Gå til indhold
På torvet mellem bygningerne på Campus Carlsberg ses et kunstværk i bronze

Kurser for sprogcentre

Københavns Professionshøjskole (KP) og Københavns Universitet samarbejder om kurser, efteruddannelse og kompetenceløft for sprogcentre sammen med en lang række praktikere.

Kurserne udvikles og udbydes løbende, så vi altid kan præsentere den nyeste forskning og viden inden for dansk som andetsprog, så gode erfaringer kan udbredes, og så sprogcentrenes vekslende ønsker og behov imødekommes.

Vores efteruddannelsestilbud til sprogcentre kan skræddersys og rekvireres til de enkelte sprogcentre eller til den specifikke gruppe af medarbejdere. Vi tilrettelægger omfang, form og nærmere indhold i dialog med jer og med veksling mellem teori og praksis. Derved sikrer vi det størst mulige udbytte og den bedste kobling til praksis i hverdagen.

Der kan evt. søges tilskud fra Udlændinge- og integrationsministeriets efteruddannelsespulje, som kan dække kursusudgifterne. Puljen forventes udmeldt igen i løbet af 2022.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Kontakt

Helene Thise

Lektor

+45 41 89 85 75

Oversigt over kurser

Vi tilbyder i øjeblikket følgende kurser:

Et praktisk værktøj for teamet, der ønsker fælles fokus på pædagogisk udvikling. Introduktion af aktionslæring som metode og gennemførelse af aktioner i praksis.

Her kommer efteruddannelsen helt ind i teamets praksis, og den pædagogiske udvikling kommer helt tæt på. Kurset præsenterer viden om aktionslæring som metode: Hvilke tanker ligger bag metoden, hvad kan den bruges til, og hvordan kan vi arbejde med den? Teamet får et værktøj til at sætte fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling, og fællesgøre udviklingsarbejdet.

Teamet støttes i praktisk at planlægge aktioner med et selvvalgt fokus.

Aktioner i egen undervisning med teamobservation. Deltagerne får træning i at blive hinandens professionelle pædagogiske sparringspartnere. En aktion består i en lektions observation og 1½ times efterfølgende didaktisk samtale. Hele teamet og konsulenten fra KP deltager både i observation og samtale.

Målgruppe

Underviserteams på sprogcentre – kun samlet deltagelse som team.

Konsulenter

Fageksperter i Dansk som andetsprog, KP

Der skal lægges vægt på mundtlige arbejdsrelevante sprogkundskaber tidligt i danskuddannelsen for voksne.

 • Men hvad er mundtligt arbejdsrelevant sprog?
 • Og hvad er lærerens rolle når kursisterne tidligt i deres danskuddannelse deltager i både praktikforløb og danskuddannelse?
 • Hvordan kan vi tilrettelægge undervisning for kursister med meget forskellige forudsætninger og sproglige kompetencer?
 • Hvordan kan vi tilrettelægge undervisning, når vi måske ikke ved, hvilke kursister der møder til næste lektion?
 • Hvordan kan vi fokusere på mundtlige og arbejdsrelevante sprogkundskaber på arbejdspladsen og hjælpe vores kursister med at engagere sig i de muligheder for sprog og læring som opstår uden for sprogskolen?

Kurset har som formål at skabe et refleksionsrum hvor vi, med udgangspunkt i nogle konkrete eksempler på vellykkede forsøg med arbejdet med mundtligt og arbejdsrelevant sprog, vil analysere og videreudvikle egen praksis.

Vi zoomer ind på kursisternes forskellige læringsrum: skolen, arbejdspladsen, fritiden, samt samspillet mellem disse. Vi tager udgangspunkt i konkret praksis, og samarbejder om at udvikle nye veje for god undervisning i dansk som andetsprog med fokus på mundtlighed og arbejdsrelevant sprog.

Kurset strækker sig over to eller tre mødegange for at give lærerne mulighed for at afprøve de relevante værktøjer i praksis og modtage feedback fra underviseren.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Underviser

Elina Maslo, KP

Introducerende oplæg

Oplægget vil introducere til og give eksempler på grundlæggende dimensioner i beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning.

Det drejer sig for det første om målet med undervisningen inden for rammerne af sprogcentrets overordnede strategi, f.eks. om undervisningen skal bidrage til kursisternes beskæftigelse, om den skal forberede kursisterne på arbejdsmarkedet eller om den skal orientere dem om arbejdsmarkedet – eller være en kombination af disse muligheder.

For det andet drejer det sig om samspillet mellem sprogundervisningen og kursisternes (kommende) praktik-/arbejdsplads, hvor sprogundervisningen kan afspejle kursisternes sprogbehov på arbejdspladsen, men også bidrage til at de får mulighed for at udvikle sproglige og faglige kompetencer der rækker ud over dagligdagen på arbejdspladsen.

Endelig drejer det sig for det tredje om hvordan sprogundervisningen kan bidrage til læreprocesser som kursisternes oplever som meningsfulde, dvs. om den giver mening i en livshistorisk sammenhæng, om den giver relevante kommunikative kompetencer, om den giver kompetencer til at blive en del af arbejdsfællesskabet og om den giver plads til bearbejdning af deltagernes egne sproglige erfaringer og behov.

Der vil blive givet eksempler på hvordan kommunikative og sociokulturelle tilgange til den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen, kan bidrage til løsning af de opgaver der ligger i en beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning inden for rammerne af sprogcentrets strategi og praktiske muligheder.

