Gå til indhold

Basismodul i akutsygepleje somatik

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen akutsygeplejeden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet er baseret på Modul Rs24: Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov.

Læringsmål

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering er det målet, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

Viden

 • Viden om og forståelse for almindeligt forekommende tilstande hos den akutte patient
 • Viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af akutsygepleje

Færdigheder

 • Kan tolke almindeligt forekommende tilstande ved undersøgelser, som f.eks EKG og A-punktur, og kan handle denne viden
 • Kan formidle skriftligt og begrunde problemstillinger og udviklingsbehov relateret til akutsygepleje i klinisk praksis
 • Kan anvende individuelle, organisatoriske og professionsfaglige perspektiver i vurderingen af behov for udvikling af akutsygepleje
 • Kan søge, vurdere og anvende aktuel viden i planlægning af udviklingsaktiviteter samt konkret sygepleje relateret til akutte patienters specifikke sundhedsproblemer

Kompetencer

 • Kan identificere og begrunde udviklingsbehov samt konkrete tiltag
 • Kan identificere og handle på livstruende tilstande hos den akutte patient
 • Kan udvikle egen praksis med afsæt i identificerede udviklingsbehov

Indhold

Indholdet er bestemt af studieordningen for de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt den Nationale ramme for uddannelsen og tager afsæt i behov hos den patientgruppe, der mødes af akutsygeplejersker, samt akutsygeplejerskers opgaver i forbindelse med varetagelse af disse behov.

 • Specifikke akutte sundhedsproblemer i relation til bl.a. hjerte, lunge, nyre urinveje, forgiftninger, forvirringstilstande, geriatriske patienter og misbrugere
 • Professionelle metoder til afhjælpning af dysfunktion i forhold til bl.a. ABCDE-vurdering af vejrtrækning, cirkulation, organdysfunktioner og skader
 • Metoder til afdækning af udviklingsbehov, med fokus på refleksion som metode
 • Kendskab til kliniske retningslinjer og systematisk litteratursøgning og vurdering ved udvikling i forhold til problemstillinger i det akutte felt.

Fokus i modulet

Modulet sætter fokus på at øge deltagernes handlekompetencer i forhold til at kunne identificere, intervenere og indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med den akut kritisk syge patient i centrum i forhold til grundlæggende problemstillinger i akutmodtagelse.

Der er fokus på faktaviden og casebaseret dialogundervisning efterfulgt af individuel refleksion samt simulatortræning.

Modulet er planlagt med sigte på sygeplejersker, ansat i akutafdeling/fælles akut modtagelse/fælles akutafdeling/akutmodtagelse, med dansk autorisation og mindst 2 års erfaring som sygeplejerske heraf 1 års erfaring inden for det akutte område.

Den studerende kvalificerer sine kompetencer på akutområdet ved at sætte fokus på observation, vurdering og analyse af patienter med akutte lidelser samt adækvat handling i forhold til dette.

Gennem fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, kommunikation samt roller i det akutte team har du, som studerende, mulighed for at udvikle dine forudsætninger for at sikre det gode patientforløb.

Målgruppe

Sygeplejersker med funktion på akutmodtagelser og akutklinikker.

Tid

Modulet har i alt 12 fremmødedage fordelt over 6 uger samt en afsluttende prøve. Datoerne vil fremgå under “Mere info” ved de enkelte moduler. Modulet er planlagt ud fra den Nationale ramme for uddannelsen, i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Center for HR, Uddannelsesenheden i RegionH og en arbejdsgruppe bestående af ekspertsygeplejersker i det akutte felt, i tæt samarbejde med styregruppen for akutuddannelse i Region Hovedstaden.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov - Basismodul i akutsygepleje somatik

Start- og slutdato

23.01.24 - 04.04.24

Tilmeldingsfrist

04.01.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0619064

Pris

5.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Hvornår

23-24.01, 31.01, 1.02, 6-7.02, 20-21.02, 27-28.02, 5-6.03, eksamen: 4.04

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00