Gå til indhold

Teorier og modeller for samskabelse

Styrk dine kompetencer, og få konkrete redskaber til at agere facilitator i samskabelsesprocesser til støtte for og sammen med borgere i udsatte positioner

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Oplever du også, at der skal et meget tæt samarbejde med borgeren, dennes netværk, lokalsamfund og/eller frivilligkræfter til for at skabe reel trivsel og et selvstændigt, meningsfuldt liv for borgere i udsatte positioner? – At det ikke er nok, at de trives på botilbuddet, med hjemmevejlederen eller i andre dele af velfærdssystemet?

Som fagprofessionelle i velfærdssystemet bliver vi mere og mere bevidste om styrkerne og nødvendigheden i at inddrage alle de mulige ressourcer, der kan være omkring borgeren, dennes netværk, lokalsamfund og frivilligkræfter for at lykkes i forhold til borgerens egne mål, håb og drømme.

På dette forløb får du netop styrket dine kompetencer til at opdage, initiere og facilitere samskabelsesprocesser omkring borgere i udsatte positioner.

Ligeledes får aktører fra fx frivillighedssektoren og civilsamfundet styrket deres kompetencer til at samarbejde med velfærdssystemet.

Det får du ud af modulet

Gennem teoretisk- og empirisk viden, praksiseksempler, præsentation af værktøjer og øvelser opnår du færdigheder i at kunne samskabe med andre aktører i samfundet såsom borgere i udsatte positioner (fx i psykiatrien, på rusmiddel-, handicap- og demensområdet), frivilligorganisationer og offentligt ansatte på tværs af forvaltninger og sektorer.

Du lærer om strategier for samskabelse, din egen rolle i processen, social innovation, design thinking og empowerment. Inspireret af aktionslæring arbejder vi med at omsætte og afprøve det nylærte i egen praksis. Der sættes fokus på medborgerskab, borgerinddragelse, frivillighed, tværsektorielt samarbejde og viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Underviserne har stort praktisk og teoretisk kendskab til samskabelsesprocesser og vil både bestå af KP’s egne samt eksterne fra praksis.

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

 • Forskellige perspektiver på samskabelse
 • Facilitering af samskabelsesprocesser på borgerniveau såvel som gruppe- og organisationsniveau
 • Medborgerskab, empowerment og etik
 • Brobygning til lokalsamfund
 • Demokrati og deltagelse for mennesker i udsatte positioner
 • Socialt entreprenørskab og innovation
 • Frivillighed og netværksarbejde

Målgruppe

Modulet henvender sig bredt til velfærdsprofessionelle medarbejdere og ledere på det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område med en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver, ergoterapeut, sygeplejerske eller pædagog.

Derudover henvender forløbet sig til aktører fra frivillighedssektoren, civilsamfundet og den private sektor, da det netop handler om samskabelse på tværs i samfundet.

Praktiske oplysninger

Modulet består á cirka 8 undervisningsdage, vejledning og en afsluttende eksamen.

Undervisningen foregår på hverdage og i dagtimerne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Teorier og modeller for samskabelse

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888228

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Anja Kammacher

Lektor

+45 51 63 26 53