Oplægget kan have en varighed af 3-4 timer, og vil først og fremmest have til formål at pege på og illustrere nogle grundlæggende dimensioner i beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning, som man kan arbejde videre med på det enkelte sprogcenter.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne.

Underviser

Michael Svendsen Pedersen, Lektor emeritus

Hvordan kan vi differentiere undervisningen, så alle kursister tilgodeses bedst muligt? Hvilke muligheder har vi som undervisere – og hvordan bevarer vi kvaliteten?

Sproglærerens hverdag er blevet mere kompleks og foranderlig. De fleste sprogskoler arbejder med løbende optag af kursister på holdene, skriftende praktikperioder, blandet kursistsammensætning på holdene, samt behov for at veksle mellem analoge og digitale arbejdsformer. Opretholdelsen af kvalitet af Danskuddannelserne i nuværende rammer stiller krav til lærernes kompetencer i at undervisningsdifferentiere, at inddrage IT i undervisningen, samt udvikle undervisningsforløb som tager udgangspunkt i kursisternes dansksproglige forudsætninger og konkrete sprogbehov, og med henblik på kursisternes beskæftigelse. Vi arbejder med konkrete redskaber til differentiering i sprogundervisningen, på baggrund af tidssvarende forskning på området.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre

Underviser

Elina Maslo, KP

Kurset adresserer to spørgsmål: Hvordan identificerer vi dysleksi hos personer med DSA? Og hvilket undervisningsindhold og hvilke læreprocesser er hensigtsmæssige at gribe til når undervisningen skal tage højde for dysleksi som et centralt læringsvilkår?

Gennem oplæg og øvelser identificerer vi nogle af svarene og afprøver, analyserer og diskuterer forskellige afdæknings- og undervisningsmetoder.
Deltagerne lærer at identificere mulige tegn på dysleksi hos personer med DSA og arbejder med relevant viden om dysleksivenlig læse- og staveundervisning (herunder med it-støtte) til personer med DSA

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne, primært DU2 og DU3, samt DU1 slut-moduler (ikke rettet mod den første alfabetiseringsundervisning)

Underviser

Martin Hauerberg Olsen, lektor, KP

Kurset har fokus på tilrettelæggelsen af udtaleundervisningen for forskellige sproggrupper/danskuddannelser. Demonstration af ideer og øvelser, som kan bruges til tre stadier i udtaleundervisningen: kortlægningen af udtaleproblemer/automatiseringen af gode udtalevaner/selvovervågningskompetencer udenfor klasseværelset. Udveksling af gode ideer, ”best practise”, m.a.o. – hvad virker – fif og tricks.
Kurset afvikles typisk over 2 dage med mulighed for afprøvning af ideerne i mellemliggende periode.

Målgruppe

Undervisere på alle DU og moduler

Underviser

Elena Eriksen, underviser på CLAVIS København

Kurset indeholder nogle bud på

 • hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb uden brug af skriftsproget og få gang i talesproget
 • Hvordan man fra dag 1 kan påbegynde alfabetiseringen parallelt med arbejdet med talesproget
 • hvordan man kan undervise med løbende optag på holdet

Kurset rummer

 • præsentation af et undervisningsforløb.
 • forslag til, hvordan man kan arbejde systematisk med alfabetiseringen på DU1, MO1.
 • afprøvning af spil, udviklet til undervisningsbrug både i forhold til talesproget og alfabetiseringen.
 • Inspiration til selv at udvikle spil, som kan anvendes målrettet i undervisningsforløb.
 • refleksion og diskussion.
 • Eksempler på samme tilgang på andre moduler

Målgruppe

Den primære målgruppe er undervisere af begyndere på DU1. Nogle af elementerne kan anvendes på begyndermodulerne på DU2 og DU3 samt i undervisning af kursister med hukommelsesvanskeligheder.

Underviser

Vibeke Hansen. Har over 20 års erfaring med at undervise på DU1, mo1

Med Jamboard kan man kombinere kursisternes erfaringer fra coronanedlukningernes videokonferencer med interaktive whiteboards, hvor kursisterne kan løse opgaver, skrive, læse, diskutere og hypoteseafprøve – sammen.

Jamboard er et digitalt whiteboard, hvor kursisterne kan arbejde sammen – både online og onsite – og i en kombination, fx som hybrid undervisning.

Jamboard er en enkel digital ressource, som giver mulighed at kursister kan arbejde sammen – uafhængigt af hvor de er – og flere grupper kan arbejde på samme tid.

På kurset vil vi i første omgange kigge på, hvordan man rent teknisk kan arbejde med Jamboard.

Det overvejende fokus i kurset er, hvordan man kan bruge Jamboard til at arbejde med undervisningsdifferentiering, hvor alle kursisterne arbejder i deres grupper med de opgaver og materialer, der passer til dem – på samme tid. Hvordan kan man som underviser sætte det op før undervisningen og arbejde med de forskellige grupper i undervisningen.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere

David Jørgensen underviser på danskuddannelserne og Jesper Friis Larnæs, selvstændig konsulent, flow.

Evaluering af lørneres sprogbrug og respons på deres skriftlige og mundtlige produktion er opgaver som mange undervisere i sprog bruger meget tid på i den daglige praksis. For effektivt at understøtte den sproglige udvikling er det er afgørende, at sproglærere har viden, der gør dem i stand til at træffe gode didaktiske beslutninger i forhold til feedbackopgaven. Vi må tage stilling til hvad der skal evalueres hvornår, hvordan, af hvem og ud fra hvilke kriterier?

