Gå til indhold

Triage- & Teammodul

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen akutsygeplejeden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modul er baseret på Modul Vf82: Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren.

Fokus i modulet er tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med henblik på at videreudvikle den sundhedsfaglige praksis.

Modulet kvalificerer kursisten til at kunne indgå i et tæt tværfagligt samarbejde om initial modtagelse og triagering af alle akutte patienter på baggrund af kliniske kompetencer, symptomatologi, procestriage, beslutningsstøtte og flowstyring.

Det vægtes højt at medtænke organisationers forskelligheder, og den indflydelse det kan få på samarbejde og kommunikation mellem de involverede parter.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår:

Viden

 • Kan demonstrere viden om teorier og metoder til at analysere og kvalificere det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis og på den baggrund er i stand til at kunne planlægge, koordinere og evaluere modtagelsesprocessen for den akutte patient.
 • Systematisk vurdere den akutte patients symptomer ud fra en analytisk tilgang, og anvende relevante kliniske beslutningsværktøjer
 • Kan reflektere over forskellige samarbejdsformer og deres betydning for netværksdannelse og samarbejde på tværs i sektorer og organisationer
 • Demonstrere forståelse for og reflektere over betydningen af at inddrage et nuanceret borger, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv i samarbejdet
 • Viden om redskaber, der understøtter beslutningstagen og flowstyring

Færdigheder

 • Kan analysere, kritisk vurdere og håndtere overgange mellem funktioner, afdelinger og sektorer for at sikre sammenhæng i sundhedsfaglige ydelser
 • Kan inddrage såvel et tværfagligt som et organisatorisk perspektiv i analyse af aktuelle samarbejdsmæssige udfordringer
 • Kan reflektere kritisk over egen praksis ud fra en integration af teori og praksis
 • Kan træffe beslutninger og flowstyre

Kompetencer

 • Kan håndtere tværfagligt komplekse og udviklingsorienterede forløb og komme med begrundede forslag til videreudvikling af patientforløb og med inddragelse af såvel mono- som tværfaglige samarbejdspartnere
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for patientforløb der sikrer koordinering og samarbejde i sundhedsfaglige ydelser, herunder kvalitet og samarbejde om modtagelse, triagering, pleje og behandling af den akut kritisk syge patient
 • Sikrer samarbejde og inddragelse af patient og pårørende i akutte situationer
 • Behersker og anvender metoder og teknikker i relation til akutte kliniske procedurer

Indhold

Indholdet er bestemt af studieordningen for de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt den Nationale ramme for uddannelsen.

 • Tværfaglighed, begreb og proces. Ekspert-Triage og flowmasterfunktion, samarbejde i teams og sikker mundtlig kommunikation. Akut medicinsk teamtræning og tværfaglig traumeteamtræning.
 • Samarbejde, kommunikation, og forandringsprocesser, herunder traumatologi samt traumeteamtræning med fokus på ledelse ud fra CRM (Crisis Resource Management) principperne. Det personlige lederskab og at arbejde under stress
 • Specifikke akutte sundhedsproblemer og ABCDE-vurdering i relation til: Akutte medicinske tilstande, akut kirurgi og traumatologi, traumemekanismer, psykiatri ved akut indlæggelse og skader, børn og triage – medicinsk og kirurgisk.
 • Organisationsteori og organisation på tværs af fag og sektorer. Herunder klinisk beslutningstagen, afvigelse af retningslinjer, kultur, lovgivning og etik
 • Brugerinddragelse, patienter/patientologi og pårørende
 • Korttidskommunikation med patient og pårørende

Målgruppe

Deltageren skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen tager udgangspunkt i den studerendes praksis på en akutmodtagelse/akutklinikker med patientforløb, triagering og patientflow i afdelingen.

Desuden anbefales det, at deltageren har gennemført Akutuddannelsens Basismodul eller gennemført multiple Choice testen tilhørende Basismodulet i akutsygepleje eller have planlagt at gennemføre dette, for at kunne godkendes til forløbet i regionsregi.

RegionH betaler deltagergebyret for ansatte i akutmodtagelse eller akutklinik i Region H.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren - Triage- & Teammodul

Start- og slutdato

15.04.24 - 28.05.24

Tilmeldingsfrist

15.03.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0619506

Pris

6.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Hvornår

15-18.04, 29-30.4, 2-3.5, 13-14.5 (CAMES), 15-16.5, Eksamen: 28.05.2024

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Nørgård Christensen

Uddannelseskonsulent

+45 51 38 06 38