Gå til indhold

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe – tonet mod sundhed i det sociale arbejde

Styrk dine kompetencer og få konkrete redskaber til at implementere sundhed som en del af din sociale praksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Arbejder du på socialområdet med en ikke-sundhedsfaglig baggrund, og savner du viden og færdigheder til at arbejde med sundhed som en del af den helhedsorienterede indsats sammen med borgeren?

Vi ved, at levetiden for mennesker med psykiske lidelser, svære sociale problemer og handicap er væsentligt reduceret i sammenligning med baggrundsbefolkningen. Det er et faktum, vi som samfund har kendt til i årevis, men uligheden i sundhed er stort set uændret.

På dette modul får du mulighed for at fordybe dig i din sociale praksis og skærpe fokus på fysisk og mental sundhed hos borgeren. Uanset om du arbejder på botilbud, i borgerens eget hjem, i ambulante tilbud, i aktivitets- og samværstilbud, i sagsbehandlingen eller lignende vil du her få mulighed for at reflektere over din fagprofessionelle rolle og dit mindset i forhold til sundhed samt styrket dine kompetencer til at arbejde systematisk med borgerens sundhed i og uden for eget tilbud.

Det får du ud af modulet

Modulet behandler sundhed ud fra et recoveryorienteret og rehabiliterende perspektiv, hvor sundhed ses som en ressource til at støtte mennesker med psykiske lidelser, sociale problemer og handicap i at nå sine mål og drømme.

Via teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, konkrete værktøjer og øvelser bidrager modulet til, at til du i højere grad kan arbejde med sundhed som en integreret del af din praksis på det sociale område.

Gennem prøvehandlinger og portfolio understøtter vi dig systematisk i at omsætte og afprøve det nylærte i egen praksis.

Underviserne har stort praktisk og teoretisk kendskab til feltet og vil både bestå af KP’s egne, eksterne fra praksis og mennesker med levede erfaringer.

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

 • Fysisk og mental sundhed i relation til målgruppen
 • Sundhedsfokus som en del af recovery-orienteret rehabilitering
 • Sundhedsbegreber
 • Sundhedsfremme, forebyggelse, KRAM og Det dobbelte KRAM
 • Etik
 • Salutogenese og oplevelse af sammenhæng
 • Ulighed i sundhed
 • Mestring af fysisk sygdom i hverdagslivet, herunder sundhedskompetence, handlekompetence, empowerment og self-efficacy
 • Somatisk sygdom, dokumentation og tidlig opsporing
 • Samarbejde på tværs af lovgivninger, fag, organisationer og sektorer
 • Skadesreduktion
 • Fysisk aktivitet, fællesskab og civilsamfundets rolle
 • Den socialfaglige rolle i arbejdet med sundhed
 • Indefra-perspektiv på sundhed når man lever med psykiske sårbarheder

Målgruppe

Modulet henvender sig bredt til medarbejdere og ledere på det sociale og pædagogiske område med en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver, ergoterapeut eller pædagog og fx ansatte på social- og psykiatriområdet i kommuner, regioner, stat samt selvejende institutioner.

Praktiske oplysninger

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig portfolio.

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet udbydes også som et rekvireret skræddersyet – læs mere om skræddersyede forløb her.

Prisen kan variere ved skræddersyet forløb alt afhængig af, hvilke temaer og aktiviteter der skal indgå i forløbet.

Læs mere om adgangskrav og dispensation her

Gratis pladser pga. tilskud fra Social- og Boligstyrelsen

Der er en række gratis pladser til modulet som tildeles efter ”først-til-mølle” princippet.

Dette finansieres af Social- og Boligstyrelsen, som led i en bevilling rettet mod opkvalificering af medarbejdere på det specialiserede socialområde.

Når du tilmelder dig, skal du I feltet ’Bemærkninger til uddannelsesinstitutionen’ skrive; “Jeg ønsker at søge gratis deltagelse”.

Efter modulets tilmeldingsfrist vil du modtage en mail fra Studieservice om, hvorvidt du får modulet gratis. Det forventes at modulet vil være gratis for alle tilmeldte.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe - tonet mod sundhed i det sociale arbejde

Start- og slutdato

12.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.08.24

Nummer

0510809

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17