På dette kursus fokuseres der på følgende spørgsmål:

 • Hvilke evalueringskriterier skal man anlægge i sin evaluering af lørneroutput?
 • Hvordan kan tydelige sproglige mål synliggøres for lørnerne og bruges som stillads for deres sprogproduktion?
 • Hvilken rolle spiller feedback i sprogtilegnelsesprocessen?
 • Hvornår, hvordan og af hvem gives feedback mest hensigtsmæssigt?
 • Hvordan kan respons på lørneres skriftlige produktion struktureres og formuleres, så den sproglige udvikling understøttes?
 • Hvordan kan lørnerne selv inddrages i feedbackprocessen?

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Dennis Grynnerup, Underviser, Sprogcenter Aalborg

Feedback – mundtligt som skriftligt – spiller en væsentlig rolle i andetsprogsundervisningen. Men hvordan og på hvilke måder? Er der forskelle på at give feedback på forskellige niveauer?
Kurset givet et indblik i forskellige feedbackformer i primært mundtlig, men også skriftlig andetsproglig kommunikation. Hvilke feedback former skelner man mellem? Hvilke er mest hensigtsmæssige på hvilke niveauer?

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Karen Bjerg Petersen, Lektor, DPU

Hvordan kan man give hensigtsmæssig feedback, og hvilke undervisningsaktiviteter understøtter forholdet mellem feedback og sprogtilegnelse.

Feedback – feedbackteorier – feedbackaktiviteter.

På kurset gennemgår vi forskellige feedbackteorier, og vi vil se på, hvordan feedback kan integreres i undervisningen for at give kursisterne et bedre læringsudbytte.

Kursusdeltagerne opfordres desuden til at reflektere over egen feedbackpraksis, så vi får tydeliggjort, hvordan den er i forhold til teorierne. Dette kan faciliteres af et refleksionsskema forud for kurset.

Målgruppe

Kurset kan tilrettelægges ift. det konkrete behov.

Underviser

Sophia Frovin Stampe Dahl, underviser i dansk som andetsprog, Sprogcenter Midt

Hvordan kan IT understøtte både en mere aktiv og effektiv undervisning? Og hvordan kan tiden uden for klasserummet udnyttes bedst muligt? Hvis vi vender (flipper) undervisningen og lægger mange af de individuelle læreprocesser uden for klasserummet, frigives der tid til, at vi i højere grad kan bruge klassen som et arbejdsrum. Kurset giver en introduktion til undervisningsmetoden Flipped Learning og en række konkrete værktøjer til at implementere Flipped Learning i sprogundervisningen, helt eller delvist.

Med afsæt i kursusdeltagernes aktuelle behov vil øvelserne være centreret om de tre spørgsmål:

 • Hvorfor kan Flipped Learning være en relevant metode i den konkrete undervisningssituation?
 • Hvad giver det mening at undervise i efter Flipped Learning-metoden?
 • Hvordan kan man selv producere el. evt. finde de nødvendige undervisningsmaterialer samt dele dem med kursisterne?

Arbejdsformen er altovervejende hands-on, hvor fokus er på at give kursusdeltagerne praktisk erfaring i at arbejde med Flipped Learning på alle niveauer fra refleksion over produktion til implementering.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Underviser

David Jørgensen underviser på danskuddannelserne og Jesper Friis Larnæs, selvstændig konsulent, flow.

Hvordan støtter vi kursisternes udvikling af funktionelle læsestrategier på andetsproget? Viden om effektiv læseundervisning og konkrete ideer til undervisningen.

Funktionelle læsekompetencer er afgørende for at kunne læse mere komplicerede og faglige tekster på dansk og kunne fortsætte i uddannelsesforløb. Vi undersøger, hvordan man i undervisningen kan arbejde med kursisternes læseforståelse og udvikling af funktionelle læsekompetencer, herunder viden om inferens og læsning mellem linjerne. Vi har særligt fokus på før- og under-læsningsfaserne og metoder, som kan bruges i undervisningen. Vi arbejder med stilladseret læsning, R2L-metoden og læseguides som metode til at tydeliggøre og udvikle hensigtsmæssige læsestrategier og få øje på læsningens formål.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Charlotte Øhrstrøm, KP (Primært Sjælland) Line Thingholm VIA University College (Primært Jylland)

Kurset er et inspirationskursus, både for dig der tidligere har arbejdet med SFL, Systemisk Funktionel Lingvistik, og for dig som gerne vil i gang.

På dette en dages-kursus tager vi udgangspunkt i arbejdet med tekster i danskuddannelserne. Vi viser hvordan begreber i systemisk funktionel lingvistik, SFL, kan anvendes i praksis til at udvikle kursisternes mundtlige og skriftlige sprog. Vi viser også hvordan læreren kan bruge SFL til at designe undervisning med, herunder at supplere undervisningsmaterialer til danskuddannelserne sådan at sprogets form- og indholdsside forenes. Endelig peger vi på hvordan man kan komme i gang med en SFL-baseret undervisning med få og enkle SFL-ressourcer.

Det særlige ved systemisk funktionel lingvistik, SFL, er nemlig at man med dens begreber kan sige hvilke sproglige konstruktioner man skal vælge for at sige eller skrive præcis det der kræves i en given situation. Det kan vi fordi begreberne på en og samme gang handler om betydning og peger på sprogets former. Har man i en given situation brug for at lave fx en reflekterende tekst, så skal man bl.a. have fat i ord for det der foregår inde i hovedet, ordgruppen mentale processer som fx mener, overvejer, oplever, tænker, beslutter, føler. Det betyder at kursisterne får synlige og effektive redskaber til at lære dansk med.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne.

