Gå til indhold

Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren – tonet mod operationssygeplejersker

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet sætter fokus på at styrke grundlaget for at vurdere og udøve situationsorienteret og individualiseret sygepleje til operations- patienten. Herudover at sætte såvel kendte som nye metoder i spil for derigennem at øge deltagernes handlekompetencer i forhold til at kunne identificere, intervenere og indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med operationspatienten i centrum. Der tages afsæt i viden fra udviklings- og forskningsresultater og deres anvendelse i klinisk praksis.

Modulets læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering:

Viden

 • Har viden om og forståelse for forskelligt forekommende tilstande hos operationspatienten og forebyggelse af operationskomplikationer herunder patientsikkerhed
 • Har viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af operationssygepleje

Færdigheder

 • Kan tolke og analysere operationsforløbet og gennem kommunikation samarbejde med teamet om at skabe det bedste resultat
 • Kan begrunde problemstillinger og udviklingsbehov relateret til klinisk praksis og teamsamarbejdet
 • Kan anvende og vurdere behov for udvikling af praksis relateret til det perioperative forløb
 • Kan vurdere, dokumentere og anvende aktuel viden i planlægning af udviklingsaktiviteter samt konkret sygepleje relateret til operationspatienters behov for sygepleje

Kompetencer

 • Kan begrunde og kritisk forholde sig til udviklingsbehov samt konkrete tiltag i relation til kvaliteten i det samlede operationsforløb
 • Kan reflektere og handle på baggrund af tilegnede grundlæggende kompetencer i teori og praksis
 • Kan medvirke til at udvikle egen praksis med afsæt i identificerede udviklingsbehov

Modulets indhold

 • Teamsamarbejde, relationel koordinering, og kommunikation
 • Hygiejne og Adfærd
 • Lejring, forflytning og hypotermi
 • Dokumentation, patientsikkerhed og kirurgisk røg, jura, etik, lovgivning
 • Klinisk lederskab og korttidskontakt

Målgruppe

Nyansatte sygeplejersker på operationsafdelinger i Region H.

Tid

Modulet udbydes 4 gange årligt. Der er 7 planlagt aktivitetsdage. Derudover skal der afsættes tid til forberedelse samt arbejde med portefolio under forløbet, som også vil danne afsæt for den afsluttende modulprøve. Prøven er skriftligt og bedømmes med intern bedømmelse ud fra 7-trinsskalaen. Datoerne fremgår under tilmeldingen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren – tonet mod operationssygeplejersker - Hold 2

Start- og slutdato

10.04.24 - 30.05.24

Tilmeldingsfrist

28.02.24

Nummer

0638609

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Annonceres senere

Efterår 2024

Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren – tonet mod operationssygeplejersker - Hold 3

Start- og slutdato

25.09.24 - 14.11.24

Tilmeldingsfrist

14.08.24

Nummer

0808879

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Annonceres senere

Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren – tonet mod operationssygeplejersker - Hold 4

Start- og slutdato

23.10.24 - 05.12.24

Tilmeldingsfrist

11.09.24

Nummer

0808880

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Nørgård Christensen

Uddannelseskonsulent

+45 51 38 06 38