Gå til indhold

Information om coronavirus

På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Kurser for sprogcentre

Københavns Professionshøjskole (KP) og Københavns Universitet samarbejder om kurser, efteruddannelse og kompetenceløft for sprogcentre.

Kurserne udvikles og udbydes løbende, så vi altid kan præsentere den nyeste forskning og viden inden for dansk som andetsprog, og så sprogcentrenes vekslende ønsker og behov imødekommes.

Vores efteruddannelsestilbud til sprogcentre kan skræddersys og rekvireres til de enkelte sprogcentre eller til den specifikke gruppe af medarbejdere. Derved sikrer vi det størst mulige udbytte og den bedste kobling til praksis i hverdagen.

Der kan evt. søges tilskud fra Udlændinge- og integrationsministeriets efteruddannelsespulje, som kan dække kursusudgifterne. Puljen forventes udmeldt igen i løbet af året.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores kurser.

Kontakt

Helene Thise

Lektor

+45 41 89 85 75

Oversigt over kurser

Vi tilbyder i øjeblikket følgende kurser:

Et praktisk værktøj for teamet, der ønsker fælles fokus på pædagogisk udvikling. Introduktion af aktionslæring som metode og gennemførelse af aktioner i praksis.

Her kommer efteruddannelsen helt ind i teamets praksis, og den pædagogiske udvikling kommer helt tæt på. Kurset præsenterer viden om aktionslæring som metode: Hvilke tanker ligger bag metoden, hvad kan den bruges til, og hvordan kan vi arbejde med den? Teamet får et værktøj til at sætte fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling, og fællesgøre udviklingsarbejdet.

Teamet støttes i praktisk at planlægge aktioner med et selvvalgt fokus.

Aktioner i egen undervisning med teamobservation. Deltagerne får træning i at blive hinandens professionelle pædagogiske sparringspartnere. En aktion består i en lektions observation og 1½ times efterfølgende didaktisk samtale. Hele teamet og konsulenten fra KP deltager både i observation og samtale.

Målgruppe: Underviserteams på sprogcentre – kun samlet deltagelse som team.

Konsulenter: Fageksperter i Dansk som andetsprog, KP

Der skal lægges vægt på mundtlige arbejdsrelevante sprogkundskaber tidligt i danskuddannelsen for voksne.

 • Men hvad er mundtligt arbejdsrelevant sprog?
 • Og hvad er lærerens rolle når kursisterne tidligt i deres danskuddannelse deltager i både praktikforløb og danskuddannelse?
 • Hvordan kan vi tilrettelægge undervisning for kursister med meget forskellige forudsætninger og sproglige kompetencer?
 • Hvordan kan vi tilrettelægge undervisning, når vi måske ikke ved, hvilke kursister der møder til næste lektion?
 • Hvordan kan vi fokusere på mundtlige og arbejdsrelevante sprogkundskaber på arbejdspladsen og hjælpe vores kursister med at engagere sig i de muligheder for sprog og læring som opstår uden for sprogskolen?

Kurset har som formål at skabe et refleksionsrum hvor vi, med udgangspunkt i nogle konkrete eksempler på vellykkede forsøg med arbejdet med mundtligt og arbejdsrelevant sprog, vil analysere og videreudvikle egen praksis.

Vi zoomer ind på kursisternes forskellige læringsrum: skolen, arbejdspladsen, fritiden, samt samspillet mellem disse. Vi tager udgangspunkt i konkret praksis, og samarbejder om at udvikle nye veje for god undervisning i dansk som andetsprog med fokus på mundtlighed og arbejdsrelevant sprog.

Kurset strækker sig over to eller tre mødegange for at give lærerne mulighed for at afprøve de relevante værktøjer i praksis og modtage feedback fra underviseren.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Underviser: Elina Maslo, konsulent

Hvordan kan sproglæreren understøtte sprogtilegnelsen på arbejdspladsen bedst muligt?

Kommuner og sprogcentre har det fælles mål, at flygtninge/indvandrere kommer i beskæftigelse. For at understøtte muligheden for at få og fastholde job, har sprogcentrene en vigtig rolle, fordi sproget på den enkeltes arbejdsplads er afgørende for, hvordan borgeren klarer sig i jobbet.

