Gå til indhold

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Få udviklet dine kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson i det pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen pædagogisk og socialpædagogisk arbejdeden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er for dig, som ønsker at udvikle dine kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan bidrage til at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Det får du ud af modulet

På dette modul arbejder du med at tilegne dig ny viden og færdigheder, så du kan:

 • bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
 • indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
 • initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
 • bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Det faglige indhold på modulet

På modulet kommer vi omkring følgende faglige temaer:

 • lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
 • læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb
 • strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer
 • samarbejde med kolleger og ledelse om at organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne, så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
 • didaktisk tilrettelæggelse af et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner

Om undervisningen

Modulet er bygget op om en erfaringsbaseret og undersøgende tilgang til egen praksis med vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser.

Hvem deltager?

Modulet er relevant for pædagoguddannede medarbejdere, der har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Det kan fx være medarbejdere, der har en vis erfaring, har stor pædagogisk indsigt inden for et eller flere felter, eller som (sammen med lederen) bidrager systematisk til at fremme pædagogiske processer/forløb i institutionerne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557263

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag kl 8.30-16.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621613

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandag 08.30-16.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0626146

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandag 08.30-16.00

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74