Gå til indhold

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul får du kompetencer til at sammenknytte din viden om udvalgte sygdomme og tilstande med analysemetoders og undersøgelsers resultater og fortolkning og dermed øge dine kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme.

Toninger af modulet

Gennem dette tonede modul får du specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde indenfor klinisk immunologi samt den nyeste viden indenfor området.

Dette tonede modul har fokus på udvalgte sygdomme og tilstande, analyser og fortolkning indenfor klinisk immunologi med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse.

Dette tonede modul har til formål at give dig kompetencer til at sammenknytte din viden om udvalgte sygdomme og tilstande med klinisk immunologiske analysemetoders resultater og fortolkning og dermed øge dine kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik, behandling og forebyggelse indenfor det klinisk immunologiske område.

Det får du ud af det tonede modul

 • Du får viden om de nyeste og centrale serologiske såvel som molekylærgenetiske metoder der anvendes inden for klinisk immunologi
 • Du får omfattende viden om de klinisk vigtige erytrocytsystemer
 • Du får viden om analyser, som understøtter transfusionsmedicinsk rådgivning (behandling og monitorering af blødende patienter)
 • Du får viden om udvalgte virale sygdomme og sygdomme relateret til immunsystemet og deres sammenhæng med klinisk immunologiske analysemetoders resultater og fortolkning
 • Du får viden om HLA systemet og andre klinisk vigtige blodcelle markører
 • Du får viden om immunologisk diagnostik til forebyggelse, udredning, behandling og monitorering af udvalgte sygdomme og tilstande
 • Du kan formulere, vurdere, begrunde og formidle bioanalytiske problemstillinger og handlemuligheder i forbindelse med diagnostik, behandling og forebyggelse af udvalgte sygdomme og sygdomsgrupper

Det faglige indhold

 • Immunsystemet og sygdomme relateret hertil samt laboratoriediagnostisk udredning af disse.
 • Virale sygdomme og diagnostik af disse
 • Erytrocytsystemer og undersøgelser i relation til transfusionsmedicinsk behandling
 • Diagnostik, monitorering og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Immunologisk tolerance, immunprofylakse og immunterapi
 • Transfusionsmedicin og balanceret blodkomponentterapi
 • Immunologiske mekanismer ved organ- og stamcelletransplantation
 • Kvalitetsudvikling ved lægemiddelfremstilling

Målgruppe

For bioanalytikere, der arbejder inden for klinisk immunologi og som ønsker specialiserede kompetencer på området.

Gennem dette tonede modul får du specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med organrelateret billed- og funktionsdiagnostik samt den nyeste viden inden for området.

Dette tonede modul har fokus på udvalgte sygdomme og tilstande samt billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelser og fortolkning med henblik på diagnostik og behandling.

Dette tonede modul har til formål at give dig specialiserede kompetencer til at sammenknytte din viden om udvalgte sygdomme og tilstande med billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelsers resultater, fortolkning og kvalitet. Derigennem styrkes dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik og behandling inden for det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske område.

Det får du ud af toningen

 • fysiologiske, biokemiske og patofysiologiske mekanismer og årsagssammenhænge inden for udvalgte organsystemer og kan begrunde sammenhænge imellem udvalgte sygdomme og undersøgelsesmetoders fortolkning
 • udvalgte, centrale nutidige og fremtidige billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelser
 • kvalitetssikring i relation til undersøgelsesmetoderne og kan bringe denne viden i spil i udviklingen inden for området
 • hvordan du kan formulere, vurdere, begrunde og formidle bioanalytiske problemstillinger og handlemuligheder i forbindelse med diagnostik og behandling af udvalgte sygdomme og tilstande

Det faglige indhold

 • Fysiologi, patofysiologi, anatomi, biokemi og diagnostik inden for centrale, udvalgte organsystemer – herunder hjerte/kredsløb, lunger/respiration, nyrer/urinveje, CSN/hjerne samt knogler.
 • Principper, opbygning, anvendelse og kvalitetssikring af udvalgt apparatur inden for nuklearmedicin – herunder gammakameraet, PET, CT og MR.
 • Radioaktive lægemidler – eksisterende og ny samt lovgivning på området.
 • Udvalgte fysiologiske undersøgelser – herunder kredsløbs- samt lungeundersøgelser.
 • Cancerdiagnostik og behandling ved hjælp af billed- og funktionsdiagnostiske undersøgelser.

Målgruppe

For bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer, der arbejder med billed- og funktionsdiagnostik inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, som ønsker specialiserede kompetencer inden for området.

Få specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med hæmatologisk diagnostik og hæmatologiske analysemetoder

Dette tonede modul har fokus på hæmatologiske sygdomme og laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater inden for hæmatologi med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse. Dermed får du styrket dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse inden for det hæmatologiske område.

Det får du ud af det tonede modul

 • udvikling og behandling af benigne og maligne hæmatologiske sygdomme, herunder fysiologiske, cellulære og genetiske mekanismer samt årsagssammenhænge
 • udvalgte, centrale biomedicinske analysemetoder og anvendelse heraf i relation til den hæmatologiske patient, herunder kvalitetssikring af analysemetoderne
 • koblingen mellem udvalgte hæmatologiske patientgruppers patologiske og parakliniske karakteristika, aktuelle analysemetoders resultater, tolkningen heraf og anvendelsen af resultaterne ift. diagnostik og behandling
 • hvordan du kan formulere, vurdere, begrunde og formidle bioanalytiske problemstillinger og handlemuligheder i forbindelse med diagnostik og behandling af udvalgte hæmatologiske sygdomme

Det faglige indhold

 • Det hæmatologiske væv/organsystem, celledannelse, funktion og regulering, det lymfatiske system
 • Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme – morfologi, patofysiologi, genetik samt diagnostik og behandling
 • Biomedicinske analysemetoder samt kvalitetssikring af disse, herunder automatiserede hæmatologiske metoder, molekylærgenetiske metoder, immunhistokemisk metode
 • Anvendelse af biomedicinske metoder i diagnostik og behandling af hæmatologiske lidelser
 • Litteratursøgning, opgaveskrivning og formidling

Målgruppe

Bioanalytikere der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for det hæmatologiske område, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning, klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Start- og slutdato

06.09.23 - 09.11.23

Tilmeldingsfrist

01.07.23

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0483513

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning - Hæmatologi

Start- og slutdato

10.10.23 - 05.02.24

Tilmeldingsfrist

29.08.23

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0552164

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03