På dette kursus fortæller Sofia Naia Stenager Fallesen om erfaringer med Oddermodellen, hvor hun i en kombineret stilling i hhv. jobcenter og sprogcenter havde direkte adgang til en gruppe kvindelige kursisters arbejdsplads. Her så hun hvilke sprogbehov, arbejdspladsen efterspurgte, og kunne ”opdage” de sproglige udfordringer, kvinderne havde. Samtaler med arbejdsgiver og observationer blev hentet ind i undervisningen, hvorved kursisterne oplevede en direkte sammenhæng mellem arbejdsliv og sproglæring. Undervisningen var skræddersyet efter kvindernes specifikke sproglige behov på arbejdet, hvilket bidrog til empowerment, engagement og motivation hos kursisterne.

Kurset er et praksisnært endagskursus, som med udgangspunkt i konkrete erfaringer giver bud på, hvordan man kan foretage en dybdegående sprogbehovsanalyse ude på kursisternes arbejdspladser, og hvordan man kan inddrage den i undervisningen.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser og konsulenter i jobcentre (kommuner)

Underviser: Sofie Naia Stenager Fallesen, tidl. underviser og jobkonsulent på Oddermodellen

Hvordan imødekommer vi kursisternes læringsbehov ved at arbejde konkret med autenticitet i danskuddannelserne?

For at fremme kursisternes dansklæring både i den konkrete læringssituation på sprogcentret og i den videre dansksproglige udvikling undersøger og afprøver deltagerne på dette kursus, hvordan man som lærer kan arbejde autentisk med materialer i sin undervisning i dansk som andetsprog ud fra konkrete eksempler fra deltagernes egen undervisning.

Kurset strækker sig over to kursusdage, der er placeret med ca. en uges mellemrum til afprøvning af konkrete læringsopgaver.  Deltagerne arbejder på kurset med at udvikle/ udvælge og afprøve konkrete læringsopgaver til deres kursister.

Udgangspunktet for udviklingen/ udvælgelsen af læringsopgaverne er kursisternes konkrete, aktuelle behov, og baggrunden for arbejdet med opgaverne er en introduktion til – og diskussion af forskellige forståelser af begrebet autenticitet inden for den del af andetsprogsforskningen, der har en kommunikativ tilgang.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, DU 1, 2 og 3.

Undervisere: Karen-Margrete Frederiksen, KU og Katja Årosin Laursen, KU

Hvordan kan vi differentiere undervisningen, så alle kursister tilgodeses bedst muligt? Hvilke muligheder har vi som undervisere – og hvordan bevarer vi kvaliteten?

Sproglærerens hverdag er blevet mere kompleks og foranderlig. De fleste sprogskoler arbejder med løbende optag af kursister på holdene, skriftende praktikperioder, blandet kursistsammensætning på holdene, samt behov for at veksle mellem analoge og digitale arbejdsformer. Opretholdelsen af kvalitet af Danskuddannelserne i nuværende rammer stiller krav til lærernes kompetencer i at undervisningsdifferentiere, at inddrage IT i undervisningen, samt udvikle undervisningsforløb som tager udgangspunkt i kursisternes dansksproglige forudsætninger og konkrete sprogbehov, og med henblik på kursisternes beskæftigelse. Vi arbejder med konkrete redskaber til differentiering i sprogundervisningen, på baggrund af tidssvarende forskning på området.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre

Underviser: Elina Maslo, konsulent

Kurset adresserer to spørgsmål: Hvordan identificerer vi dysleksi hos personer med DSA? Og hvilket undervisningsindhold og hvilke læreprocesser er hensigtsmæssige at gribe til når undervisningen skal tage højde for dysleksi som et centralt læringsvilkår?

Gennem oplæg og øvelser identificerer vi nogle af svarene og afprøver, analyserer og diskuterer forskellige afdæknings- og undervisningsmetoder.

