Gå til indhold

Global Nutrition and Health

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health er at kvalificere den uddannede, gennem et interkulturelt, tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv, til selvstændigt at kunne udvikle, implementere og evaluere bæredygtige sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende interventioner, samt lokale fødevare- og sundhedspolitikker inden for global ernæring, fødevaresikkerhed og sundhed, med henblik på national eller international beskæftigelse.

Den uddannede udøver sin profession ud fra en rettighedsbaseret tilgang og løser udfordringer inden for global ernæring og sundhed på individ, gruppe- og samfundsniveau. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og praktisk efter- og videreuddannelse.

Læringsudbytte for professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Mål for læringsudbyttet omfatter viden, færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i Global Nutrition and Health skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede:

 1. har viden om, kan forstå og reflektere over teori og praksis anvendt inden for kost, ernæring, fødevaresikkerhed (food safety & food security) samt fødevare- og sundhedspolitik,
 2. har viden om teori og metode anvendt inden for global sundhed, ulighed i sundhed, den globale sygdomsbyrde, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, didaktik, sundhedspædagogik, entreprenørskab, projektledelse og forskning,
 3. har viden om og kan forstå fødevare- og sundhedspolitik samt forskellige aktørers og strukturers indflydelse på sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende interventioner,
 4. har viden om, kan forstå og reflektere over kontekstuelle og strukturelle faktorers betydning for sund levevis,
 5. har viden om, kan forstå og reflektere over værdier, vaner, anskuelser og tros interaktion med menneskers sociale og kulturelle praksisser,
 6. har viden om nationale og internationale sundhedssystemer samt deres betydning for befolkningssundheden,
 7. har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning herfor,
 8. har viden om, kan forstå og reflektere over menneskers mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,
 9. kan reflektere over etiske problemstillinger, herunder bæredygtig ressourceudnyttelse og miljø,
 10. har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper,
 11. har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,
 12. har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,
 13. har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen,
 14. har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i og uden for sundhedsvæsnet og
 15. har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Færdigheder

Den uddannede kan:

 1. vurdere sundhedsvaner og -status med henblik på at fremme sund levevis og velvære blandt målgrupper med forskellig social og kulturel baggrund,
 2. anvende, vurdere og mestre interventioner med henblik på at fremme bæredygtig sund levevis for alle i alle aldersgrupper,
 3. vurdere og begrunde behovet for undervisning samt motivere individer, grupper og lokalsamfund med respekt for kulturelle og sociale baggrunde,
 4. vurdere og begrunde fødevare- og sundhedspolitikker i lokale, nationale, regionale og internationale kontekster med henblik på at opnå fødevaresikkerhed og bæredygtig ressourceudnyttelse,
 5. anvende, vurdere og mestre kompetenceopbygning med det formål at styrke individer, grupper og samfund til at handle på faktorer, der har negativ indflydelse på sundhed,
 6. formidle sund levevis i heterogene og interkulturelle miljøer,
 7. anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning til mennesker inden for sundhedsfremme i tværprofessionel praksis,
 8. mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige sammenhænge,
 9. anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker menneskets egne ressourcer,
 10. anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og
 11. mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

Kompetencer

Den uddannede kan:

 1. håndtere og selvstændigt påtage sig ansvar for ernærings- og sundhedsinterventioner ud fra en etisk, holistisk og tværfaglig tilgang med respekt for kulturel og social diversitet,
 2. håndtere og selvstændigt påtage sig ansvar for implementering af sundhedsfremmende tiltag for individer og grupper,
 3. håndtere og selvstændigt påtage sig ansvar for innovative og kreative løsninger med henblik på at fremme bæredygtig sund levevis,
 4. håndtere og selvstændigt påtage sig ansvar for undervisningsforløb i komplekse sammenhænge,
 5. håndtere og påtag sig ansvar for udvikling og evaluering af fødevare- og sundhedspolitikker i institutionelle, lokale og nationale miljøer,
 6. identificere egne læringsbehov med henblik på kontinuerlig faglig udvikling ved at reflektere over egen og andres praksis,
 7. håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med mennesker og tværprofessionelle samarbejdspartnere,
 8. håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte mennesker og samfundsgrupper (communities) som centrale og aktive aktører,
 9. håndtere og anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,
 10. håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og
 11. udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.