Gå til indhold

Information om coronavirus

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen sundhedsfremme og forebyggelseden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer til at styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet.

Her arbejdes med værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser.
Vi designer moduler, så de handler om specifikke patient- og borgerforløb, fx. Forløb for mennesker med kræft, med kroniske-  eller neurologiske sygdomme. Vi har også designede moduler til myndighedspersoner som sagsbehandlere, koordinatorer og visitatorer.

Det overordnede indhold i alle toninger er:

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient – og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer – etik
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper

Vi tilbyder følgende toninger

Kvalificer din egen praksis. Arbejder du med at motivere borgeren til en sundere livsstil? Og oplever du udfordringer med at nå visse borgere med din indsats? Så er dette modul noget for dig.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Her lærer du væsentlige perspektiver og metoder – særligt i forhold til mennesker med kroniske lidelser og andre borgergrupper, hvor det er nødvendigt at styrke deres egen empowerment.

En sundhedspædagogisk indsats er helt central for at få sundhedsfremme og forebyggelse til at fungere i praksis. Derfor tager vi udgangspunkt i din egen praksis – og kvalificerer denne med udgangspunkt i modulets undervisning.

Det får du ud af toningen

 • Du øger din viden og dine kompetencer til at kvalitetsudvikle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med udgangspunkt i sundhedspædagogik
 • Du udvikler dine kompetencer til at vurdere patientens og borgerens behov og situation
 • Du får nye perspektiver på brugerinddragelse – og samarbejde i det sundhedspædagogiske felt

Det faglige indhold

 • Social ulighed i sundhed og social kapital
 • Borger- og patientperspektiv og empowerment
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats
 • Metoder, interventionstyper og klassifikationer – med særligt fokus på sundhedspædagogisk indsats

Målgruppe

For dig, der fx arbejder med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsvejledning, træning, sygepleje mennesker med kroniske sygdomme eller lignende.

Kom i dybden med den sundhedsfaglige argumentation. Sundhedsfremme og forebyggelse er relevant i de forebyggende hjemmebesøg, men det er også vigtigt at have dette perspektiv med i mange andre kontakter og forløb med ældre borgere/patienter.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Toningen præsenterer forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til ældre. Du arbejder bl.a. med borgerperspektiv og involvering, forskellige strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og metoder. Du får også mulighed for at arbejde med interventionstyper.

Det får du ud af toningen

 • Du bliver i stand til at udvikle egen praksis i relation til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til ældre
 • Du kommer i dybden med den sundhedsfaglige argumentation for relevante handlemuligheder i forhold til forebyggende og sundhedsfremmende indsats til ældre
 • Du får kompetencer til at udføre at tilrettelægge og udføre en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats

Det faglige indhold

 • Afgrænsning af målgruppen (ældre) ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremme og forebyggende indsats i relation til ældre
 • Metoder, klassifikationer og interventionstyper i relation til ældre

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, som arbejder med ældre borgere/patienter, uanset om du er ansat i en kommune, på hospital eller hos praktiserende læge.

Katalognummer

SD23

Styrk dit arbejde i kampen mod kræft.
Lær hvordan du kan være med til at forebygge kræft og fremme sundheden for særligt børn og unge samt udsatte voksne gennem en særlig fokuseret og sundhedsfaglig indsats.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Denne toning er ideelt til at videreudvikle de kompetencer, du allerede har. Her får du redskaberne til arbejdet med kræftforebyggelse og –sundhedsfremme.

Du bliver præsenteret for forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med kræft. Vi har særlig fokus på at fremme borgerens livsstil og mindske den risikoadfærd, der kan føre til at kræft.

Det får du ud af toningen

 • Du får de nyeste relevante teorier, metoder og interventioner
 • Du lærer at analysere og forstå borgerens/patientens perspektiv og behov
 • Du får styrkede kompetencer til målrettet at iværksætte sundhedsfremme og forebyggelse i egen praksis og i tværfagligt samarbejde

Det faglige indhold

 • Fokus på borgere/patienter med kræft – hvad kendetegner dem ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
 • Sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på risikoadfærd og KRAMS-områderne
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til mennesker med kræft
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring koordinering af forebyggelsesaktiviteter. Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation mennesker med kræft
 • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til mennesker med kræftsygdomme

Målgruppe

Det er for dig, der arbejder med eller ønsker at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i et patient- eller borgerrettet perspektiv, blandt andet i forhold til mennesker der har, eller har haft kræft samt særligt udsatte voksne.

Katalognummer

SD24

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00