Gå til indhold

Information om coronavirus

Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen sundhedsfremme og forebyggelseden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul er for dig, der arbejder med rehabilitering og som ønsker at udvikle dine kompetencer til at styrke kvalitet, effekt og brugerinddragelse i dit arbejde.

Vi designer toninger, så de handler om specifikke patient- og borgergrupper, fx. Mennesker med kræft eller neurologiske sygdomme, borgere der deltager i hverdagsrehabilitering eller ældre mennesker med komplekse problemstillinger.
Vi har også designede toninger til myndighedspersoner som sagsbehandlere, koordinatorer og visitatorer.

Det overordnede indhold i alle toninger er:

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Vi tilbyder følgende toninger

Er du klar? Neurorehabilitering stiller store krav til dig som professionel. Du skal have anvende evidensbaseret viden i indsatsen, du skal tage udgangspunkt i borgerens og patienters ressourcer og mål – og skabe sammenhæng i ofte lange og komplicerede forløb.

Målgruppe:

Toningen er rettet mod dig, som i forskellige funktioner arbejder med neurorehabilitering – fx:

 • Lægger plan og sætter mål for indsatsen
 • Samarbejder med den neurologiske patient og borger
 • Genoptræner eller plejer den neurologiske patient og borger
 • Koordinerer og organiserer neurorehabilitering
 • Underviser og superviserer kolleger i neurorehabilitering

Toningen er tilrettelagt, så indholdet kan målrettes mod de konkrete funktioner, du og de andre deltagere har indenfor neurorehabilitering.

Dit udbytte:

På uddannelsen får du indsigt i og viden om evidensbaserede metoder og strategier, som kan ruste dig til at planlægge og udføre neurorehabilitering. Du udvikler din egen professionelle rolle i neurorehabilitering, og får kompetencer til at forbedre et sammenhængende forløb for patient og borgeren.

Emner:

 • Aktuelle teoretiske perspektiver, herunder fx. neuroplasticitet
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe, herunder fx. Samarbejde med borger/patient med kognitiv dysfunktioner
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats til mennesker med hjerneskade, herunder tværsektoriel koordinering, relationel koordinering og erhvervsrettet rehabilitering
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv, herunder pårørendesamarbejde
 • Interventionstyper og klassifikationer i forhold til mennesker med hjerneskade, herunder ICF, konklusioner fra MTV Rapport om hjerneskaderehabilitering og forløbsprogram for voksne med hjerneskade

Styrket tilbage til livet og en ny virkelighed.
Følgerne efter en kræftsygdom er ikke bare fysiske, men også mentale og sociale. På dette modul bliver du klædt på til at kunne arbejde med en helhedsorienteret og tværfaglig rehabiliteringsindsats.

Toningen giver viden om sammenhængen mellem rehabiliteringsindsatsen og menneskers perspektiv og behov på kræftområdet. I undervisningen arbejder vi blandt andet ud fra de anbefalinger, der ligger omkring sammenhæng i indsatsen i Kræftplan III.

Det får du ud af toningen

 • Du får den nyeste viden, relevante metoder og strategier og dermed styrket dine kompetencer til at tilrettelægge, koordinere, og udføre rehabiliteringsforløb for mennesker med kræft
 • Du får øget indsigt i sammenhængen mellem rehabiliteringsindsatsen og borgerens perspektiv og behov inden for kræftområdet
 • Du bliver kvalificeret til at indgå i udviklings- og kvalitetsarbejde om sammenhæng i rehabiliteringsforløb på tværs af faglige og organisatoriske faggrænser inden for kræftområde

Det faglige indhold

 • Rehabilitering som begreb og forståelse
 • Social gradient i rehabilitering i forhold til mennesker med kræft
 • Metoder og strategier anvendt i rehabilitering til mennesker med kræft, herunder survivorship-planer
 • Senfølger til en kræftsygdom og awareness
 • Forskellige tilgange til patient-/borgerinvolvering
 • Tværfagligt samarbejde og professionsperspektiv
 • Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer i forbindelse med rehabiliteringsopgaven på tværs af hospitaler og kommunerne

Målgruppe

For dig, der arbejder i kommuner, på hospitaler og hospice eller i almenpraksis og er sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, socialrådgiver eller diætist.