Underviser

Grethe Kjær Jacobsen, konsulent
Ruth Mulvad, konsulent

Kurset introducerer de mest grundlæggende elementer i en genrepædagogisk undervisning med fokus på betydning, eksplicit undervisning og stilladsering. Kurset er tilpasset en dansk sprogcenterkontekst og omfatter både teori og praksis.

Formålet med kurset er:

 • at opbygge sproglig opmærksomhed og viden om de genrer der arbejdes med på de forskellige danskuddannelser, moduler og FVU-trin.
 • at opnå kendskab til genrepædagogikkens metodiske udformning og , systematik, så den efterfølgende kan anvendes i egen praksis.

Kurset indledes med en gennemgang af genrepædagogikkens teoretiske fundament, hvis omfang kan vægtes efter behov. Praksisdelen foregår i en vekslen mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner og omfatter både analyser af kursisttekster og konkrete genrepædagogiske øvelser til brug i undervisningen. Efter ønske kan kurset afholdes over to kursusdage med større mulighed for fordybelse og afprøvning af de forskellige metoder.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne, primært DU2 og DU3, samt DU1 slutmoduler (ikke rettet mod den første alfabetiseringsundervisning)

Undervisere

Anne Urskov Jørgensen og Jane Kristine Nielsen

Hvordan kan man teknisk og didaktisk arbejde med kursister både i klassen og online – sammen og på samme tid?

Under corona er mange ting gået online, også undervisning i dansk som andetsprog. Det har givet mange udfordringer, men også en stor fleksibilitet for kursisterne.

Hybrid undervisning trækker på netop denne fleksibilitet, hvor kursister i klassen arbejder sammen med kursister online – på samme tid.

Dermed kan kursister deltage i undervisningen, når de fx venter på svar fra coronatest, har barn syg eller opholder sig i hjemlandet. Kursister som er udfordret af at deltage i større sociale sammenhænge kan også deltage på denne vis.

Teknisk kan hybrid undervisning udføres på forskellig vis. Med afsæt i skolens udstyr og enheder ser vi på hvordan det kan gøres nemt og smidigt.

Didaktisk tager vi afsæt i de erfaringer, som underviserne allerede har gjort sig og opstiller en ramme for, hvordan undervisningen kan planlægges og gennemføres, således at alle kan deltage – både online og onsite.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere

David Jørgensen underviser på danskuddannelserne og Jesper Friis Larnæs, selvstændig konsulent, flow.

Mundtlige metoder til et autentisk sprog og dynamisk undervisning

Maria er i praktik på en daginstitution. Hendes leder undrer sig over at Maria ikke af sig selv tager børnene ud på legepladsen efter spisning- som aftalt. Lederen forventer initiativ og selvstændighed, men Maria, som er ny på det danske arbejdsmarked, sørger altid for at spørge først for ikke at krænke sin leders autoritet. Maria undrer sig derfor over lederens irriterede tone…

Autentiske cases med de problemstillinger som kursisten møder på det danske arbejdsmarked, er omdrejningspunktet på dette kursus. Vi introducerer en metode til at iscenesætte og bearbejde kursisternes egne forestillinger og oplevelser. Når vi fokuserer på situationer fra kursisternes erfaringsverden, opstår der et autentisk sprog hvor hensigt og intention kobles med kropssprog og handling.

Med til metoden hører en række deltageraktiverende øvelser udviklet til den mundtlige dansktilegnelse. Der lægges op til indlevelse, samspil og fysisk interaktion. Øvelserne sætter både fokus på sproget (kommunikation, grammatik, syntaks, sproghandlinger, udtale, argumentationsstrategier m.m.) – og på dansk arbejdspladskultur. Øvelserne kan anvendes umiddelbart efter kurset.

Mulighed for afprøvning i praksis

Efter den første kursusdag er der mulighed for at vi går med lærerne ud på holdene for vise hvordan man kan arbejde med kursisternes egne problemstillinger ift. arbejdsmarkedet. Sammen etablerer vi et læringsrum hvor sprogkursister er aktivt medspillende. Derved opstår en fælles erfaringsramme til at evaluere og videreudvikle undervisningen på tredjedagen. Kursisternes undervisning skal således ikke aflyses denne dag. Kurset kan afholdes som en-, to- eller tredagskursus med mulighed for opfølgning.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Lindi Riel, Konsulent/underviser, Acting Audience Lindiriel.dk

Helen Munch Petersen, Underviser i dansk som andetsprog internationalt, Helsingør Ungdomsskole. Ansat på Københavns Sprogskole i 18 år indtil 2018

Hvordan lærer man nye ord, og hvordan kan IT støtte denne proces?

På dette kursus får deltagerne præsenteret og afprøvet it-ressourcer, der egner sig til at øve, automatisere og konsolidere ordforråd gennem varierede aktiviteter, der styrker kursisternes ordforrådstilegnelse i meningsfulde sammenhænge.

Vi tager udgangspunkt i ordforråd i et kommunikativt perspektiv.

Vi præsenterer små afprøvede forløb og diskuterer, hvilke aspekter af ordforrådstilegnelse de fremmer.

Vi afprøver en række it-ressourcer og undersøger hvordan de kan understøtte ordforrådsudvikling.

Kurset sigter mod deltagernes egen praksis: Hvordan arbejdes der med ordforrådstilegnelse, og hvordan kan dette arbejde styrkes? Kurset kan inddrage de digitale enheder de enkelte deltagere/ skoler arbejder med (mobiltelefoner, tablets, PC’er, bestemte platforme osv.)

