Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit emne, PMU

Selvtilrettelagt valgfrit element for Psykomotorisk terapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge valgmodulet som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af afspændingspædagogisk, psykomotorisk og sundhedsmæssig, herunder sundhedspædagogisk, faglig viden og praksis i forhold til grupper eller individer på nationalt eller internationalt plan. Formålet med valgmodulet er, at den studerende opnår teoretisk viden om og praktisk færdighed i forhold til at arbejde med en selvvalgt problemstilling inden for det sundhedsfaglige område med relevans for den psykomotoriske profession. Det er endvidere formålet, at den studerende kan forholde sig kritisk analyserende og diskuterende til temaer og viden, der belyser problemstillingen, samt opnår kompetencer til at anvende disse i forhold til egen professionsudøvelse.

Modulet giver mulighed for fordybelse i uddannelsen ved at supplere eller uddybe temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen. Valgmodulet kan indeholde teoretiske, praktiske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb. Modulet kan gennemføres enten på uddannelsesinstitutionen eller på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution samt i samarbejde med aftagere.

Ansøgning

Den studerende skal tilmelde sig online samt sende en ”Ansøgning til selvvalgt emne” med en beskrivelse af formål, læringsmål og indhold. Uddannelsesinstitutionen skal godkende ansøgningen. Tilmeldingsformularen findes på institutionens hjemmeside.

Læringsudbytte

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

  • Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder
  • Gøre brug af særlige faglige færdigheder
  • Anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i re-lation til særlige problemstillinger
  • Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problem-stillinger eller områder med faglig relevans
  • Indgå i en kritisk diskussion af psykomotorisk professionsudøvelse i et nationalt og et internationalt perspektiv

Bedømmelse

Det valgfri element afsluttes med en intern prøve, som består af et to minutters videoklip, der illustrerer eller redegør for en faglig problemstilling relateret til det selvvalgte emne, samt en tekst på to sider, der diskuterer problemstillingen med inddragelse af forskningslitteratur. En nærmere beskrivelse af prøven lægges på portalen/intranettet under Eksamen umiddelbart inden forløbets start. Der indgår ikke vejledning til prøven.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af psykomotorisk terapeutstuderende fra Københavns Professionshøjskole

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Det sted, den studerende har indgået aftale om valgfrit element med.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Kommer

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Anders Bech Christiansen
Lektor
ABCH@kp.dk
4189 8156