Deltagerne lærer at identificere mulige tegn på dysleksi hos personer med DSA, deltagerne opnår kendskab til afdækning af dysleksi hos personer med DSA gennem testredskabet DOT, og arbejder med relevant viden om dysleksivenlig læse- og staveundervisning (herunder med it-støtte) til personer med DSA

Målgruppe: Undervisere på danskuddannelserne, primært DU2 og DU3, samt DU1 slutmoduler (ikke rettet mod den første alfabetiseringsundervisning)

Underviser: Martin Hauerberg Olsen, KP

Genrepædagogik som værktøj

Til de afsluttende prøver PD2 og PD3 skal kursisterne mundtligt og skriftligt beskrive, argumentere og forholde sig til forskellige situationer, billeder og tekster. Ved at arbejde målrettet med tre overordnede genrer (argumenterende, faktuelle og personligt berettende) ruster vi kursisterne til at læse og skrive en række prøverelevante tekster og styrker deres mundtlige kompetencer. Med genrepædagogikken kan vi give kursisterne værktøjer til hurtigt at orientere sig i teksttyperne, besvare opgaverne og forholde sig analytisk og kritisk til eksamensopgaverne.

De sproglige kendetegn i de tre overordnede genrer vil også styrke den mundtlige kompetence, så de sprogligt kan agere passende i forskellige situationer/kontekster både i og udenfor danskuddannelsen.

Kurset præsenterer en model for tilrettelæggelse af korte, effektive emnebaserede undervisningsforløb, som skaber tryghed og genkendelighed på tværs af emner, på baggrund af grundprincipper fra genrepædagogikken tilpasset danskuddannelsernes krav. Den tydelige pædagogik tager også højde for kursister i arbejde eller praktik.

Deltagerne får:

 • En indføring i den genrepædagogiske tilgang
 • En model til tilrettelæggelse af undervisningsforløb
 • Praktiske eksempler og erfaringer fra afprøvede forløb på danskuddannelse 2
 • Tid og sparring på tilrettelæggelse af egne forløb pba modellen.

Målgruppe: Undervisere på danskuddannelserne, primært DU 2 og 3.

Undervisere: Katja Vilien, KP og Jakob Tonn, underviser på danskuddannelserne

Kursus om vejen til grundlæggende litteracitet

Hvordan kan vi på før A1-niveau – fx på Danskuddannelse 1, modul 1-2 – få italesat og bragt kursisternes resurser og kompetencer i spil med det samme? Og hvordan kan vi sørge for, at kursisterne får de første sproglige redskaber til at stille spørgsmål, være kritiske og give udtryk for personlig smag, følelser og holdninger?

Kurset i grundlæggende litteracitet tager udgangspunkt i relevant forskning og et nyt lærebogsmateriale til kursister på før A1-niveau: Mads Jakob Kirkebæk, På dansk – Grundlæggende sprogkompetencer for begyndere (Gyldendal 2018). Kurset indeholder konkrete forslag til, hvordan kursisternes resurser, kompetencer og egne læringsmål kommer i centrum af undervisningen, og hvordan man som underviser kan udnytte den motivation og positive læringseffekt, der ligger i, at kursisterne hurtigt kan udtrykke, hvem de er, hvad de kan, vil, må og skal, og hvad de drømmer om i fremtiden på det nye sprog, de er i gang med at tilegne sig.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, som underviser i grundlæggende litteracitet på før A1-niveau, fx på Danskuddannelse 1, modul 1-2.

Underviser: Mads Jakob Kirkebæk, underviser på danskuddannelserne, lærebogsforfatter.

Hvordan støtter vi kursisternes udvikling af funktionelle læsestrategier på andetsproget? Viden om effektiv læseundervisning og konkrete ideer til undervisningen.

Funktionelle læsekompetencer er afgørende for at kunne læse mere komplicerede og faglige tekster på dansk og kunne fortsætte i uddannelsesforløb. Vi undersøger, hvordan man i undervisningen kan arbejde med kursisternes læseforståelse og udvikling af funktionelle læsekompetencer, herunder viden om inferens og læsning mellem linjerne. Vi har særligt fokus på før- og under-læsningsfaserne og metoder, som kan bruges i undervisningen. Vi arbejder med stilladseret læsning, R2L-metoden og læseguides som metode til at tydeliggøre og udvikle hensigtsmæssige læsestrategier og få øje på læsningens formål.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser: Charlotte Øhrstrøm, KP (Primært Sjælland) Line Thingholm VIA University College (Primært Jylland)

Hvordan giver vi kursisterne en funktionel og meningsfuld respons, der støtter deres sproglige udvikling?