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre alle danskuddannelser

Underviser

Danièle Edith Eychenne, KP og David Jørgensen, underviser på danskuddannelserne

Workshop hvor deltagerne selv prøver lytteaktiviteter, får forskningsbaseret viden om, hvad lytteforståelse er, og selv reflekterer over deres undervisning i lytning.

Workshoppen om lytteforståelse lægger vægt på, hvordan undervisere i dansk som andetsprog for voksne kursister kan indarbejde lytteforståelse som et fast element i deres undervisning og støtte kursister-ne i at udvikle bedre lyttefærdigheder til brug både i og uden for undervisningen.

På workshoppen får deltagerne forskningsbaseret viden om, hvad det egentlig betyder at lytte og forstå på et andetsprog, samt mulighed for selv at afprøve forskellige lytteaktiviteter på egen krop.

Kursusdagen afsluttes med, at deltagerne selv plan-lægger en fremadrettet aktivitet, de vil bruge i deres undervisning.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne.

Underviser

Charlotte Øhrstrøm, ph.d., lektor Københavns Professionshøjskole

Du får metoder til at arbejde med ordkendskab i som den vigtigste enkeltfaktor for læseforståelsen.

Vi ved som lærere, at det ofte er det begrænsede ordkendskab, der hindrer læseforståelsen. Den danske orddannelse er kendetegnet ved lange kompositioner, som kan være vanskelige at gennemskue for den tosprogede. Her kan arbejdet med ordenes bestanddele og den morfologiske opmærksomhed være en hjælp. Hvad betyder fx kendskabet til præfikserne og suffikserne for læseforståelsen? Hvad gør evnen til at kunne identificere et rodmorfem for læsningen, og betyder bøjningsmorfemerne noget? Kurset har fokus på:

Hvordan udvælger man relevante ord at arbejde med i undervisningen? Herunder begreber omkring tekstinterne og teksteksterne behov.

Forskellige metoder til undervisning i læseforståelse.

Arbejdet med orddannelse – hvordan kan arbejdet med morfologi styrke ordkendskabet?

Dybde, bredde og kontrol i ordkendskabet.

Formålet med kurset er at opkvalificere arbejdet med ordkendskabet i undervisningen, samt at give underviserne bedre forudsætninger for at hjælpe deres kursister til at kunne udlede ords betydning i selvstændig læsning.

Kurset vil bestå i en vekslen mellem små teoretiske oplæg og udarbejdelse af opgaver til brug i undervisningen.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Undervisere

Thomas A. Nielsen, sproglærer, cand.mag, Speak
Anita Blommegård, sproglærer, cand. mag., Speak

Deltagende fotointerviews som metode

Dette kursus zoomer ind på de værktøjer, som kan hjælpe læreren med at skabe meningsfulde samtaler med sine kursister tidligt i undervisningsprocessen. Vi henter inspiration i en forskningsmetode, som oprindeligt er udviklet til sociologiske studier af mennesker og deres kulturer fra menneskernes eget perspektiv. Deltagende fotointerview er kendt for at kunne engagere mennesker i de spørgsmål, som forskningen er optaget af. På samme måde som læreren i et sprogligt klasseværelse er nysgerrig på sine kursisters liv og verden.

På kurset præsenteres metoden i dens oprindelige form sammen med eksempler fra et studie af arbejdspladslæring. Efterfølgende tilbydes værktøjer til pædagogisk brug af metoden til etablering af meningsfulde samtaler i det sproglige klasseværelse og eksempler på disse. Værktøjerne kan bruges direkte i praksis umiddelbart efter kurset.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle dansk-uddannelser

Underviser

Elina Maslo, KP

Udvikling af undervisningsforløb og læringsaktiviteter med fokus på opbygning af mundtlige kompetencer

Mundtlighed er ikke noget der kommer af sig selv, blot fordi man taler sammen. Det er noget, der både skal undervises i og trænes, for at man kan fungere hensigtsmæssig i forskellige sammenhænge. Du vil på kurset få mulighed for at oparbejde en øget bevidsthed om mundtlighed – bl.a. forskellige mundtlige genrers særlige ordforråd og struktur – samt få input til hvordan du kan skabe en optimal ramme for din undervisning i forskellige mundtlige genrer – monologiske og dialogiske.

Vi vil have et særligt fokus på mundtlig kommunikation og sprogbehov indenfor temaer, som er relevante for den enkelte kursist. På kurset vil vi bl.a. fokusere på væsentlige træk der adskiller det mundtlige fra det skriftlige, forskellige mundtlige genres særlige ordforråd og opbygning og talesprogsstrategier som fx hvordan man lærer at smalltalke, hvordan man er aktivt lyttende, hvordan man skifter emne i en samtale etc.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, lærebogsforfatter, ordblindekonsulent.

Da coronakrisen ramte Danmark tilbage i foråret 2020, blev det nødvendigt for en lang række uddannelsesinstitutioner, herunder sprogcentrene, at lukke ned for den fysiske fremmødeundervisning. I stedet blev onlineundervisningen en realitet for både undervisere og kursister. Spørgsmålet var ofte: Hvordan kan vi skabe nærhed og autenticitet, når vi udelukkes fra klasselokalerne og i stedet skal mødes gennem en skærm?

Kurset består overvejende af en række praksiseksempler, der er indsamlet i coronatidens nedlukningsperioder. Kurset er tænkt som en inspiration for sprogundervisere, der beskæftiger sig med onlineundervisning, og gerne vil skabe nærvær og autenticitet trods fysisk distance.

