Gå til indhold

Identitet, dannelse og ungdomskultur

Lær mere om, hvordan du kan arbejde pædagogfagligt med unges dannelse og identitetsudvikling.

Dette kursus er for dig, som er optaget af, hvad der kendetegner ungdomsgenerationen i dag, hvilke udfordringer og problemstillinger, de unge møder, og hvordan du kan arbejde pædagogfagligt med unges dannelse og identitetsudvikling.

Det får du ud af kurset

Kurset sætter fokus på:

 • Den almene ungdomspædagogiske opgave herunder fokus på rammesætning, lovgivning, målgrupper, ansvarsområder og etik. Fokus vil her være at kende til disse som en forudsætning for det pædagogiske arbejde.
 • Unges muligheder og problemstillinger i forhold til uddannelse; herunder at kunne samarbejde med relevante aktører i de unges liv fx om uddannelsesvalg og uddannelsesparathedsvurderinger.
 • Identitet og demokratisk dannelse som kernebegreber i det pædagogiske arbejde; herunder fokus på køn og seksualitet, grænseoverskridende adfærd, digitalisering mv.
 • Udsathed i ungdomslivet med fokus på, hvad der er på spil i forhold til unges mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, marginalisering, in- og eksklusionsprocesser m.v.
 • Udvikling af det pædagogiske arbejde med fokus på inddragelse af unges perspektiver samt det pædagogiske formål i relation til målgruppe.

Du lærer:

 • nyeste viden inden for det ungdomspædagogiske felt, herunder ny udsathed som genkendes hos alle unge og unges perspektiver på ungdomslivet.
 • at reflektere over og fagligt begrunde pædagogiske tiltag, indsatser og handlinger, som vedrører ungdomslivets mangfoldige udtryk.
 • at arbejde med demokratisk dannelse og unges perspektiver på det levede ungdomsliv bl.a. gennem samtaler med unge og relevante aktører i de unges liv.

Kurset kvalificerer dig til at arbejde inden for det ungdomspædagogiske felt; fx i klubber, ungdomsklubber, på mellemtrin og i udskoling eller med opsøgende pædagogisk arbejde m.v.

Om undervisningen

Undervisningsformerne vil være korte oplæg, gruppearbejder, sparring med andre kursister, feedback fra og til andre kursister.

Mellem hver kursusgang skal du læse artikler, se film og/eller lytte til podcast. Derudover skal du lave mindre praksisopgaver mellem kursusgangene. Praksisopgaverne har til formål at gøre dig i stand til at reflektere og anvende teori i relation til egen praksis. Hermed understøttes omsætningen af det lærte, og at du udvikler på din praksis.

Kurset er tilrettelagt som et fagspecifikt kursus på 30 timer, og afsluttes uden prøve men med et kursusbevis. Københavns Professionshøjskole vurderer at indholdet svarer til 1,5 ECTS-point.

Hvem deltager?

Kurset er målrettet medarbejdere på 6-18 årsområdet, og som ønsker at kvalificere sit pædagogiske arbejde yderligere inden for det ungdomspædagogiske felt i eksempelvis SFO, klubber, ungdomsklubber, på mellemtrinnet, i ud-skolingen. Men kurset kan bestemt også være relevant for andre faggrupper som fx boligsociale medarbejdere, lærere og socialpædagoger eller ansatte i opsøgende pædagogisk arbejde.

Der er ingen adgangskrav, og derfor giver deltagelse i kurset mening for alle ansatte uanset uddannelsesbaggrund: pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, andre faguddannede eller andre ansatte med eller uden uddannelse.

Kurset er ét ud af fire kurser, der styrker din viden og praksis ift. pædagogisk arbejde indenfor 6-18-årsområdet.

De fire kurser er blevet udviklet for at kunne opkvalificere dig, der arbejder inden for området. Kurserne retter sig direkte mod din pædagogiske praksis, og hvad denne indebærer, og de kan tages uafhængigt af hinanden. De fire kurser er:

 • Udsathed og marginaliserede børn og unge
 • Identitet, dannelse og ungdomskultur
 • Grundlæggende pædagogisk arbejde inden for 6–18-årsområdet
 • Inkluderende og fællesskabende pædagogiskarbejde inden for 6–18-årsområdet

Kurset kan også indgå i et skræddersyet forløb. Kontakt os meget gerne eller læs mere her: https://www.kp.dk/konsulentydelser/

Type

Fagspecifikt kursus

Angående prisen

Prisen på kurset inkl. moms er kr. 9662,50. Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling; 8.550 kr. (u/moms) og forplejning: 890 kr. + 25 % moms = kr. 222,50

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00