Vi sætter fokus på sammenhængen mellem kursisternes mundtlige og skriftlige sprogudvikling og på hvor afgørende evaluering og respons er for planlægning af god pædagogisk praksis.

Vi ser på begrebet synlig pædagogik, og viser hvordan læreren i sin undervisning kan opstille synlige kriterier for kursisternes skriftlige produkter, der støtter såvel kursistens skriveproces som lærerens undervisning og responsgivning.

Nøgleord er intersprog, funktionel respons, synlig pædagogik, sproglig udvikling og sproglig evaluering. Fokus er på kursisternes skriftsprog og sammenhængen mellem den gode pædagogiske praksis og en funktionel respons, der motiverer og støtter deres sproglige udvikling.

Kurset inddrager deltagernes egne eksempler, tekster fra kursister (gerne med respons og rettenøgle eller lignende).

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser: Stine Kragholm Knudsen, KP

De færreste er blevet undervist i, hvordan man lærer at lytte og forstå på deres førstesprog, men lytning er faktisk noget, der kan trænes på samme måde, som man kan lære at udtale, skrive og læse.

På dette kursus i lytteforståelse og lyttestrategier får deltagerne grundlæggende teoretisk viden om, hvordan lytteforståelse fungerer, samt praktisk erfaring med konkrete lytteøvelser, der kan bruges i undervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Målet med kurset er at give deltagerne redskaber til at skabe en mere struktureret lytteundervisning til forskellige målgrupper.

Kurset kan med fordel tilrettelægges over flere dage, hvor underviserne mellem kursusdagene selv kan afprøve nye lyttetiltag i undervisningen.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre DU 1, 2 og 3.

Underviser: Charlotte Øhrstrøm, KP

Mundtligt arbejdsrelevant sprog er i fokus tidligt i undervisningsprocessen. Men hvordan får man gang i det mundtlige sprog, når kursisterne ikke har lært så meget dansk endnu?

Dette kursus zoomer ind på de værktøjer, som kan hjælpe læreren med at skabe meningsfulde samtaler med sine kursister tidligt i undervisningsprocessen. På dagen henter vi inspiration i en forskningsmetode, som oprindeligt er udviklet til sociologiske studier af mennesker og deres kulturer fra menneskernes eget perspektiv. Deltagende fotointerview er kendt for at kunne engagere mennesker i de spørgsmål, som forskningen er optaget af. På samme måde som læreren i et sprogligt klasseværelse er nysgerrig på sine kursisters liv og kulturer.

På kurset præsenterer jeg metoden i dens oprindelige form og viser eksempler fra et studie af arbejdspladslæring. Efterfølgende tilbyder jeg værktøjer til pædagogisk brug af metoden til etablering af meningsfulde samtaler i det sproglige klasseværelse og eksempler på disse. Værktøjerne kan bruges direkte i praksis umiddelbart efter kurset.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Underviser: Elina Maslo, konsulent

Hvordan får vi afholdt møder med mening, der beriger samarbejdet og giver mulighed for videndeling?

Dette kursus giver viden om, hvordan møder kan forventningsafstemmes, have klare formål og en dagsorden med tydelighed om hvilke punkter, der er til orientering, drøftelse, erfaringsudveksling eller beslutning. Desuden giver kurset forskellige værktøjer til mødefacilitering, når videndeling er formålet, og ser på mødefacilitatorens rolle før, under og efter mødet.

Målet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at facilitere møder, hvor videndeling er formålet.

Målgruppe: Underviserteams på sprogcentre – kun samlet deltagelse som team eller skole.

Konsulent: Dorte Østergren-Olsen, KP m.fl.

Kurset giver en række helt konkrete metoder og øvelser, som kan indgå direkte i lærerens værktøjskasse og undervisningsrepertoire i den emnebaserede sprogundervisning. Udgangspunktet er Bromodellen, en planlægningsmodel i fire faser med sproget i fokus.

Vi ser på lærerens muligheder for at sætte kursisterne i forskellige sprogbrugssituationer og roller, som fordrer forskellig sprogbrug og derved styrke sprogudviklingen. Vi ser især på mundtlighedens rolle i læringen, og hvordan undervisningen tilrettelægges på et kontinuum mellem hverdagssprog og fagsprog. Bogen Broen til fagsproget, 32 idéer til at styrke sproget i alle fag (Thise & Vilien 2019, Samfundslitteratur), indgår som en del af kurset, og udleveres til alle deltagere. Vi afprøver nogle af bogens mange metoder og eksempler på praktiske øvelser, og reflekterer sammen over dem i en andetsprogspædagogisk ramme.