Målgruppe

Undervisere på alle danskuddannelser

Varighed

1 time (fysisk eller online)

Underviser

Michelle Holmkjær: Underviser på danskuddannelserne (Sprogcenter Næstved)

Sprogforskningen peger på, at ordforrådet er et centralt element i den kommunikative kompetence, og at kvantiteten samt kvaliteten af en sprogbrugers ordforråd er afgørende for både de receptive og produktive færdigheder. Formålet med kurset er at præsentere deltagerne for grundlæggende viden om ordforrådstilegnelse samt didaktiske redskaber til arbejdet med udvidelse og konsolidering af ordforråd. I kurset sættes fokus på følgende emner:

 • Ordforrådets rolle i den kommunikative færdighed og sammenhængen mellem ordforråd og sproglige færdigheder
 • Udvælgelseskriterier og analyser til planlægning af ordforrådsundervisning
 • Principperne bag ordforrådstilegnelse
 • Tilgange til ordforrådsundervisning
 • Aktivitets- samt opgavetyper, herunder webbaserede platforme

Underviser

Dennis Grynnerup, Sprogcenter Aalborg

Et ord er ikke bare et ord, og den leksikalske kompetence er en vigtig komponent i vores kommunikative kompetence. En afgørende forudsætning for at kunne bruge sit sprog præcist og nuanceret er at man kender mange ord samt har et stort kendskab til det enkelt ord fx hvor og hvornår det bruges.

På kurset vil vi med afsæt i autentiske tekster der repræsenterer forskellige genrer og teksttyper fokusere på forskellige teksters særlige ordforråd, hvorfor det er vigtigt og motiverende at arbejde systematik med ord, udvælgelseskriterier – hvilke ord det er relevant at arbejde med og i hvilken grad, konkrete ideer til arbejdet med ord.

Det tager tid og kræver flid at lære nye ord!

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, lærebogsforfatter, ordblindekonsulent.

Hvordan får vi afholdt møder med mening, der beriger samarbejdet og giver mulighed for videndeling?

Dette kursus giver viden om, hvordan møder kan forventningsafstemmes, have klare formål og en dagsorden med tydelighed om hvilke punkter, der er til orientering, drøftelse, erfaringsudveksling eller beslutning. Desuden giver kurset forskellige værktøjer til mødefacilitering, når videndeling er formålet, og ser på mødefacilitatorens rolle før, under og efter mødet.

Målet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at facilitere møder, hvor videndeling er formålet.

Målgruppe

Underviserteams på sprogcentre – kun samlet deltagelse som team eller skole.

Konsulent

Dorte Østergren-Olsen, KP m.fl.

Målet med kurset er at give deltagerne en indføring i den genrepædagogiske metode som støtte i arbejdet med teksters forskellige formål, opbygning og sproglige kendetegn.

Du vil på kurset blive introduceret til forskellige relevante genrer og en stilladserende metode som ramme for den gode, sprogbaserede undervisning.

Der vil bl.a. være fokus på, hvordan sprogarbejdet i undervisningen kan gribes an ned i det for genren relevante sprog, hensigtsmæssige læse- og skriveforløb, teknikker til feedback og evaluering som en integreret del af undervisningen.

Kurset introducerer til stilladserende redskaber som fx læseguides og skriveskabeloner og vil også inddrage brugen af læse- og skriveteknologi.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, lærebogsforfatter, ordblindekonsulent.

Kurset giver en række helt konkrete metoder og øvelser, som kan indgå direkte i lærerens værktøjskasse og undervisningsrepertoire i den emnebaserede sprogundervisning. Udgangspunktet er Bromodellen, en planlægningsmodel i fire faser med sproget i fokus.

Vi ser på lærerens muligheder for at sætte kursisterne i forskellige sprogbrugssituationer og roller, som fordrer forskellig sprogbrug og derved styrke sprogudviklingen. Vi ser især på mundtlighedens rolle i læringen, og hvordan undervisningen tilrettelægges på et kontinuum mellem hverdagssprog og fagsprog. Bogen Broen til fagsproget, 32 idéer til at styrke sproget i alle fag (Thise & Vilien 2019, Samfundslitteratur), indgår som en del af kurset, og udleveres til alle deltagere. Vi afprøver nogle af bogens mange metoder og eksempler på praktiske øvelser, og reflekterer sammen over dem i en andetsprogspædagogisk ramme.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Undervisere

Katja Vilien, KP og Helene Thise, KP

Input til udvikling af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
Dette kursus trækker på video og audiooptagelser af samtaler på arbejdsmarkedet og præsenterer et interaktionelt perspektiv på nogle af de udfordringer som andetsprogstalende møder.

Udover de sproglige udfordringer kigger vi også på hvordan religion og kulturelle forskelle bliver adresseret af arbejdsgiveren i samtaler med den andetsprogstalende, og arbejder med hvilke strategier der kan benyttes til håndtering af dette.

Målgruppe

Undervisere på DU2 og DU3

Underviser

Louise Tranekjær, Lektor, Kulturmødestudier
Roskilde Universitet

En introduktion til og afprøvning af en række relevante coachingtilgange, modeller og værktøjer som kan integreres i din sprogundervisning.

Sprogcoaching er en tilgang til dine kursister, som giver dem mulighed for at blive klare på, hvad der motiverer og inspirerer dem til at lære sproget. Det er også en tilgang, som giver dig indblik i, hvordan du som underviser tilrettelægger din undervisning og støtter dine kursisters læreprocesser bedst muligt.

