Gå til indhold

Tilgange og metoder i det tvær­profes­sionelle/tvær­sekto­rielle sam­arbejde

Få styrket og udviklet dine kompetencer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Ønsker du at styrke og udvikle dine kompetencer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde? Modulet er for fagprofessionelle, som arbejder med børn, unge, voksne og familier i udsatte positioner, bl.a. på grund af psykiske vanskeligheder, funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

Det får du ud af modulet

Når det handler om børn, unge, voksne og familier i udsatte positioner er der i mange tilfælde behov for indsatser på tværs af organisationer, sektorer og systemer. Det gælder fx overgangene fra børn- og ungeområdet til voksenområdet, mellem behandlings- og socialpsykiatri og mellem misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats. En helhedsorienteret indsats kan involvere en række forskellige fagprofessionelle. Det kan være udfordrende både for familien og borgeren samt for den fagprofessionelle at navigere i et sådant tværgående samarbejde.

På modulet opnår du en forståelse for mulighederne og udfordringerne i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. Vi arbejder med at tage udgangspunkt i borgerens perspektiv for bedre at kunne forstå de fagprofessionelles rolle i den helhedsorienterede indsats. Vi arbejder også med rammesætningen af det tværprofessionelle samarbejde i form af lovgivning og organisering. Desuden bliver du præsenteret for centrale begreber som relationel kapacitet og kommer til at afprøve elementer fra metoder og redskaber, som kan indgå i det tværprofessionelle samarbejde fx interessentanalyse, mødefacilitering og skriftlig dokumentation.

Det faglige indhold

 • De lovgivningsmæssige rammer for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor
 • Komplekse problemer og den professionelle rolle
 • Rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader fx tværfaglige team, tværprofessionelle netværk, netværksmøder og koordinerende handleplaner
 • Inddragelse af børn, unge og familier og borgere i det tværprofessionelle samarbejde
 • Koordinering og facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for udvikling af egen praksis

Hvem deltager?

Modulet henvender sig dels til fagprofessionelle på børne- og familieområdet og dels til såvel sagsbehandlere på myndighedsområdet som fagprofessionelle fra almen-eller specialområdet.

Modulet henvender sig også til fagprofessionelle på området for voksne i udsatte positioner, bl.a. sagsbehandlere og frontmedarbejdere i social- og behandlingspsykiatrien, på herberger/krisecentre, i hjemløseindsatser og i misbrugstilbud. Din uddannelsesmæssige baggrund kan være socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, lærer mv.

Der er samundervisning på modulet med deltagere på modulet ’Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen’ fra diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Modulet kan med fordel bestilles af kommuner og arbejdspladser, der ønsker et lokalt tilrettelagt uddannelsesforløb udviklet med udgangspunkt i specifikke lokale og organisatoriske forhold.

Praktiske oplysninger

Modulet er valgfrit og kan kombineres med andre moduler på den sociale diplomuddannelse. Omfanget er 7-8 undervisningsdage á 5-6 timer i dagtimerne. Dele af undervisningen gennemføres som blended learning, der supplerer den fysiske undervisning med online læring, med inddragelse af enkle digitale teknologier.

Undervisningsforløbet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i en portfolio, der udarbejdes undervejs.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17