Målgruppe: Undervisere på danskuddannelserne

Undervisere: Katja Vilien, KP og Helene Thise, KP

Translanguaging har de sidste år fået international opmærksomhed på grund af den positive læringseffekt af i endnu højere grad at inddrage alle de lærendes sproglige resurser i tilegnelsen af et nyt sprog. Dette gælder ikke mindst for voksne, som er i gang med en andetsprogstilegnelse. Vi ser på translanguaging som både en kognitiv og en pædagogisk strategi, og vi vil på dette kursus sætte fokus på hvordan læreren målrettet kan inddrage kursisternes flersproglige resurser på en strategisk og meningsfuld måde i læringen. På kurset præsenteres teoretisk viden og praktiske metoder til at arbejde med translanguaging i praksis.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere: Anne Holmen, KU og Helene Thise, KP

Hvad er et godt mål, og hvordan formulerer vi det og formidler det til kursisterne? Hvordan bruger vi mål og succeskriterier som udgangspunkt for en effektiv feedback?

Formålet med kurset er, at deltagerne får viden om og redskaber til at arbejde med mål, evaluering og feedback. Vi skal arbejde med at formulere anvendelige mål og succeskriterier. Endvidere vil vi diskutere, hvordan eksempeltekster og vurderingskriterier kan bruges som stillads for kursisternes læring og som elementer i en effektiv feedback.

Varighed
1½-2 dage

Målgruppe: Undervisere på alle tre danskuddannelser, men ikke samtidig.

Underviser: Line Thingholm, VIA University College

Hvordan og hvornår i undervisningen giver vi kursisterne en anvendelsesorienteret indføring i, hvordan det danske stød artikuleres?

Og hvordan sikrer vi dernæst, at kursisternes forståelse og træning af stødet får en gavnlig indflydelse på deres udtale?

Vi arbejder her med en forståelsesramme og en forklaringsmodel, som kan skabe grundlag for en klasserumspraksis, der hjælper kursisterne på vej til en tydelig og klar udtale. Målet med kurset er at fremme deltagernes evne til at instruere og træne kursisterne i det at få etableret en god udtalepraksis allerede fra første kursusdag. Kurset består af oplæg, øvelser og opsamlende erfaringsudveksling.

Kurset kan med fordel tilrettelægges over flere dage, hvor underviserne mellem kursusdagene selv kan afprøve forklaringsmodellen og arbejdet at implementere stød i kursisternes sprog.

Målgruppe: Undervisere på danskuddannelserne, DU1, DU2 og DU3.

Underviser: Ea Kerr, Danskbureauet, forfatter af bøgerne Direkte dansk 1&2 (Alfabeta).

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så vi tilbyder de bedst mulige læringsbetingelser for kursister med eksilstress eller traumer i familien?

Vi ser på mulighederne for at etablere pædagogiske rammer, der kan skabe tryghed, tillid, rammer og rutiner, der i særlig grad er nødvendigt for denne gruppe kursister.

Kurset giver grundlæggende viden om Post traumatisk stress syndrom (PTSD): symptomer, samt psykologiske, kulturelle, sproglige og familiedynamiske aspekter, herunder sekundær traumatisering

Indsigt i forhold der vedr. relationer og indlæring hos kursister med PTSD eller som er sekundært traumatiserede.

Mulighed for at diskutere og afklare mestringsstrategier hos kursisterne ud fra beskrivelser af egne oplevelser og erfaringer.

Inspiration fra eksisterende erfaringer fra undervisning og pædagogisk arbejde med traumatiserede med fokus på psykoedukation og interkulturel kommunikation.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre.

Underviser: Charlotte Bie, KP m.fl.

Du og dine kolleger er så dygtige og ved så meget. Men det kan være svært at dele denne viden systematisk, på en måde der skaber udvikling.

