Gå til indhold

Cases i undervisningen styrker praksiskoblingen på DEP

Cases i undervisningen styrker de studerendes oplevelse af, at teorien er relevant for udvikling og kvalificering af deres undervisningspraksis.

Cases skaber tydelige billeder af, hvordan teori kan imødegå de problemstillinger, som de studerende genkender fra deres egen undervisning, og derfor er vores erfaring, at cases inspirerer flere studerende til at eksperimentere i egen undervisning undervejs på modulet.

På Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) har vi en ambition om at forbinde teoretiske perspektiver og viden med de studerendes erhvervspædagogiske praksis.

Casebaseret undervisning som didaktisk greb

Voksnes læring styrkes, når de kan se meningen med det, de skal lære. De studerende på DEP er erfarne praktikere og gennem brugen af cases inddrages disse erfaringer som et betydningsfuldt udgangspunkt for undervisningen og de studerendes kompetenceudvikling.

Cases gør det nemlig tydeligt for de studerende, hvordan de teoretiske perspektiver er meningsfulde for de arbejdsopgaver, som de varetager i deres arbejde som undervisere ved forskellige erhvervsrettede uddannelser.
, Lektor og underviser på modulet 'Undervisningsplanlægning og didaktik' på DEP

Cases understøtter, at undervisningens form og indhold tilrettelægges med udgangspunkt i, at langt de fleste studerende på DEP kommer med en praktisk erfaring med at undervise i en erhvervspædagogisk praksis men manglende erfaring med at studere på en pædagogisk uddannelse på diplomniveau. Derfor kobler cases i undervisningen teori, som de studerende kan have svært ved at få greb om, til en praksis, som de studerende kender særdeles godt.

”Erfaringen er, at cases styrker et dialogisk undervisningsrum, fordi cases på forskellig vis inviterer de studerendes erfaringer ind i bearbejdningen af teoretiske perspektiver. Cases udvider således undervisningens referenceramme, så den består af mere og andet end blot ”lærebogens” og underviserens formidling af et givent indhold”, fortæller Felicia.

Erfaringen er, at cases styrker et dialogisk undervisningsrum, fordi cases på forskellig vis inviterer de studerendes erfaringer ind i bearbejdningen af teoretiske perspektiver.

Cases udvider således undervisningens referenceramme, så den består af mere og andet end blot ”lærebogens” og underviserens formidling af et givent indhold.
, Lektor og underviser på modulet 'Undervisningsplanlægning og didaktik' på DEP

Tre forskellige casetyper

På modulet Undervisningsplanlægning og didaktik møder de studerende overordnet tre forskellige typer af cases: to typer, som produceres med udgangspunkt i erfaringer og tidligere studerendes arbejde og en type, som de studerende selv udarbejder.

 1. Eksempel på teorien

  En case kan have det formål at være et illustrativt eksempel på teorien.

  Sådan en case fungerer som afsæt for, at de studerende træner forståelsen af, hvordan teoretiske perspektiver, som de ofte kan finde svære eller abstrakte, konkret kan udfolde sig i en praksis. De illustrative cases understøtter de studerendes kompetencer til at udpege aktuelle problemstillinger i praksis og imødegå dem med relevant didaktisk teori.

 2. Eksempel på en problemstilling

  Et andet formål med en case kan være, at den er et illustrativt eksempel på en relevant problemstilling fra praksis.

  Cases, der illustrerer konkrete problemstillinger, kan hjælpe de studerende ift. at zoome ind på afgrænsede detaljer i en praksis, der ellers er kompleks og svær netop af afgrænse, når man står ude i den.

 3. Øvelse i at formulere og løse problemstillinger

  Endelig kan formålet med en case være, at de studerende øver sig i at formulere og løse problemstillinger, som de møder ude i deres egen konkrete erhvervspædagogiske praksis.

  Disse cases produceres af de studerende selv forud for eller i selve undervisningen. Netop evnen til at formidle de problemstillinger, som man som underviser møder i sin praksis, styrkes af et fokus på at lade casen være omdrejningspunkt for udvælgelse, beskrivelse og løsning af problemstillinger i praksis.

   

De studerende er glade for brugen af cases i undervisningen. En studerende skriver blandt andet: ”Cases hjælper meget til at forstå og analysere vores konkrete udfordringer i praksis og har været dåseåbnere i forhold til at udvikle sin egen undervisning”.