Gå til indhold

Analytisk spektroskopi

På dette modul får du kendskab til principperne bag de mest almindelige spektroskopiske metoder til identifikation og karakterisering af uorganiske og organiske forbindelser.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du bliver introduceret til infrarød spektroskopi, IR, kernemagnetisk resonans, NMR og massespektroskopi, MS, og får viden om, hvordan man ved hjælp af data fra disse metoder, kan bestemme strukturen af en given kemisk forbindelse.

Det får du ud af modulet

 • har viden og forstår den fysisk- kemiske baggrund for og principperne bag udvalgte spektroskopiske metoder
 • kan reflektere over, hvordan spektroskopiske analysemetoder kan anvendes til bestemmelse af kemiske forbindelsers opbygning
 • kan anvende og vurdere relevante spektroskopiske analysemetoder til identifikation og karakterisering af kemiske forbindelser
 • kan formidle problemstillinger inden for analytisk spektroskopi til samarbejdspartnere
 • kan identificere den bedst egnede spektroskopiske analysemetode til detektion af en given stofgruppe/grundstof
 • kan håndtere spektroskopiske data fra flere teknikker med henblik på struktur bestemmelse
 • i samarbejde med andre kan bidrage med en viden om spektroskopiske analytisk tilgang til løsningsforslag

Det faglige indhold

Grundlæggende principper bag forskellige metoder til molekylspektroskopi samt betydning af stereokemi og isomeri for spektroskopiske data. Metoderne vil blive beskrevet i forhold til udvalgte organiske funktionelle forbindelser samt nomenklaturreglerne for disse molekyler.

NMR

 • 1 H og 13 C kernemagnetisk resonans
 • kemisk shift og spin spin kobling
 • 1. ordens spin spin analyse
 • udvalgte NMR teknikker som COSY, DEPT, HETCOR

IR

 • sammenhængen mellem molekylær struktur og svingningsfrekvens
 • gruppefrekvenser af funktionelle grupper og Hookes lov

MS

 • bestemme molekylarionen (M+)
 • nitrogenreglen
 • funktionelle gruppers nedbrydningsmønster
 • gruppefrekvenser af funktionelle grupper
 • Præcis massebestemmelse til at bestemme bruttoformel
 • Sammenhæng mellem bruttoformler og isotopmønster

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62