Når vi som kolleger deler vores erfaringer og viden, udvikler vi fælles styrker og fælles løsninger på de udfordringer vi møder i arbejdslivet. Men hvordan bruger vi hinandens erfaringer og kompetencer så vi kan udvikle os? Hvordan får vi adgang til hinandens resurser, giver hinanden konstruktiv kollegial sparring, og udvikler fælles praksis? Hvordan får vi relevant viden vi har brug for, frem for en afsenderstyret viden vi blot præsenteres for? Kurset præsenterer og afprøver en række forskellige metoder til konstruktiv videndeling blandt kolleger i teamet og på skolen.

Målgruppe: Medarbejdere på sprogcentre

Konsulenter: Fageksperter i Vejledning, KP

It i undervisningen

Hvordan kan IT understøtte både en mere aktiv og effektiv undervisning? Og hvordan kan tiden uden for klasserummet udnyttes bedst muligt? Hvis vi vender (flipper) undervisningen og lægger mange af de individuelle læreprocesser uden for klasserummet, frigives der tid til, at vi i højere grad kan bruge klassen som et arbejdsrum. Kurset giver en introduktion til undervisningsmetoden Flipped Learning og en række konkrete værktøjer til at implementere Flipped Learning i sprogundervisningen, helt eller delvist.

Med afsæt i kursusdeltagernes aktuelle behov vil øvelserne være centreret om de tre spørgsmål:

 • Hvorfor kan Flipped Learning være en relevant metode i den konkrete undervisningssituation?
 • Hvad giver det mening at undervise i efter Flipped Learning-metoden?
 • Hvordan kan man selv producere el. evt. finde de nødvendige undervisningsmaterialer samt dele dem med kursisterne?

Arbejdsformen er altovervejende hands-on, hvor fokus er på at give kursusdeltagerne praktisk erfaring i at arbejde med Flipped Learning på alle niveauer fra refleksion over produktion til implementering.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere: David Jørgensen underviser på danskuddannelserne og Jesper Engbo Larnæs, selvstændig konsulent, flow.

Hvordan lærer man nye ord, og hvordan kan IT støtte denne proces?

På dette kursus får deltagerne præsenteret og afprøvet it-ressourcer, der egner sig til at øve, automatisere og konsolidere ordforråd gennem varierede aktiviteter, der styrker kursisternes ordforrådstilegnelse i meningsfulde sammenhænge.

Vi tager udgangspunkt i ordforråd i et kommunikativt perspektiv.

Vi præsenterer små afprøvede forløb og diskuterer, hvilke aspekter af ordforrådstilegnelse de fremmer.

Vi afprøver en række it-ressourcer og undersøger hvordan de kan understøtte ordforrådsudvikling.

Kurset sigter mod deltagernes egen praksis: Hvordan arbejdes der med ordforrådstilegnelse, og hvordan kan dette arbejde styrkes? Kurset kan inddrage de digitale enheder de enkelte deltagere/ skoler arbejder med (mobiltelefoner, tablets, PC’er, bestemte platforme osv.)

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre alle danskuddannelser

Undervisere: Danièle Edith Eychenne, KP og David Jørgensen, underviser på danskuddannelserne

For kursister med et begrænset sprog, kan det af gode grunde være svært at sige noget på dansk. Når vi giver kursisterne mulighed for at lave digitale produkter åbnes kommunikationsrummet op, med flere fordele:

 • kursisterne får mulighed for at arbejde med produkterne, indtil de er tilfredse med dem
 • videoerne kan formes personligt og individuelt ved at trække på egne kommunikative styrker
 • ejerskab over opgaven og processen

Hvis vi som undervisere fokuserer mere på at give kursisterne mulighed for selvstændigt og individuelt at lave egne digitale produkter vil kursisterne være mere motiverede for at arbejde med tingene, være mere opmærksomme på at håndtere opgaven passende samt øve sig mere for at opnå det ønskede resultat. Dermed får sprogtilegnelsen et stærkt fundament.

Videoer kan let optages og bearbejdes med mobiler, tablets og lign. Muligheden for at fastholde situationer i hverdagen eller på arbejdspladsen på video giver gode forudsætninger for at arbejde med især det mundtlige sprog.

Målgruppe: Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser, men særlig relevant for begyndere og DU1

Undervisere: Jesper Larnæs, selvstændig konsulent, flow. og David Jørgensen underviser på danskuddannelserne

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev, som opdaterer dig med den nyeste viden og KP’s tilbud på sprogområdet.