Gå til indhold

Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

I skoler og dagtilbud er der børn og unge, der oplever forskellige grader af begrænsninger i udviklings-, trivsels- og læringssammenhænge som følge af social kontrol. Gennem modulet vil du få styrket dine kompetencer til at vurdere, hvornår der er tale om negativ social kontrol og du vil blive præsenteret for metoder og tilgange til at arbejde pædagogisk og forebyggende i relation til barnet/den unge/familien/kammeraterne og i samarbejdet med tværgående samarbejdspartnere.

Du vil arbejde med praksiseksempler, dilemmaer og cases, der belyses fra forskellige faglige perspektiver og som skærper blikket for kompleksiteten og styrker din refleksivitet og professionelle dømmekraft.

På modulet vil du opbygge færdigheder ift. at

 • kunne anvende, vurdere og begrunde metoder til at identificere, forebygge og håndtere mistrivsel relateret til negativ social kontrol og konflikter, herunder æresrelaterede og kulturelt betingede konflikter
 • kunne indgå i forebyggende og indgribende tværprofessionelt og tværgående samarbejde med myndigheder og andre relevante aktører, samt i tillidsskabende forældresamarbejde
 • kunne analysere dilemmaer diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed som har betydning for børn og unges deltagelsesmuligheder
 • kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske og didaktiske aktiviteter med udgangspunkt i kønsreflekterede, interkulturelle og normkritiske tilgange

Det faglige indhold

Modulet præsenterer viden fra forsknings- og udviklingsarbejde om negativ social kontrol, gruppe- og familiedynamikker samt æresrelaterede sociale praksisser; indblik i relevante konventioner, lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedr. forebyggelse af negativ social kontrol; samt viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed, som har betydning for pædagogisk og didaktisk praksis.

Undervisning

Undervisningen vil indeholde cases og dilemmaer, herunder inddrages cases fra din egen praksis, som vil danne afsæt for analyser og drøftelser af en række faglige perspektiver, der kan skærpe din vurderingsevne og din professionelle dømmekraft i kontekster præget af kompleksitet.

Læringsformen er en vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppe- og casearbejde, samt undersøgelser og afprøvninger af modulets perspektiver og metoder i egen praksis.

Eksamen

Modulet afsluttes med prøveform 7: Mundtlig prøve kombineret med kort skriftlige case.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i skole, dag- og fritidstilbud, samt fagpersoner der arbejder pædagogisk i andre kontekster.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0789667

Ledighed

Ledige pladser

Pris

2.150 kr.

ECTS

10

Hvornår

8 dage af varierende længde. 11.-12. sep., 16. sep., 8.-9. oktober 24. oktober 6.-7. november.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74