Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYH

Selvtilrettelagt valgfrit element for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland, Hillerød.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Formål og indhold

At den studerende:

  • får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner, samt metodiske emner, på nationalt eller internationalt plan
  • kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb, inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • udvikler egen fagforståelse og fagidentitet
  • reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsudbytte

Med opgaven vedlægges beskrivelser af læringsmål fra valgfaget, der knytter sig til den studerendes valg af tema. Den studerende skal tydeligt angive hvilke af læringsmålene, som den studerende har udarbejdet opgaven ud fra.

Læringsmetoder

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted, og beskrives i en ugeplan (se bilag til Ansøgningsblanket for selvvalgt emne).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie, med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer ugtl.)

Valgfaget kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus, og kan gennemføres på national eller international institution eller uddannelsesinstitution.

Bedømmelse

Intern prøve på selvtilrettelagt forløb/selvvalgt emne:

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Opgavens struktur og indhold:

  1. Redegørelse for en selvvalgt faglig problemstilling eller udfordring.
  2. Kort redegørelse for hvorledes den selvvalgte faglige problemstilling/udfordring har sammenhæng med valgfagets/valgfagenes tema og indhold.
  3. En argumentation af hvorledes valgfagets/valgfagenes tema kan bidrage til eller understøtte at arbejde med den valgte problemstilling eller udfordring. Herunder skal indgå kritiske overvejelser og belæg for argumentationers gyldighed
  4. En status eller konklusion på hvilke udfordringer der præger fremtidigt arbejde med problemstillingens eller udfordringens emne. Herunder skal indgå en diskussion ift. læringsudbyttes betydning, i forhold til egen profession og udvikling inden for professionen, nationalt og internationalt.

Opgaven skal perspektivere det valgte tema i forhold til en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling for den studerende. En selvdefineret problemstilling kan være noget den studerende har undret sig over undervejs i forløbet, eller ser som en udfordring inden for den fysioterapeutiske/sygeplejens virksomhedsområde.

Opgaven skal have et omfang på min. 7200 og max. 12.000 anslag, inkl. mellemrum. Hertil kommer evt. indledning, indholdsfortegnelse, referenceliste og evt. bilag.

Opgavens formalia vedr. oplysninger på forsiden, kildehenvisninger, opsætning osv., tager udgangspunkt i Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved henholdsvis Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole og Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Den studerendes opgave skal afleveres i WISEflow, på den studerendes hjeminstitution, senest fredag kl. 12, i uge 41/12.

Den studerende skal have mulighed for at præge sin egen uddannelse. Et selvvalgt emne skal totalt udgøre 6 uger, men kan planlægges i moduler af 2, 4 eller 6 uger. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt.

Ansøgning og dokumentation

Ansøgning
Den studerende skal skrive en ”Ansøgning for selvvalgt emne”, der sendes til 7. semesters koordinator: Susan Ptak Rasmussen sura@kp.dk og studieservice spl-nord@kp.dk. Tilmelding og ansøgningsskema skal indsendes senest uge 13/43.

Egen uddannelse skal godkende emne og plan for det selvvalgte emne.

Endvidere udfyldes og underskrives en dokumentation for kontrakt/forhåndsgodkendelse på aftalen. Denne skal underskrives af de 3 angivne partnere (praktikstedet), og indsendes sammen med ansøgningen om selvvalgt emne til uddannelsesinstitutionen til nævnte deadline.

Dokumentation
Efter endt selvvalgt emne skal der sendes en underskreven dokumentation på tilstedeværelse til Sygeplejerskeuddannelsen Susan Ptak Rasmussen sura@kp.dk. Denne sendes senest 14 dage efter afsluttet valgfag.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nordsjælland, Hillerød.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Det kan være en uddannelse i Danmark eller et selvvalgt, klinisk ophold i Danmark eller Internationalt

10 ECTS-point.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Susan Ptak Rasmussen

Lektor

+45 41 89 85 55