Du lærer, hvordan sprogcoaching kan engagere dine kursister i at opnå deres mål, og hvordan du strukturerer og afholder en indledende coachingsession – både en til en og for hold, så at

 • målene og motivationen står klart for den enkelte
 • delmålene giver mening for den enkelte
 • holdet får sat fokus på det gode samarbejde fra start

Du lærer også, hvordan du løbende kan gøre brug af coachingprincipper og -modeller i din undervisning, når du oplever, at en kursists læreproces forstyrres af kursistens egne negative tanker eller følelser, eller at holdets dynamikker bremser den ønskede læring

Kurset består af holdundervisning og afprøvning af værktøjerne i egen praksis mellem mødedagene.

Målgruppe

Undervisere på alle DU’er

Underviser

Ea Gullan Kerr, sprog- og kommunikationscoach, Danskbureauet ApS

Hvordan støtter vi bedst op omkring kursisterne kommunikative læringsprocesser og skaber afsæt for, at alle kursister oplever at få lige adgang til fagets, jobbets og hverdagens tekster?

En del kursister oplever at have store literacyvanskeligheder, når det handler om adgangen til forskellige typer af tekster. Det kan skyldes afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), sprogforståelsesvanskeligheder (forhåndsviden, ordforråd, sproglige strukturer, viden om literacy etc.), koncentrationsbesvær, svært ved at huske etc.

Dette gør, at disse kursister ofte positioneres som nogen, der har brug for hjælp, fordi de ikke kan leve op til kravene, og/eller fordi de ikke ved, hvad den gode læser og skriver gør, og dermed hvad de forventes at gøre. De oplever at stå uden for undervisningen, og nogle oplever, at den ”hjælp” de kan få ved at spørge en lærer, kommer til at fungere som en slags udskillelsesmarkør og dermed slet ikke inkluderende.

På kurset arbejder vi med, hvordan man skaber en god, eksplicit og fagligt funderet undervisning med henblik på at give kursisterne det bedste afsæt for at udvikle deres literacy i menings- og betydningsskabende processer.
På kurset får du en indføring i begrebet literacy og i, hvad det vil sige at være i literacyvanskeligheder, herunder også ordblindhed. Vi arbejder med læseguides, skriveskabeloner, strategier, grafiske modeller, læringscirklen og læse- og skriveteknologi.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser

Line Lorenzen, FGU Hovedstaden, ordblindekonsulent, lærebogsforfatter.

Det kan være en vanskelig opgave at producere vellykkede tekster på et andetsprog. På dette kursus præsenteres deltagerne for stilladserende skrivedidaktik, der kan støtte kursisterne i skriveprocessen, og der arbejdes med forskellige stilladserende tiltag, bl.a.

 • Støtte i skrivningens før-, under- og efterfaser
 • Analyse af læremidlers skriveopgaver
 • Viden om teksttypers formål, struktur og sproglige træk
 • Feedup, feedback og feedforward
 • Principper for og redskaber til redidaktisering af læremidlers skriveopgaver
 • Brug af skriveportfolio og digitale platforme
 • Tilrettelæggelse af faseopdelt skriveundervisning med udgangspunkt i den genrepædagogiske undervisnings- og læringscirkel

Underviser

Dennis Grynnerup, Underviser, Sprogcenter Aalborg

Hvordan styrker vi kursisternes læseforståelse?

Mange lærere ved fra undervisningen, at anvendelsen af tekstforbindere og pronominer er afgørende både for læseforståelse og et vellykket skriftligt produkt. I mange år har vi arbejdet med begreberne kohæsion og kohærens, som også er vigtige i både receptive og produktive færdigheder. Men den samme opmærksomhed har begrebet inferens ikke fået. Det kan imidlertid være et meget nyttigt begreb i undervisningen i dansk som andetsprog, idet inferens har fokus på dannelsen af mentale modeller for forståelsen af tekster, både på leksikalsk, morfologisk og kulturelt plan. Vi har erfaring for, at arbejdet med inferens i hverdagstekster og i særdeleshed i tekster i test- og prøvesammenhæng optimerer læseforståelsen.

Kurset indeholder:

 • Teoretisk gennemgang af begreber, der knytter sig til tekstbånd og inferens, herunder skelnen mellem begreberne nødvendige og uddybende inferenser
 • Kendetegn ved gode og dårlige forståere
 • Vurdering af materialers arbejde med tekstbånd og inferens
 • Ideer til arbejdet med tekstbånd og inferens

Målgruppe

Lærere i DSA for voksne

Underviser

Thomas A. Nielsen, sproglærer, cand.mag, Speak
Anita Blommegård, sproglærer, cand. mag., Speak

Translanguaging har de sidste år fået international opmærksomhed på grund af den positive læringseffekt af i endnu højere grad at inddrage alle de lærendes sproglige resurser i tilegnelsen af et nyt sprog. Dette gælder ikke mindst for voksne, som er i gang med en andetsprogstilegnelse. Vi ser på translanguaging som både en kognitiv og en pædagogisk strategi, og vi vil på dette kursus sætte fokus på hvordan læreren målrettet kan inddrage kursisternes flersproglige resurser på en strategisk og meningsfuld måde i læringen. På kurset præsenteres teoretisk viden og praktiske metoder til at arbejde med translanguaging i praksis.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere: Anne Holmen, KU og Helene Thise, KP

Hvad er et godt mål, og hvordan formulerer vi det og formidler det til kursisterne? Hvordan bruger vi mål og succeskriterier som udgangspunkt for en effektiv feedback?

