Gå til indhold

Funktionsspecifik bioanalyse

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul får du mulighed for at fordybe dig i egen praksis inden for et specifikt funktionsområde (analyseområde) af biomedicinsk laboratorieteknologi.

Det faglige indhold

 • Fysiologiske og biokemiske sammenhænge og mekanismer af relevans for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Relevante patologiske sammenhænge og mekanismer, herunder evt. sammenhænge til miljø- og livsstilsfaktorer
 • Muligheder, strategier og principper for diagnosticering, behandling og forebyggelse af patologiske forhold inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Centrale laboratorieanalyser og – procedurer inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder, herunder kvalitetsvurdering og – sikring af disse
 • Lovgivning relateret til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Etisk teori og etiske retningslinjer knyttet til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Forudsætninger for optag (udfyldes kun hvis der kræves særlige faglige forudsætninger for optagelse)

Toning af modulet

Toning af modulet for dig, der arbejder med følsomhedsbestemmelse af bakterier og som ønsker specialiserede kompetencer indenfor antibiotikaresistens og følsomhedsbestemmelse af bakterier samt øget kendskab til det diagnostiske samarbejde omkring patienter med resistensproblematikker.

Toningen af modulet har fokus på antibiotika og følsomhedsbestemmelse af bakterier samt laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse indenfor resistensområdet. Derved opnår du specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle laboratoriemedicinske analyser til følsomhedsbestemmelse.

Målgruppe

Toningen af modulet er for bioanalytikere der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for følsomhedsbestemmelse af bakterier, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet.

Dit udbytte

 • Du får viden om fysiologiske, biokemiske og patologiske mekanismer og årsagssammenhænge indenfor den prokaryote cellebiologi, resistens og følsomhed
 • Du får viden om centrale metoder til følsomhedsbestemmelse og kvalitetssikring i relation til disse og kan bringe denne viden i spil i udvikling indenfor fagområdet
 • Du får viden om etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger i relation til antibiotikaresistens
 • Du får kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor mikrobiologisk følsomhedsbestemmelse

Indhold

 • Cellebiologi for prokaryoter – opbygning, genetik
 • Antibiotika og virkningsmekanismer – stofgrupper og virkninger, resistensmekanismer, naturlig og erhvervet resistens.
 • Diagnostik og kvalitetssikring – metoder til følsomhedsbestemmelse, EUCAST, biomedicinske analyser og fæno- og genotypiske test.
 • Tværfagligt og diagnostisk samarbejde – udfordringer i praksis, lovgivning, retningslinjer og overvågning
 • Litteratursøgning og opgaveskrivning

Toning af modulet for dig, der arbejder med hæmostaseanalyser og -laboratorieteknologi og som ønsker specialiserede kompetencer indenfor hæmostasen.

Dette tonede modul har fokus på hæmostase og har til formål at du opnår specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og medvirke til udvikling af praksis i forbindelse med hæmostaseanalyser. På modulet arbejdes der i høj grad med afsæt i den konkrete bioanalytiske praksis på indenfor og på tværs af forskellige specialeretninger.

Målgruppe

For bioanalytikere, der arbejder med analyser og laboratorieteknologi inden for hæmostaseområdet, som ønsker specialiserede kompetencer inden for hæmostase.

Dit udbytte

 • Du får viden om udvalgte, centrale hæmostaseanalyser og kvalitetssikring i relation til disse og kan bringe denne viden i spil i udvikling indenfor hæmostaseområdet
 • Du får viden om fysiologiske, biokemiske og patologiske mekanismer og årsagssammenhænge indenfor hæmostasen

Indhold

 • Hæmostaseanalyser og -laboratorieteknologi samt kvalitetssikring
 • Fysiologi, patofysiologi, anatomi og biokemi

Toning af modulet for dig, der arbejder med identifikation af bakterier og som ønsker specialiserede kompetencer og styrket viden inden for taksonomi, dyrkning, vækstkrav og nye teknologier til identifikation af bakterier.

Toningen af modulet har fokus på identifikation af bakterier samt laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdom. Derved opnår du specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle laboratoriemedicinske analyser til identifikation af bakterier.

Målgruppe

Toningen af modulet er for bioanalytikere der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for identifikation af bakterier, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet.

Dit udbytte/det får du ud af modulet

 • viden om bakteriers patologiske mekanismer og sygdomsfremkaldelse i mennesker
 • styrket viden om navngivning, klassifikation og identifikation af bakterier samt bakteriers vækstkrav
 • viden om centrale automatiserede analysemetoder til identifikation af bakterier
 • kan anvende den teoretiske viden om identifikation af bakterier og forstå sammenhængen med analysemetodernes udførelse, resultater og fortolkning
 • viden om de hyppigste og udvalgte sjældne infektioner og diagnoser
 • får kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor klinisk bakteriologisk identifikation

Indhold/det faglige indhold

 • Taksonomi – navngivning, klassifikation og identifikation af bakterier
 • Substrater, forgæring og vækstkrav – med udgangspunkt i bloddyrkninger
 • Analysemetoder til identifikation af bakterier og kvalitetssikring af disse
 • Humane infektioner og diagnostik – hyppige og udvalgte sjældne
 • Litteratursøgning og posterfremstilling

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03