Gå til indhold

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til vold i nære relationer

Få styrket dine kompetencer til at arbejde opsporende og forandringsskabende med voldsudsatte borgere og familier.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) er medundervisere på modulet.

De bidrager på modulet med perspektiver på, hvordan de fagprofessionelle kan omsætte voldsfaglighed i det sociale arbejde og derigennem understøtte en helhedsorienteret indsats overfor de voldsramte familier.

Det får du ud af modulet

Vi har primært fokus på den voldsudsatte forælder, samt de børn/unge i familien der enten bevidner og/eller er udsat for vold. Vi supplerer denne tilgang med inddragelse af viden og erfaringer fra andre nordiske lande, der har et stort fokus på behandling af udøveren og dermed en holistisk tilgang til at stoppe volden.

Vi arbejder med kompetencerne til at åbne op for samtaler om volden, samt på hvordan man som fagprofessionel, kan arbejde forandringsskabende og intervenerende overfor familier i forhold til at understøtte veje ud af volden.

Modulet henvender sig til en tværfaglig målgruppe og der arbejdes undervejs med at understøtte deltagernes kompetencer til at indgå som en del af en effektiv og koordineret tværinstitutionel indsats.

Fagligt indhold på modulet

 • Forståelse af voldens former og dynamikker
 • Den samfundsmæssige kontekst for det daglige arbejde med vold i nære relationer
 • At identificere vold og åbne op for samtalen om vold
 • Den professionelles egne indstillinger og forforståelser i mødet med borgere og familier udsat for vold.
 • Børn og unges reaktioner og behov for støtte, når de overværer eller udsættes for vold i hjemmet
 • At arbejde forandringsskabende med vold og voldens konsekvenser, både ift. voksne og børn/de unge.

Læring og praksis

Undervisningens formål er at udvikle og understøtte din praksis. Derfor er der i forløbet et markant og vedvarende fokus på, hvordan ny viden og læring bruges i praksis. Der vil være afprøvninger af forskellige tilgange og metoder i din egen praksis og på tværs af institutionelle opdelinger i løbet af uddannelsesforløbet. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i disse afprøvninger og erfaringer, som du og dine medstuderende, har gjort jer i løbet af modulet.

Hvem deltager

Modulet er relevant for:

 • Familiebehandlere
 • Hjemmehosser
 • Myndighedssocialrådgivere indenfor børne- og familieområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet
 • Medarbejdere på krisecentre
 • Sundhedspersonale; familieambulatorier, skadestuer, børneafdelinger, føde og barselsafsnit
 • Socialtilsyn
 • Medarbejdere i de danske børnehuse
 • Medarbejdere på Familieinstitutioner
 • AKT lærere
 • Skolesocialrådgivere
 • Medarbejdere i ambulante og rådgivningsfaglige tilbud.
 • Mm.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Tænker I kompetenceudvikling til alle socialfaglige medarbejdere på et krisecenter med det formål at understøtte et fælles fagligt fodslag, samt kvalificering og udvikling af kerneopgaven?

Så kontakt os gerne for at høre om mulighederne for et skræddersyet forløb.

Gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen giver tilskud til modulet, hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud.

Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet. Du vil modtage en mail fra studieservice, om hvorvidt du får tilskuddet.

Sådan søger du om tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – angive:

 • at du ønsker at søge tilskuddet
 • hvilken organisation, du er ansat i

Herefter skal du angive om, du er enten:

 • Myndighedsrådgiver/socialfaglig konsulent
 • Leverandør af sociale tilbud og indsatser
 • Medarbejder i almene tilbud

Herefter skal du angive:

 • om du og den organisation du arbejder i, har udsatte børn eller unge som en del af målgruppen I arbejder med.

I tilmeldingen kan du angive Socialstyrelsens EAN-nummer, 5798000354838.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

For mere information kontakt Anne Tandrup annt@kp.dk

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Start- og slutdato

27.02.25 - 12.06.25

Tilmeldingsfrist

16.01.25

Nummer

0937133

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, København N, 2200

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest i oktober.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne Tandrup

Specialkonsulent

+45 51 38 02 90