Fokusskiftet “fra passiv til aktiv hjælp” betyder, at en rehabiliterende tankegang i arbejdet med borgeren er af stor betydning. Skal du være ekspert i hverdagsrehabilitering? Understøtter du forandringsprocesser og ny praksis hos kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere? Så er denne uddannelse noget for dig.

Rehabilitering er på dagsorden i alle kommuner. Enten som projekter, særlige teams, der har rehabilitering som hovedfokus, eller måske som overskrift på al hjælp – også til de ældre borgere.

Men hvad er egentlig forskellen på kompenserende hjælp og et rehabiliteringsforløb? Hvordan passer nye og gamle ”ældrebilleder” ind i denne kontekst? Hvordan arbejder man med rehabilitering som borgerkonsulent, visitator eller supervisor for kollegaer? Giver begrebet Relationel Koordinering mening i rehabiliteringssammenhæng? Det får du mulighed for at fordybe dig i på dette rehabiliteringsmodul, hvor også modulopgaven tager afsæt i dit konkrete arbejde eller din funktion.

Det får du ud af toningen

 • Du får en solid indsigt i og viden om rehabilitering og hverdagsrehabilitering
 • Du kan træffe fagligt begrundede beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i forhold til f.eks. ældre borgere
 • Du kan organisere, lede og gennemføre (hverdags)rehabilitering i samarbejde med kollegaer

Det faglige indhold

 • Rehabilitering og hverdagsrehabilitering begreb og proces
 • Borgerperspektiv og involvering
 • Det tværfaglige samarbejde i rehabilitering
 • ICF, hjælpestrategier og aktiverende hjælp

Målgruppe

Modulet er for dig, der er sundhedsfaglig visitator, koordinator, borgerkonsulent, (gruppe)leder i hjemmepleje eller på plejecenter, underviser og supervisor for kollegaer i (hverdags)rehabilitering eller har særlige funktioner indenfor f.eks. hverdagsrehabilitering.

Toningen er tilrettelagt i samarbejde med Veterancentret – Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdeling.

På denne toning bliver du klædt på til at kunne arbejde med en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats for veteraner.

Det faglige indhold

På toningen beskæftiger vi os bl.a. med følgende emner:

 • Rehabilitering som begreb og proces
 • Viden og handlemuligheder i forhold til veteraner med PTSD
 • Coach for veteraner
 • Kompetenceafklaring
 • Omvendt formidling

Målgruppe

Toningen er et rekvireret forløb og henvender sig derfor kun til personer, som er ansat som job- & uddannelsesrådgiver i forsvaret.

Forløb og eksamen

Toningen er tilrettelagt som et deltidsmodul med 5 dage med fremmødeundervisning. Der vil være nogle mindre hjemmeopgaver i løbet af modulet. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Toningen har et særligt fokus på rehabilitering i relation til demens, hvor der arbejdes med rehabiliteringsprocessen, indsatsmetoder og ikke mindst implementering af indsatser i praksis.
For bedst muligt udbytte af modulet anbefales det at tage ABC om demens, som findes på Nationalt Videnscenter om demens´ website på www.videnscenterfordemens.dk, medmindre man har en opdateret viden om demens som syndrom, idet der på modulet ikke indgår sygdomslære.
Denne toning komplementerer de socialfaglige diplommoduler om demens.

Det faglige indhold

 • Rehabiliteringsprocessen og personcentreret omsorg
 • Rehabiliteringsbegrebet ud fra forskellige teoretiske tilgange
 • Borgerperspektiv- og involvering i rehabiliteringsprocessen
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats
 • Interventionstyper og implementering af indsatser med særligt fokus på:
 • Fysisk aktivitet, sansestimulation og velfærdsteknologi
 • Kognitiv stimulationsterapi CST
 • Værktøjskassen og reminiscensarbejdet
 • Caseopgave

Målgruppe

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, der arbejder med mennesker med demens i eget hjem, ældrebolig, plejecentre, aktivitetscentre og andre dagtilbud, midlertidige pladser mm.

Praktiske oplysninger

Inden modulstart udarbejder den studerende en situationsbeskrivelse på maks. ½ side.

Feltstudie arbejde indgår som planlagt studieaktivitet

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider

Formålet med toningen er at ruste deltagerne i at udrede og håndtere langvarige følgevirkninger af Covid-19. Du får teoretisk viden og metodekendskab om rehabilitering og senfølger sat i relation til din egen praksis.

