Gå til indhold

Information om coronavirus

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnet

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer til at styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet.

Her arbejdes med værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Vi designer toningerne, så de handler om specifikke patient- og borgerforløb, fx. Forløb for mennesker med kræft, med kroniske-  eller neurologiske sygdomme. Vi har også designede toninger til myndighedspersoner som sagsbehandlere, koordinatorer og visitatorer.

Det overordnede indhold i alle toninger er:

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient – og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer – etik
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper

Vi tilbyder følgende toninger

Bygger du bro mellem borgerens ønsker og behov og kommunens rammer?

Med denne toning kan du få styrket dine kompetencer i arbejdet som myndighedspersoner inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Uddannelsen udbydes i partnerskab med Substans (tidl. Vølund & Kloster.

Det får du ud af toningen

 • Du kan tilrettelægge sagsbehandling og samarbejde, så borgeren oplever et sammenhængende og koordineret forløb
 • Du får indsigt og viden så du kan være med til at udvikle myndighedsfunktionen og tilpasse den efter de samfundsmæssige udfordringer og krav
 • Du får indsigt i den kompleksitet der er i at skabe sammenhæng i patient- /brugerforløb

Det faglige indhold

 • Organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Rollen som myndighedsperson og brugerinddragelse
 • Sundhedsfremme og forebyggelse i sammenhængende borgerforløb

Målgruppe

For dig, som har flere års erfaring med myndighedsfunktionen på det sociale- og sundhedsfaglige område, og som ønsker at gennemføre en formelt kvalificeret uddannelse på området.

Toningen er for dig der ønsker at arbejde med at skabe sammenhæng i det tværfaglige – og tværsektorielle arbejde i forhold til mennesker med kræft, med henblik på at skabe kvalitet og kontinuitet i indsatsen.

På denne toning udvikler du kompetence til at kunne indgå i og skabe en helhedsorienteret og tværfaglig indsats til mennesker, der har eller har haft en kræftsygdom. I undervisningen vil der arbejdes ud fra anbefalinger omkring sammenhæng i indsatsen, i forhold til kræftplan III. Der reflekteres desuden over de værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordination, som er afgørende faktorer for at yde en sammenhængende indsats

Toningen er for dig der arbejder med at koordinere forløb og indsatser for mennesker der har eller har haft kræft, både indenfor den primære, sekundære og private sektor.

Dit udbytte

Formålet med toningen er at give dig viden omkring og kompetencer til at skabe øget sammenhæng og koordination i behandlings- og rehabiliteringsforløbet for mennesker med kræft.

 • Du opnår viden omkring den kompleksitet sammen i patient-/brugerforløb frembyder.
 • Der introduceres til forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb indenfor kræftområdet.
 • Modulet kvalificerer dig til at indgå i udviklingsarbejde om sammenhæng i forløb på tværs af faglige og organisatoriske faggrænser indenfor kræftområdet.

Emner

 • Forløbsprogrammer indenfor kræftområdet
 • Bruger- og pårørendeinddragelses betydning indenfor kræftområdet
 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb
 • Udfordringer og problemstillinger omkring koordination
 • Samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser

Skab sammenhæng og få bedre resultater.
Mennesker med hjerneskade har ofte lange og komplicerede forløb på tværs af faggrænser og sektorer. Det er op til os – de professionelle – at skabe kontinuitet og sammenhæng. Er du godt klædt på til opgaven?

Denne toning tager udgangspunkt i sidste nye viden, evidens og anbefalinger i forhold til sammenhængende, koordinerede forløb til mennesker med hjerneskade.

Det får du ud af toningen

 • Du får indsigt i og viden om metoder og strategier, som kan ruste dig til at bidrage til bedre og mere sammenhængende forløb for mennesker med hjerneskade.
 • Du udvikler din egen professionelle rolle, og får kompetencer til at indgå i udviklingsarbejde om sammenhæng på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Det faglige indhold

 • Din faglige og professionelle rolle i samarbejdet med mennesket med hjerneskade
 • Brugerinddragelse i sammenhængende forløb
 • Organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Koordineringsproblematikker, udfordringer og etiske overvejelser i arbejdet med mennesker med hjerneskade
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser

Målgruppe

Toningen er til dig, som i forskellige funktioner arbejder med forløb for mennesker med hjerneskade – fx:

 • Samarbejder med den neurologiske patient og borger
 • Genoptræner, vejleder eller plejer den neurologiske patient og borger
 • Koordinerer og organiserer neurorehabilitering- og behandling
 • Underviser og superviserer kolleger i neurorehabilitering og sammenhængende forløb
 • Lægger plan og sætter mål for indsatsen
 • Varetager socialfaglige indsatser til mennesker med hjerneskade

Sammenhæng og koordinering af borgerforløb er en stor udfordring i såvel primær – som sekundær sektor. For at skabe gode, sammenhængende forløb og patientsikre overgange kræver det et særligt samarbejde mellem den sundhedsprofessionelle og borgeren. Men hvordan sikrer man samarbejde og sammenhæng, når man arbejder med borgere med særligt svage ressourcer?

På denne toning arbejdes der med at skabe bedre sammenhæng i borgerforløb – med særligt fokus på borgere med svage ressourcer. Det kan fx være borgere med ringe netværk som har misbrug, demens, svære hjerneskader, psykiatriske problematikker eller lignende.

Det får du ud af toningen

 • Du udvikler indsigt i – og kompetencer til at skabe bedre sammenhæng, koordinering og samarbejde i borgerforløb med ressourcesvage borgere som fx. borgere med ringe netværk som har misbrug, demens, svære hjerneskader, psykiatriske problematikker eller lignende.

Det faglige indhold

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer – etik
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
 • Analyse af patientforløb i relation til udvalgte borgergrupper

Målgruppe

Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sagsbehandlere, jobkonsulenter og socialrådgivere der arbejder med at skabe sammenhæng i borger- og brugerforløb.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00