddannede professionsbachelorer eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring. Deltagere opnår færdigheder og kompetencer inden for udarbejdelse af forskningsspørgsmål, litteratursøgning, kvalitetsvurdering af forskning samt relevant formidling af forskningsresultater til egen eller tværfaglige professioner.

Deltagere må forvente at skulle samarbejde om udarbejdelse af studiemål (forskningsspørgsmål) i grupper og desuden arbejde selvstændigt og intensivt under forløbet.

Der optages både studerende fra Københavns Professionshøjskole (KP) og eksterne kursister. Studerende fra KP optages på baggrund af karakterer samt en motiveret ansøgning og adskiller sig således fra det øvrige udbud af valgfrie elementer for de studerende. Der er forhåndsreserveret 10 ud af de 24 pladser til eksterne kursister.

Læringstemaer

 • Basal videnskabsteori
 • Problem Baseret Læring (studiemål)
 • Litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser
 • PICO/PIco
 • Kvalitativ forskning
 • Observationel forskning
 • Eksperimentel forskning
 • Systematisk review (meta-analyser og meta-synteser)
 • Kvalitetsvurdering af videnskabelige artikler
 • Afrapportering og formidling af resultater (i forhold til besvarelse af studiemål)
 • Basal anvendt statistisk afrapportering.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Sundhedsvidenskabens filosofiske og teoretiske udgangspunkter
 • Valg af studiedesign i sundhedsvidenskab, fordele og ulemper
 • God klinisk praksis
 • Etiske overvejelser og forholdsregler i forskning.

Færdigheder i:

 • At udføre en struktureret litteratursøgning på tværs af videnskabelige databaser
 • Kritisk at kunne vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur, inklusive anvendte statistiske metoder
 • Kort og præcis skriftlig afrapportering af resultatet af en systematisk søgning.

Kompetencer til:

 • At formulere kliniske spørgsmål med relevans for en patientgruppe og korrekt identificere, hvilket videnskabsparadigme som kan svare på spørgsmålet
 • Kunne besvare kliniske spørgsmål på baggrund af kritisk udvælgelse, vurdering og kondensering af sundhedsvidenskabelig forskning.

Læringsmetoder

 • Forelæsninger
 • Journal clubs
 • Problembaseret læring (PBL)
 • Gruppearbejde
 • Selvstændigt arbejde
 • Skriftlig feedback fra vejleder på de første to PBL-opgaver
 • Aflevering af tre PBL-opgaver, der udgør eksamen (10 ECTS-point)
 • En skriftlig opgave, der udgør eksamen (15 ECTS-point).

Bedømmelse/prøve

For studerende på KP:
Prøven er en individuel skriftlig opgave, der vurderes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse.

De tre PBL-opgaver skal følge egen studieretnings retningslinjer for opgaveskrivning og maks. fylde 7.200 tegn inkl. mellemrum. De uploades på WISEflow i pdf-format, jf. lektionsplanen.

Bedømmelsen sker ved tilfældig administrativ udvælgelse af én af de tre porteføljer (PBL-opgaver).

For eksterne kursister (studerende):
Prøven en individuel skriftlig opgave, der udarbejdes ud fra ét af de studiemål, kursisten har arbejdet med på kurset.

Kursisten vil modtage feedback på PBL 3-opgaven fra vejleder.

Opgaven vurderes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse.

Formelle krav:
Opgaven skal overholde vedlagte retningslinjer for opgaveskrivning og maks. fylde 12.000 tegn inkl. mellemrum.

Indhold i opgaven:

 • Introduktion
 • Metode (PRISMA)
 • Resultater
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Referenceliste 

Opgaven uploades, senest to uger efter forløbet er afsluttet, på WISEflow i pdf-format.

Karakteren frigives senest fire uger efter afleveringsfristen.

Kursisten kan rette henvendelse til den interne bedømmer for feedback, efter klagefristen er udløbet.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Global nutrition and health
 • Sygeplejerske

Dette forløb er åbent for eksterne ansøgere, som har en professionsbachelor i sundhed eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring. Disse kan optages på baggrund af en motiveret ansøgning og et CV.

Min. 10 og maks. 24 deltagere.

Der er forhåndsreserveret 10 ud af de 24 pladser til eksterne kursister.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Elementet gennemføres i ugerne 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

Københavns Professionshøjskole, Det Sundhedsfaglige Fakultet.

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på KU.

For eksterne deltagere vil forløb gælde 15 ECTS-points.

For studerende fra KP vil forløbet kun tælle for 10 ECTS-point, men den studerende kan vælge at skrive en større opgave (15 ECTS) og dermed få 5 ekstra ECTS-point som ekstracurriculær aktivitet. Det er dog kun de 10 ECTS-point der vil fremgå af eksamensbeviset.

Vær opmærksom på:

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet.

Ud over at tilmelde dig skal du også sende en motiveret ansøgning OG din studiejournal/karakterudskrift til uddannelsesleder Bodil Kirstine Møller, bomo@kp.dk, inden mandag den 26. oktober 2020 kl. 10.00.

Interpretation and application of clinical research

Når du starter - Litteratur

Litteratur findes på itslearning to uger før semesterstart.

Kontakt

Bodil Kirstine Møller

Uddannelsesleder

+45 51 63 26 30