Formålet med kurset er, at deltagerne får viden om og redskaber til at arbejde med mål, evaluering og feedback. Vi skal arbejde med at formulere anvendelige mål og succeskriterier. Endvidere vil vi diskutere, hvordan eksempeltekster og vurderingskriterier kan bruges som stillads for kursisternes læring og som elementer i en effektiv feedback.

Varighed

1½-2 dage

Målgruppe

Undervisere på alle tre danskuddannelser, men ikke samtidig.

Underviser

Line Thingholm, VIA University College

Hvad er karakteristisk for lydsiden af dansk? Brush-up til underviserne, og hvordan man kan undervise i Fonetik – fonologi – intonation.

I kurset indgår nedenstående elementer, og vi vil gennemgå dem praktisk, og derefter fokuserer vi på, hvordan man kan undervise i udtale og prosodi, herunder hvilken rækkefølge elementerne med fordel bør komme i. Derudover kigger vi på, hvilke undervisningsmaterialer der egner sig til de forskellige DU og moduler.

De danske foner (alle de konkrete sproglyde)

Forholdet mellem fonemer og foner (hvilke bogstaver ændrer udtale i hvilke omgivelser)

Stød

Sætningsmelodi og trykmønstre

Der kan indgå kontrastive elementer, f.eks. hvilke problematikker der kan være særlige ift. specifikke sprogbaggrunde.

Kurset kan tilrettelægges med en eller to kursusdage.

Kurset henvender sig til alle DU’er, og vi vil komme ind på, hvornår og hvordan forskellige profiler kan imødekommes.

Målgruppe

Undervisere på danskuddannelserne

Underviser

Sophia Frovin Stampe Dahl, underviser i dansk som andetsprog, Sprogcenter Midt

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så vi tilbyder de bedst mulige læringsbetingelser for kursister med eksilstress eller traumer i familien?

Vi ser på mulighederne for at etablere pædagogiske rammer, der kan skabe tryghed, tillid, rammer og rutiner, der i særlig grad er nødvendigt for denne gruppe kursister.

Kurset giver grundlæggende viden om Post traumatisk stress syndrom (PTSD): symptomer, samt psykologiske, kulturelle, sproglige og familiedynamiske aspekter, herunder sekundær traumatisering

Indsigt i forhold der vedr. relationer og indlæring hos kursister med PTSD eller som er sekundært traumatiserede.

Mulighed for at diskutere og afklare mestringsstrategier hos kursisterne ud fra beskrivelser af egne oplevelser og erfaringer.

Inspiration fra eksisterende erfaringer fra undervisning og pædagogisk arbejde med traumatiserede med fokus på psykoedukation og interkulturel kommunikation.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre.

Underviser

Charlotte Bie, KP m.fl.

Hvordan kan vi på før A1-niveau – fx på Danskuddannelse 1, modul 1-2 – få italesat og bragt kursisternes resurser og kompetencer i spil fra (undervisnings)dag 1? Og hvordan kan vi sørge for, at kursisterne ikke kun lærer at sige, hvad de hedder, hvor de bor, og hvor gamle de er, men – endnu vigtigere – også får de første sproglige redskaber til at stille spørgsmål, være kritiske og give udtryk for personlig smag, følelser og holdninger? Det handler om empowerment. Altså om at gøre kursisterne i stand til at tage målsproget dansk i egen mund og bruge det meningsfuldt i forhold til egne mål, ønsker og drømme.

Kurset i grundlæggende litteracitet tager udgangspunkt i relevant forskning og to nyere lærebogsmaterialer til kursister på før A1-niveau: Joanna Haskiel og Kirsa Freimann Olesen, DUET Dansk for begyndere – grundbog (Alfabeta 2016) og Mads Jakob Kirkebæk, På dansk – Grundlæggende sprogkompetencer for begyndere (Gyldendal 2018). Kurset kommer med konkrete forslag til, hvordan kursisternes resurser, kompetencer og egne læringsmål kommer i centrum af undervisningen, og hvordan man som underviser kan udnytte den motivation og positive læringseffekt, der ligger i, at kursisterne hurtigt kan udtrykke, hvem de er, hvad de kan, vil, må og skal, og hvad de drømmer om i fremtiden på det nye sprog, de er i gang med at tilegne sig.

Målgruppe

Undervisere på sprogcentre, som underviser i grundlæggende litteracitet på før A1-niveau, fx på Danskuddannelse 1, modul 1-2.

Undervisere

Mads Jakob Kirkebæk, underviser i dansk som andetsprog, master i fremmedsprogspædagogik, ph.d.

Du og dine kolleger er så dygtige og ved så meget. Men det kan være svært at dele denne viden systematisk, på en måde der skaber udvikling.

Når vi som kolleger deler vores erfaringer og viden, udvikler vi fælles styrker og fælles løsninger på de udfordringer vi møder i arbejdslivet. Men hvordan bruger vi hinandens erfaringer og kompetencer så vi kan udvikle os? Hvordan får vi adgang til hinandens resurser, giver hinanden konstruktiv kollegial sparring, og udvikler fælles praksis? Hvordan får vi relevant viden vi har brug for, frem for en afsenderstyret viden vi blot præsenteres for? Kurset præsenterer og afprøver en række forskellige metoder til konstruktiv videndeling blandt kolleger i teamet og på skolen.

Målgruppe

Medarbejdere på sprogcentre

Konsulenter

Fageksperter i Vejledning, KP

Nyhedsbrev

Modtag nyhedsbrev, som opdaterer dig med den nyeste viden og KP’s tilbud på sprogområdet.