Vi arbejder med forskellige typer af senfølger efter Covid-19, og de deraf følgende forskellige behov for rehabilitering ud fra nationale anbefalinger.
Du får en styrket teoretisk forståelse af funktionsevnebegrebet og rehabilitering, den personcentrerede tilgang, og ikke mindst tilgangen og indsatsen i relation til borgerens rehabiliteringsproces og den tværprofessionelle indsats for at skabe sammenhæng.

Vi arbejder ud fra et tydeligt bio-psykosocialt (ICF) og tværprofessionelt afsæt.

Vi har et særligt fokus på lungerehabilitering, dysfagi, muskel og ledsmerter, kognitive og mentale følgevirkninger, mestring, brugerperspektiv og hverdagslivets betydning

Indhold

 • Rehabilitering – grundbegreber, målsætning og hverdagslivets betydning
 • Rehabilitering – udetræning og hjemmetræning
 • COVID-19 Brugerperspektiv og mestring af mentale og kognitive følgevirkninger
 • COVID-19 Nationale anbefalinger og strategier
 • COVID-19 Lungefunktion og fysisk genoptræning – samt helhedsvurdering ift. andre fysiske symptomer og energiforvaltning i praksis
 • COVID-19 Ernæring, måltid og dysfagi
 • Det gode forløb og muligheder i egen praksis

Målgruppe

Udviklings- og uddannelseskonsulenter, faglige ledere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernærings- og sundhedsprofessionsbachelorer og psykomotoriske terapeuter, der arbejder med mennesker med senfølgesymptomer efter COVID-19.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes onsdage fra den 3/2 til 10/3 med aflevering af opgave 26/3.
Undervisningen er tilrettelagt med såvel fremmøde som online undervisning og andre virtuelle læringsaktiviteter, herunder også virtuelle studiegrupper. Feltstudier indgår som planlagt studieaktivitet.

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på ca. 5 sider

Få kompetencer til at anvende evidensbaseret viden og praksis ift. rehabilitering i dit konkrete arbejde

Sundhedsstyrelsens håndbog ift. §83a har til hensigt at styrke og understøtte implementeringsarbejdet, men hvordan kan du helt konkret udvikle det tværfaglige samarbejde, så rehabiliteringsforløbene i højere grad lykkes? Hvilken evidens kan vi sammen tage udgangspunkt i, for at kvalificere arbejdet – og hvilke konkrete implementeringsredskaber kan med fordel anvendes?

Disse perspektiver får du mulighed for at fordybe dig i på dette rehabiliteringsmodul, hvor modulopgaven også tager afsæt i dit konkrete arbejde eller din funktion.

Hvis du har deltaget i Københavns Professionshøjskole og Sundhedsstyrelsens 4 dages rehabiliteringskursus, får du merit – og med enkelte indsatser får du et fuldt diplommodul. 

Det får du ud af toningen

 • Indblik i evidensbaseret viden og praksis ift. rehabilitering
 • Reflektere over konkrete tiltag og muligheder i relation til at anvende og implementere evidensbaseret praksis i egen kommune
 • Kvalificeres yderligere til at lede og understøtte rehabiliteringsforløb på tværs af fagligheder og forståelse – med skarpt udgangspunkt i borgeren

Det faglige indhold

 • Evidensbaseret praksis ift. rehabilitering (e-learning)
 • Implementeringsstrategi – hvad gør man konkret (e-learning)
 • Det tværfaglige samarbejde i rehabilitering – forståelser og kultur (fremmøde på Københavns Professionshøjskole)
 • Udarbejdelse af mindre opgaver. Der tilbydes vejledning i den forbindelse (mail, telefon, Skype eller fremmøde i København)

Målgruppe

Toningen er for dig, der er social- eller sundhedsprofessionel, og som har gennemført 4 dages rehabiliteringskursus udbudt og afholdt af Københavns Professionshøjskole og Vølund og Kloster.

Tidsforbrug

Forløbet består af e-learning, selvstudie i udvalgt litteratur (fleksibelt i løbet af maj), en enkelt undervisningsdag på Københavns Professionshøjskole (Afholdes ultimo maj. Der er ikke mødepligt) samt vejledning og opgaveskrivning (Primo – medio juni).

Den afsluttende opgave

Vejledning kan foregå via personligt møde, skype, mail eller telefon. Opgaven afleveres på Københavns Professionshøjskoles elektroniske platform.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00