Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYH

Selvtilrettelagt valgfrit element for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland, Hillerød.

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Den studerende skal have mulighed for at præge sin egen uddannelse. Et selvvalgt emne skal totalt udgøre 6 uger, men kan planlægges i moduler af 2, 4 eller 6 uger. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt.

Ansøgning

Den studerende skal skrive en ”Ansøgning for selvvalgt emne”, der sendes til 7. semesters koordinator: Susan Ptak Rasmussen sura@kp.dk og studieadministration spl-nord@kp.dk

Egen uddannelse skal godkende emne og plan for det selvvalgte emne.

Tilmelding og ansøgningsskema findes på institutionens hjemmeside og skal indsendes senest uge 13/43.

Endvidere udfyldes og underskrives en dokumentation for kontrakt /forhåndsgodkendelse på aftalen. Denne skal underskrives af de 3 angivne partnere (praktikstedet), og indsendes sammen med ansøgningen om selvvalgt emne til uddannelsesinstitutionen til nævnte deadline.

Formål og indhold

At den studerende:

  • får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner, samt metodiske emner, på nationalt eller internationalt plan
  • kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb, inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • udvikler egen fagforståelse og fagidentitet
  • reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling

Læringsmetoder

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted, og beskrives i en ugeplan (se bilag til Ansøgningsblanket for selvvalgt emne).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie, med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer ugtl.)

Valgfaget kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus, og kan gennemføres på national eller international institution eller uddannelsesinstitution.

Bedømmelse

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Opgavens struktur og indhold:

  • Redegørelse for en selvvalgt faglig problemstilling eller udfordring
  • Kort redegørelse for hvorledes den selvvalgte faglige problemstilling/udfordring har sammenhæng med valgfagets/valgfagenes tema og indhold
  • En diskussion af hvorledes valgfagets/valgfagenes tema kan bidrage til eller understøtte at arbejde med den valgte problemstilling eller udfordring. Herunder skal indgå kritiske overvejelser og belæg for argumentationers gyldighed
  • En status eller konklusion på hvilke udfordringer der præger fremtidigt arbejde med problemstillingens eller udfordringens emne. Herunder skal indgå en diskussion ift. læringsudbyttes betydning, i forhold til egen profession og udvikling inden for professionen, nationalt og internationalt

Opgaven skal perspektivere det valgte tema i forhold til en selvvalgt sygeplejefaglig udfordring / problemstilling for den studerende. En selvdefineret problemstilling kan være noget den studerende har undret sig over undervejs i forløbet, eller ser som en udfordring inden for sygeplejens virksomhedsområde.

Med opgaven vedlægges beskrivelser af læringsmål fra valgfaget, der knytter sig til den studerendes valg af tema. Den studerende skal tydeligt angive hvilke af læringsmålene, som den studerende har udarbejdet opgaven ud fra.

Opgaven skal have et omfang på min. 7200 og max. 12.000 anslag, inkl. mellemrum. Hertil kommer evt. indledning, indholdsfortegnelse, referenceliste og evt. bilag.

Opgavens formalia vedr. oplysninger på forsiden, kildehenvisninger, opsætning osv., tager udgangspunkt i Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Den studerendes opgave skal afleveres i WISEflow, på den studerendes hjeminstitution, senest fredag kl. 12, i uge 41/12.

Dokumentation for gennemførelse

Efter endt selvvalgt emne skal der sendes en underskreven dokumentation på tilstedeværelse til
Sygeplejeuddannelsen: Susan Ptak Rasmussen sura@kp.dk
Denne sendes senest 14 dage efter afsluttet valgfag.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nordsjælland, Hillerød.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret. Uge 6-8, 9-11 eller 6-11 i foråret, uge 35-37, 38-40 eller 35-40 i efteråret

Det kan være en uddannelse i Danmark eller et selvvalgt, klinisk ophold i Danmark eller Internationalt

10 ECTS-point.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Susan Ptak Rasmussen
Lektor
sura@kp.dk